Tag Archives: očista

NAROVNEJME NÁŠ VZTAH S PÁNEM BOHEM, NAŠÍM STVOŘITELEM, DOKUD JE STÁLE JEŠTĚ ČAS MILOSTI…

887. Poselství Ježíše Krista ze dne 21. srpna 2013 v 18:05.

MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD NEMŮŽE NASTAT, DOKUD ZNEČISTĚNÍ HŘÍCHEM NEBUDE ODSTRANĚNO

„Má drahá, milovaná dcero,

obnova a očista země již začala, protože Můj čas se blíží. Můj druhý příchod nemůže nastat, dokud znečistění hříchem nebude odstraněno nezbytnou očistou země.

Tak jak země bude očisťována, i duše všech vyznání budou vnořeny do obnovy ducha a mnohé přetrpí strašnou duchovní bitvu. Nebudou chápat proč tak trpí, Já to ale dopustím pro své milosrdenství. Aby mohly stanout přede Mnou a obdržet věčný život v Novém ráji, musí být duše nejdříve očistěny. Tato očista pro ty, kdo budou žít na zemi, proběhne skrze pronásledování Antikristem, tak jako pro ty, kdo prožijí přechod do Nového ráje. Současně země započne svoji vlastní obnovu a krok za krokem bude všechno zlo vykořeněno.

Buďte vděční, že můj Otec neztratil trpělivost a nepotrestal své děti podle závažnosti jejich hříchů. Buďte také vděční, že se prostě neodvrátil a nevzal pouze ty duše, které Ho opravdu milují z této země, která se Mu svou ničemností hnusí.

Můj Otec vytrvá, protože jeho děti jsou jeho stvoření a nedovolí, aby byly sebrány Satanem. Tak žárlivý Lucifer byl, že když můj Otec stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu, přísahal, že bude bojovat do posledního dne, aby obrátil člověka proti svému Stvořiteli.

Můj Otec z lásky zasáhne, aby zneškodnil Satanovu moc. Každý pokus o Satanovu verzi trojičného Boha, zahrnujícího falešného proroka, Antikrista a ducha zla, bude zmařen. Tato bitva bude ošklivá, nespravedlivá k mnoha duším, které budou příliš slabé, než aby se osvobodily ze sevření zla, ale bude vyhrána všemohoucím Bohem.

Všichni se musíte obrátit k mému Otci a úpěnlivě Ho prosit, aby zachránil vaše duše a uchránil vás od následování šelmy na cestě do věčného zatracení.

Váš Ježíš“

http://www.varovani.org

Modlitební kampaň pokračuje, samozřejmě i dnes:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/08/29/pokracujeme-v-tydenni-modlitebni-kampani-od-nedele-25-8-do-nedele-1-9-2013-na-umysl-panny-marie-za-zastaveni-vyhnani-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-a-cele-cr-a-rozmetani-jeho-dabelske-cinnost/

Reklamy

Zcizoložil jsem, smilnil jsem. Co teď?

Tento text jsem nedávno zveřejnila na mých stránkách http://petrabostlova.wordpress.com

Že se však jedná o vždy aktuální téma, o to více nyní, kdy jsou obcházeni bývalí členové zednářské obedience holkami Kossevové (Sob. zase údajně obchází homosexuály a nabízí se sám), jen aby znovupolapili ze Satanova sevření vysvobozené duše.

Jste-li právě vy takovým případem, nejen vám se hodí následující „malý průvodce“. Pro vás tedy můj aktualizovaý text:

Zbytky české (a slovenské?) zednářské obedience nasadily novou lstivou strategii (kromě roznášení 666 infikovaného jídla a tekutin a pokousání 666 infikovanými zvířaty), jak dostat své bývalé členy do obedience zpět a naverbovat další: Honí (nejen) své bývalé zednáře svými okultními prostitutkami (a prostituty) a ti, těžko tomu náporu odolávajíce, často podlehnou a tím pádem, aniž by mnohdy sami chtěli, jsou zpět v zednářském satanistickém marasmu dřív než bys řekl švec. (A noví tímto způsobem přibývají.)

Co pak?

Pamatujme si jednu zcela zásadní věc: Není NIC (žádný hřích), který by Pán Ježíš neodpustil!

(pozn. Kromě rouhání se proti Duchu Svatému. Což je kupř. když Slovo Boží vydáváme za ďábelské.)

Jestli jste pokušení podlehli, tomuto či jakémukoli jinému, samozřejmě že je cesta zpět! K Pánu Ježíši. A ta zní: Co nejrychleji tento hřích (či jakýkoli jiný) ze sebe setřást, nechat se Pánem Ježíšem očistit.

A zde jsou konkrétní rady jak na to:

1. Jste-li katolík, chodící ke svatému přijímání: Jděte zkrátka co nejrychleji, bezodkladně, ke zpovědi a poté ke svatému přijímání.

2. Jste-li katolík, z nějakých důvodů nechodící ke svatému přijímání: Jděte ke zpovědi, kde se zároveň se zpovídajícím knězem dohodnete, co dál.

3. Jste-li ne-katolík, kupř. evangelík či protestant: Okamžitě se skloňte v modlitbě k Pánu Ježíši a proste Jej za odpuštění a po dobu 7 následujících dní se modlete modlitbu č. 24 z: www.varovani.org : „Modlitba za plnomocné odpustky k úplnému odpuštění hříchů“.

/Myslím, že by se Pán nezlobil, kdyby, ač evangelík či protestant, přesto jste šel ke zpovědi ke katolickému knězi, rozhodnete-li se tak a potom následně k Večeři Páně zase u vás evangelíků/protestantů. I tahle možnost tady je./

4. Jste-li člověk víru nepraktikující: Jděte přesto okamžitě ke zpovědi ke katolickému knězi a s ním se na ní také domluvte, co dál.

HLAVNĚ: Ve svém hříchu nesetrvávejte! Hřích je to, co odděluje od Boha! A při jednom hříchu pak nikdy nezůstane: hříchy mají rádi své kolegy. Takže za chvíli je jich na vás nabaleno, až hrůza.

To také překrásné na víře v Pána Boha je: VŽDYCKY se můžeme vrátit k Němu zpět! Pán Bůh nás nikdy neodmítne! – Litujeme-li svých hříchů a prosíme Jej, skrze Pána Ježíše, o odpuštění.

A kdo by vám tvrdil cokoli jiného, je lhář.

Pán vás všechny veď a ochraňuj

Petra Bostlová

ZACHOVÁVEJME BOŽÍ DESATERO, ŽIJME PODLE NĚHO

KŘEST DO KATOLICKÉ CÍRKVE – NEJMOCNĚJŠÍ OCHRANA!

Máte prázdnou sklenici a ponoříte ji do vody. Zůstane pořád prázdnou?

Takhle podobně to je, když se člověk nechá duchovně vyčistit, vyvázat – a nechá místo, své nitro, prázdné.

Jak řekl Pán Ježíš: Vyčistí se komnata (naše nitro) od nečistých duchů – a sedm horších než bylo těch předtím se v té komnatě usídlí. Najdou-li ji prázdnou.

Vyvázání a duchovní vyčištění je tak „jen“ prvním krokem. Nezbytným, ale samo o sobě nestačí.

Apeluji na vás, (nejen) bývalí zednáři: Nechcete-li být jak mucholapka, která na sebe nachytá všechen marast světa, stále kdykoli (!) náchylní k návratu do toho satanistického marasmu (!), NECHTE SE NÁSLEDNĚ PO VYVÁZÁNÍ HNED POKŘTÍT, do katolické Církve. (S uspíšenou předchozí duchovní přípravou ke křtu.)

Kde v nitru, v srdci člověka, si učiní příbytek Bůh Otec a Jeho Syn Ježíš (tak jako při křtu), a žije-li se tím a tak a pokračuje v nastoupené cestě, vnořeni do Církve (s přijímáním svátostí – sv. zpovědi a sv. přijímání atd.), tam už pro nic nečistého v nitru místa není.

Mé milé ovčičky, nechte se co nejdříve pokřtít do katolické Církve, prosím. Aby konec vašeho trápení byl úplný a vy plně svobodni, v Pánu Ježíši.

Pokoj a Láska Kristova vám

Petra Bostlová

Modlitby a rady pro každý den: http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/