Tag Archives: poselství

JEDINÉ PRAVÉ HODNOTY JSOU V BOHU. Poselství Pána Ježíše k nám:

896. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 29. srpna 2013 v 23:53.

MUSÍTE SE MODLIT ZA JEJICH DUŠE, PROTOŽE JE PRODALI

„Má drahá, milovaná dcero,

a vy, kteří se svědomitě modlíte mé modlitby modlitební kampaně, vězte, že přináším světu úlevu od nástrah démona.

Starý had padá, klopýtá a ztrácí moc, když se každý den snažíte modlit mé modlitby modlitební kampaně. A zatímco čas velkých zkoušek jde dál, vaše modlitby zvrátí mnoho z plánů zednářských sil ve světě, navržených k vyvolání chaosu a ovládnutí slabých a zranitelných. Pouhá jediná modlitba modlitební kampaně, kterou se modlíte z hloubi srdce, Mi stačí ke zničení moci arogantních politických vůdců, nemajících svědomí.

Sobectví je prokletí a překážkou ve schopnosti člověka žít v harmonii a míru. Posedlost osobními ambicemi nepřináší nic než rozdělení, jak se člověk snaží ovládnout ty, o nichž si myslí, že je potřebuje k tomu, aby získal víc.

Vy, kteří slepě posloucháte příkazy těch, co zastávají pozice moci a vedou vás k páchání činů odpudivých v očích Boha, a vy to víte, pak i vy budete shledáni stejně vinnými, jako jsou ti, kteří vás svádí k páchání takového zla. Vy, muži a ženy, jejichž moc nad ostatními byla vytvořena díky korupci a jiným nepoctivým prostředkům, budete mít hodně co dělat, jestli se chcete radovat z mého nádherného království.

Sobce a pyšné přivedu k pádu. Mrštím s vámi o zem, dokud se nestanete tak pokornými jako ti, které jste pošlapali.

Vyříznu srdce těm zatvrzelým a tvrdošíjným duším, které nehledí na potřeby druhých, kromě svých vlastních. Naučí se, že nedokážou-li milovat, tak ani oni nebudou milováni. Tyto ubohé duše, které byly před vámi ve světě všemožně vyvyšovány, jsou oběti Satana. Místo potlesku jejich vychloubačnosti, a přijímání jejich nenasytitelné potřeby veřejného obdivu, se musíte modlit za jejich duše, protože mnozí je prodali.

Musíte chovat ve vašich srdcích mnoho duší ve vlivných pozicích, včetně těch v politice, světě hudby, médiích, zábavním průmyslu a ve finančnictví, protože mnozí se stali otroky sebe samých a svých potřeb, které slouží jenom jejich smyslnosti a touhám. Zamořují nevinného, který je napodobuje a kopíruje jejich životní styly, které je oddělily od Boha.

Já, Ježíš, zavrhuji svět falešných idolů, vytvořený těmi, kteří nechtějí nic než moc, bohatství a možnost ovlivňovat jiné.

Rozšíření ateizmu bylo způsobeno lidskou pýchou na své vlastní schopnosti. Bylo způsobeno lidskou vírou, že smrtelný člověk, díky daru lidské inteligence, má všechny odpovědi na skutečný smysl vašeho života na zemi.

Mladé duše jsou pro Mne ztracené, protože zbožňují falešné idoly v podobě světských věcí, módy, hudby a světa zábavy. Není to proto, že se nesmí těšit ze života – protože to Mi činí potěšení – je to jejich nedostatek lásky ke Mně a jejich vlastní těla, co Mě trápí. Narodili se čistí a dokonalí. Jejich těla jsou darem nebes. Znesvěcují svá těla a nestydí se provádět obscénní činy, aby k sobě přitáhli nevinné duše. Mnozí z těch, s takovou mocí, prodali své duše za talent inspirovaný ďáblem. Jediným důvodem, proč dostali takové dary, bylo poskytovat světu potěšení, jako talent daný jim Bohem. Ale Satan pokoušel mnohé a slíbil jim výměnou za jejich duše nádherný a zářný život bohatství, pochlebování, slávy a potěšení. Když tyto dary dostali, použili je k zamoření dalších duší. A tak to pokračuje, dokud se milióny jiných duší nestanou otroky Satana. Mnohé duše, které následují falešné idoly, jsou přitaženy k drogové závislosti. Nemají stud, skromnost, ani skutečnou vzájemnou lásku, jak se každý pokouší soupeřit o větší pozornost.

Tak mnoho času je promarněno v bitvě o vlastní slávu, vyvolanou chorobnou láskou sebe sama, kde Bůh nemá vůbec žádnou úlohu v jejich životech. Mnozí z nich Boha otevřeně odmítají skrze znesvěcení svatého kříže – tak málo studu mají. Vězte, že by podstoupili strašný osud, kdybych nezasáhnul. Tito jsou právě jen jedna skupina ztracených duší, které sesbírám a pak jim poskytnu dar spásy, kvůli vašim modlitbám, moji milovaní následovníci. Vezmu je touto speciální modlitbou do mého útočiště.

Modlitba modlitební kampaně (117): Za ty, kteří prodali své duše

Nejdražší Ježíši, zasvěcuji Ti duše (uveďte je zde) a všechny, kteří vyměnili své duše za cenu věhlasu.

Zbav je jejich nákazy. Odvrať je od hrozby Iluminátů, kteří je pohltí.

Dej jim odvahu, aby beze strachu unikli z tohoto zlého otroctví. Vezmi je do své náruče milosrdenství a uveď je do stavu milosti, aby mohli stanout před Tebou.

Svým božstvím mi pomoz, skrze tuto modlitbu, vyvléct Satanovy adoptované duše ze zednářství. Osvoboď je z okovů, které je svazují a které budou mít za následek strašlivá muka v komorách pekla.

Pomoz jim skrze utrpení vybraných duší, skrze mé modlitby a skrze tvé milosrdenství, být v přední řadě, připraveni vstoupit do bran nové éry pokoje – do Nového ráje. Úpěnlivě Tě prosím, osvoboď je ze zajetí. Amen.

Váš Ježíš“

http://www.varovani.org

Reklamy

BŮH OTEC, HOSPODIN, STVOŘITEL VŠEHO A VŠECH, K NÁM MLUVÍ:

892. Poselství Boha Otce ze dne 25. srpna 2013 v 18:00.

BOJTE SE, VY, KTEŘÍ SE STAVÍTE PROTI MÉMU SYNU A PROKLÍNÁTE HO

“Má nejdražší dcero,

předám světu veliký dar, kvůli této nejsvětější misi. Chystám se zachránit 200 miliónů duší, bez váhání, bez ohledu na to, jak Mě urážejí a učiním tak příští týden kvůli utrpení spojeným s touto misí.

K mému zásahu došlo na tvou žádost, má dcero, a Já budu pokračovat v rozdávání velkých darů v průběhu této mise. Ti, kteří Mě milují, snášejí s trpělivostí pronásledování, kterému čelí a budou je i nadále snášet, protože je to mé přání.

Ti, kdo tě pronásledují, má drahá maličká, protože pokračuješ v hlásání Božího Slova mého Syna, musí vědět toto. Démonizujete-li mého Syna, potrestám vás. Démonizujete-li jeho nejsvětější Slovo a pak říkáte, že jste Boží děti, uvrhnu vás do pustiny. Nic nezabrání mému proroku dokončit tuto misi. Nic. Pokoušejte se, jak chcete, neuspějete, neboť povedete válku, kterou nikdy nevyhrajete. Mé všemohoucí moci se nemůžete dotknout, manipulovat s ní, nebo ji napadnout. Napadněte můj Boží zásah zachránit svět a pocítíte můj hněv. Budete zničeni. Bojte se, vy, kdo se stavíte proti mému Synu a proklínáte Ho. Vaše pýcha a vaše neposlušnost bude vaším pádem. Varoval jsem skrze proroky starých časů před následky nedbání mého hlasu.

Nyní podnikám kroky k dokončení začátku posledního náporu na lidstvo. Dovolil jsem, aby se uskutečnila poslední bitva. Dal jsem Zlému poslední šanci zamořit ty, kdo jsou k němu přitahováni. Dělám to, aby díky milosrdenství mého Syna se duše vzepřely šelmě. Udělají to kvůli své věrnosti mému Synu. Ti, kteří neznají Mne či mého Syna, budou obdarováni velkými milostmi, aby přijali spásu. Veškerá spása je mocí mého milosrdenství. Jen ta neústupná, zatvrzelá srdce zůstanou věrná šelmě. Všechny ostatní přitáhnu k sobě. Postarám se, aby každé duši byla dána každá příležitost, aby se před mým Synem mohla vykoupit před posledním dnem.

Tato poslední mise byla vytvořena v nebi od počátku. Všichni andělé a svatí pracují v jednotě, aby přivedli všechny mé děti zpět ke Mně, svému milovanému Otci. Poslední cesta je teď. Všichni, kdo jdou s mým Synem, zůstaňte v tomto čase blízko Něj. Nebudete moci vydržet tuto bolestivou cestu, nebudete-li poslouchat co vám říká. Nenechejte se zviklat těmi, kteří dnem i nocí budou pracovat na tom, abyste se vrátili. Když dovolíte, aby se to stalo, shledáte, že je velmi těžké znovu pokračovat.

Bez mého Syna jste ničím. Jste ničím beze Mne. Dokud se nevzdáte všeho a nebudete následovat Pravdu, nikdy ji nenajdete.

Pokuste se zabránit, abych Já, váš Stvořitel, dal světu Pravdu, a srazím vás a váš nářek nenajde útěchu. Pyšné a arogantní, myslící, že vědí více než Já, uvrhnu do pustiny. Neuspějete, budete-li odporovat mému Slovu a popírat mou přítomnost, když se pokouším vás zachránit.

Nevděční lidé, zbývá vám málo času. Tím, že Mi budete naslouchat, můžete ke Mně přijít, ale jen když se budete plazit po tváři a padnete v pokoře před mým Synem. Má Mise dosáhla velmi nebezpečné fáze a všechno bude uděláno těmi, kdo jsou nepřátelé mého Syna, aby ji roztrhali. Může se zdát, že se tak stane, ale vězte, že tito moji nepřátelé mají velice málo času a brzy, až má trpělivost bude vyčerpána, už nebudou, protože nikdy nespatří mou tvář.

Váš Otec
Bůh Nejvyšší”

http://www.varovani.org

Maranatha, přijď, Pane, prosíme přijď

Pokračujeme v modlitební kampani:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/09/02/vyhlasuji-nepretrzitou-modlitebni-kampan-od-pondeli-2-9-2013-az-do-daru-milosrdenstvi-boziho-velkeho-varovani-pote-budeme-samozrejme-pokracovat-na-umysl-panny-marie-za-vyreseni-konfliktu-v-syr/

OBRAŤME SE K BOHU: POSELSTVÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

854. Poselství Ježíše ze dne 22. července 2013 v 19:09.

DŮVĚŘUJTE MI A JÁ OTEVŘU VAŠE OČI PRAVDĚ O VAŠÍ NÁDHERNÉ BUDOUCNOSTI

„Má drahá, milovaná dcero,

obracím se ke všem mladým lidem ve světě, všech náboženských vyznání a věrouk.

Já jsem Ježíš Kristus, Spasitel světa a brzy se vám nechám poznat. Jakmile se to stane, během nadpřirozené události, kterou prožijete ve stejném okamžiku po celém světě, poznáte Pravdu.

Možná, že teď nepřijmete mé volání k vám. Možná, že Mě nepřivítáte ve vašich každodenních životech, ale až pocítíte moji lásku, na ničem jiném už vám nebude záležet. Čas k Druhému příchodu je blízko. Tato událost, kdy přijdu, abych vám přinesl pokoj, kdy slavnostně vyhlásím Nový ráj, vás zaplaví radostí, jakou jste nikdy dříve neprožili. Přinesu vám život, po jakém jste ani nesnili – život, který, byť i jen letmo spatříte, bude vším, po čem budete toužit.

Druhého příchodu se nemusíte obávat, protože to bude ta nejpůsobivější radostná událost. To vám slibuji. Nesmíte mít strach nebo si myslet, že je život u konce, že vám byl odepřen čas, o kterém jste si mysleli, že vám byl na světě udělen – protože život teprve začne. Tentokrát už nebude žádná trýzeň, bolest, hněv, nenávist nebo odloučení. Jenom láska bude vzkvétat a s ní život nádhery, kde budete žít ve velkém souladu, lásce a pokoji se svými milovanými.

Připravuji svět na tuto velkou událost, která byla předpověděna. Abych vás připravil na to, že se svět v mžiku oka změní k lepšímu, musíte přijít ke Mně. K tomu, aby vám mohl být dán tento život v Novém ráji, kde si ponecháte dokonalé tělo a duši, musíte Mě poprosit, abych vám vaši duši očistil. Abych to mohl udělat, musíte Mě poprosit, abych vám odpustil vaše hříchy. Je to jednoduché. Já vím, že jste hříšníci. Vy víte, že jste hříšníci, ale to vás nikdy nesmí ode Mne oddělit.

Jste-li ustaraní nebo ustrašení, tak Mi řekněte o vašich starostech a Já utiším vaši bolest. Důvěřujte Mi a Já otevřu vaše oči pravdě o vaší nádherné budoucnosti. Až země bude obnovena a Druhý příchod vyhlášen, budu na vás čekat, abych vás přivítal. Budu vás vždy milovat, neboť pro vás jsem se vzdal svého těla, když jsem dovolil, aby Mě ukřižovali. Když vás tolik miluji, tak by nic nemělo stát v cestě tomu, abyste se dnes na Mě obrátili.

Čekám na vaše volání.

Váš Ježíš“

www.varovani.org