Tag Archives: Modlitební kampaň

DNEŠNÍ ÚTERNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, OD 20 HODIN

DNEŠNÍ ÚTERNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, OD 20 HODIN:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/09/24/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-dnes-stredu-24-9-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-odstraneni-satana-a-antikrista-z-prahy-cele-cr-a-slovenska-a-rozmetani-jejich-dabelske-cinnosti-a-vysledku/

Petra Bostlová

Reklamy

PÁN JEŽÍŠ NALÉHAVĚ VYZÝVÁ K ZAKLÁDÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN MODLITEBNÍCH KAMPANÍ JEŽÍŠ LIDSTVU

909. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 8. září 2013 v 21:10.

JE ČAS, KDY SKUPINY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MUSÍ BÝT ZALOŽENY A ROZŠÍŘENY PO CELÉM SVĚTĚ

„Má drahá, milovaná dcero,

je čas, kdy skupiny modlitební kampaně musí být založeny a rozšířeny po celém světě. Tyto modlitby jsou vám dány Boží mocí a jsou s nimi spojeny velké zázraky.

Tyto modlitby budou šířit obrácení, poskytnou tělesné uzdravení a oslabí dopad války, hladu a chudoby. Dnes vám odkazuji novou modlitbu, která vám pomůže zmírnit strašné utrpení, které bude způsobeno válkou.

Modlitba modlitební kampaně (120): Za zastavení rozšíření války

Ó, můj sladký Ježíši, odvrať války, které ničí lidstvo.

Ochraňuj nevinné před utrpením.

Ochraňuj duše, které se pokoušejí přinést opravdový mír.

Otevři srdce těch, kdo jsou postiženi bolestí války.

Ochraňuj mladé a zranitelné.

Zachraň všechny duše, jejichž život je zničen válkou.

Posilni všechny, drahý Ježíši, kdo se modlí za duše všech Božích dětí, a uděl nám milost snášet utrpení, která nás mohou postihnout během bojů.

Prosíme Tě úpěnlivě, zastav rozšíření války a přiveď duše do svatého útulku tvého Srdce. Amen.

Jděte, všichni, kdo Mě slyšíte a proste Mě o milosti, které budete potřebovat, abyste unesli mou bolest tohoto času.

Váš Ježíš“

http://www.varovani.org (- zde také příslušné modlitby požadovaných modlitebních kampaní)

DNEŠNÍ SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 21.9.2013, OD 20 HODIN

DNEŠNÍ SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 21.9. OD 20 HODIN:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/09/21/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-sobotu-21-9-2013-na-umysl-a-za-ochranu-vsech-dusi-pannou-marii-matkou-spasy-proti-vyvolavani-satana-a-za-znemozneni-jeho-prichodu-do-prahy-a-cr-za-zastaveni-v/

Petra Bostlová

DNEŠNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 18.9.2013

DNEŠNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 18.9.2013, OD 19 HODIN:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/09/18/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-stredu-18-9-2013-na-umysl-panny-marie-za-odstraneni-satana-a-antikrista-z-prahy-cele-cr-a-slovenska-a-rozmetani-jejich-dabelske-cinnosti-a-vysledku-na-nasich-uzemi/

Petra Bostlová

PANNA MARIA, MATKA SPÁSY, KTERÁ Z MOCI SATANA A NEČISTÝCH DUCHŮ OSVOBOZUJE!

Modlitby k Panně Marii, které Vám pomohou na Vaší cestě vymanění se z moci Zla a na krásné cestě k Pánu Bohu, skrze Krista Ježíše

Litanie k Panně Marii za osvobození

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, Matko osvobození, oroduj za nás.
Svatá Maria, Panno vítězná,
Svatá Maria, zastíněná mocí Nejvyššího,
Svatá Maria, mocnější než Ester a Judit,
Svatá Maria, jejíž potomstvo rozdrtilo Satanovu hlavu,
Ženo oděná sluncem, Satanem nezranitelná,
Svatá Maria, ty nás chráníš před zuřícím Drakem,
Svatá Maria, útočiště hříšníků,
Svatá Maria, osvobození a uzdravení nemocných,
Svatá Maria, naděje zoufalých,
Svatá Maria, ty jsi způsobila, že Jan Křtitel se radostí pohnul v matčině lůně,
Svatá Maria, ty jsi přispěla k Alžbětině šťastnému porodu,
Svatá Maria, ochránkyně těhotných žen,
Svatá Maria, ty dáváš rodičkám, aby dobře porodily,
Svatá Maria, těšitelko dětí utracených před narozením,

Od Satanovy moci a jeho pokušení, osvoboď nás, Panno Maria.
Od prokletí skrze modly a bludná učení,
Od démonické posedlosti,
Od svodů ducha temnot,
Od útoků čarodějníků a mistrů okultismu,
Od ďábelských paktů, které nás činí otroky Satana,
Od modloslužby, spiritismu a satanismu,
Od sekt, čarodějnictví a tajných spolků,
Od sklonů k věštectví a falešným proroctvím,
Od falešných vizí a klamných snů,
Od všeho prokletí,
Od zaklínání, kouzel a čarodějnictví,
Od ducha smrti, který nutí k vraždám sebevraždám,
Od nemocí, které jsou následkem kouzel,
Od pustošících ran,
Od hladu, násilí a války,
Od smrtelných nehod,
Od nakažlivých chorob,
Od neplodnosti, způsobené kouzly,
Od všeho ohrožení dětí v matčině těle,
Od komplikovaných porodů,
Od zranění z našeho dětství,
Od zvráceností, jimž padají za oběť děti,
Od duševních úzkostí a tělesných nemocí,
Od svázaností předků, které cestou rodokmenu přešly na dnes žijící,
Od nevysvětlitelných zmizení blízkých příbuzných,
Od bloků v emocích a našich duševních schopnostech,
Od zlých následků bezbožnosti,
Od rostoucí nevěry a kultury smrti,
Od popírání víry,
Od nehodného přijímání Krista v Eucharistii a od rouhání se Bohu,
Od beznaděje a zbabělosti,
Od ducha strachu, který ničí víru v Boha,
Od vlažnosti v Boží službě,
Od ducha pýchy a panovačnosti,
Od zatvrzelosti v hříchu,
Od hříchu proti Duchu Svatému,
Od odmítání odpustit našim nepřátelům,
Od nenávistných a smilných myšlenek,
Od ďábelských útoků v hodině smrti,
Od očistcových muk,
Od věčného zavržení,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, (3x) smiluj se nad námi.

Kriste,Vítězi nad smrtí, uslyš nás.
Kriste, Vítězi nad Satanem, vyslyš nás.
Duchu Svatý, Osvoboditeli, uslyš nás.
Duchu svatý, Utěšiteli, vyslyš nás.
Bože, Otče všemohoucí, uslyš nás.
Bože, Otče všemohoucí, osvoboď nás od Zlého.

Maria, beze hříchu počatá,
oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.

Oroduj za nás, Panno Maria, Matko osvobození.
Abychom byli vysvobozeni ze všeho soužení.

Bavorské“ litanie k Panně Marii

Matko Boží, voláme k Tobě.

Chválí Tě andělů kůry, slyš, Maria, svých dítek hlas.

Chválí Tě svatí Boží,

Chválí Tě blažených sbory,

Chválí Tě Církev svatá,

Chválí Tě synové Evy,

Matko Boží, voláme k Tobě.

Matka jsi milosti Boží,

Matka jsi moudrosti pravé,

Matka jsi věčné rady,

Matka jsi duchovní síly,

Matka jsi překrásné lásky,

Matko Boží, voláme k Tobě.

Nebes jsi Královna krásná,

Panenství koruna zlatá,

Studnice ctnosti Ty čistá,

Naděje rajské Ty kněžna,

Nevěsta neposkvrněná,

Matko Boží, voláme k Tobě.

Blažených radost Ty milá,

Věrných jsi chvála Ty stálá,

Vítězů pomoc Ty mocná,

Všech svatých zářivá hvězda,

Pokorných synů Ty láska,

Matko Boží, voláme k Tobě.

Ty jsi prut z kořene Jesse,

Tys chvála svatého Ducha,

Nového zákona archa,

Nebeské vlasti Ty brána,

Zrcadlo Církve Ty svatá,

Matko Boží, voláme k Tobě.

Hříšných Ty záruko spásná,

V zármutku útěcho sladká,

Záštito Božího lidu,

Příčino radosti naší,

Svatých Ty přesvatá Matko,

Matko Boží, voláme k Tobě.

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Litanie k Panně Marii Bolestné

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Bolestná Matko Páně,
Bolestná Matko, která jsi v Betlémě žádné přijetí nenalezla,
Bolestná Matko, která jsi Ježíše do jeslí položila,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že duší Tvou pronikne meč žalosti,
Bolestná Matko, která jsi se svým Synem do Egypta utíkala,
Bolestná Matko, která jsi svého dvanáctiletého Syna tři dny hledala,
Bolestná Matko, která jsi nenávist zatvrzelých Židů proti Ježíšovi hluboce pociťovala,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že Ježíš byl Jidášem zrazen,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že Ježíš je od nejvyšších kněží jako zločinec obžalován,
Bolestná Matko, která jsi s bolestí slyšela, že Ježíš byl políčkován,
Bolestná Matko, která jsi s bolestí slyšela, že Ježíš byl ukrutně trýzněn,
Bolestná Matko, která jsi slyšela, že tvůj Syn byl horším než Barabáš uznán,
Bolestná Matko, která jsi s bolestí viděla jak tvůj Syn byl bičován a trním korunován,
Bolestná Matko, která jsi slyšela jak nad ním nespravedlivý soud byl vynesen,
Bolestná Matko, která jsi ho na cestě utrpení s křížem potkala,
Bolestná Matko, která jsi pod křížem mečem žalosti byla probodena,
Bolestná Matko, která jsi poslední slova svého Syna na kříži s bolestí slyšela,
Bolestná Matko, která jsi až do jeho skonání s vytrvalostí pod křížem stála,
Bolestná Matko, která jsi svaté tělo Syna svého na své mateřské lůno přijala,
Matko bolesti,
Zrcadlo trpělivosti,
Potěšení zarmoucených a umírajících,
Útočiště hříšníků,
Posilo klesajících,
Abychom přílišné skleslosti nepodléhali,
Abychom do netrpělivosti a do malomyslnosti neupadli,
Abychom se vyhnuli nebezpečí všeho hříchu,
Abychom před úklady ďáblovými byli uchráněni,
Abychom od nekajícnosti a zatvrzelosti byli uchráněni,
Abychom od náhlé a nenadálé smrti byli ochráněni,
Abychom od věčného zatracení byli ušetřeni,
Abychom v pravé víře, naději a lásce vytrvali,
Abychom u Tvého Syna v potřebách útěchu a pomoc našli,
Abychom k pravému pokání milost Boží obdrželi,
Abychom před svojí smrtí svátosti přijali,
Aby nám Ježíš šťastnou smrt jako kajícímu lotru daroval,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

K: Oroduj za nás, Bolestná Panno a Matko Maria,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Bože, tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem svého Syna a prožívala jeho bolesti; pomáhej i nám, abychom účastí na Kristově utrpení dosáhli také slávy vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

Litanie k Neposkvrněnému Početí Panny Marii

Pane, smiluj se. 2x

Kriste, smiluj se. 2x

Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.

Svatá Panno panen,

Neposkvrněná Panno,

Neposkvrněná Panno, přemilá dcero Otce nebeského,

Neposkvrněná Panno, důstojná Matko Syna Božího,

Neposkvrněná Panno, překrásná choti Ducha Svatého,

Neposkvrněná Panno, vznešená ozdobo nebeského ráje,

Neposkvrněná Panno, bělostná lilie panenské čistoty,

Neposkvrněná Panno, něžná růže panenské stydlivosti,

Neposkvrněná Panno, vonná fialko hluboké pokory,

Neposkvrněná Panno, květnatá zahrado všech ctností,

Neposkvrněná Panno, spanilý vzore ženství,

Neposkvrněná Panno, vzácný démante nevinnosti,

Neposkvrněná Panno, přeslavná královno andělů,

Neposkvrněná Panno, sladká útěcho všech trpících,

Neposkvrněná Panno, nejkrásnější vzore duší, Bohu zasvěcených,

Neposkvrněná Panno, mocná přímluvkyně naše u Boha,

Neposkvrněná Panno, po Bohu naše největší radosti,

Abychom srdce čisté zachovali,

Abychom své smysly bedlivě střežili,

Abychom v pokušení proti čistotě k Tobě o pomoc volali,

Abychom svaté svátosti vždy hodně přijímali,

Abychom Tvé mocné přímluvy zvláště v hodině smrti zakusili,

Abychom na Tvé orodování co nejdříve z očistce vysvobozeni byli,

Abychom Tvé Neposkvrněné Početí věčně v nebi oslavovat mohli,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna, a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; na její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí dojdeme k tobě. Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen.

Litanie k Nejčistšímu Srdci Panny Marii

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Srdce Mariino, ze všech srdcí nejpožehnanější, oroduj za nás.
Srdce Mariino, nejsladší a nejpokornější,
Srdce Mariino, sídlo všech ctností,
Srdce Mariino, svatyně Nejsvětější Trojice,
Srdce Mariino, stánku Slova, v den zvěstování tělem učiněného,
Srdce Mariino, milostí v den Navštívení naplněné,
Srdce Mariino, podivem nad Ježíšem při klanění svatých mudrců unesené,
Srdce Mariino, při narození Spasitelově láskou proniknuté,
Srdce Mariino, podle proroctví starce Simeona mečem bolestí probodené,
Srdce Mariino, na útěku do Egypta nejněžnější starosti plné,
Srdce Mariino, nad ztrátou Ježíše hluboce zarmoucené a při nalezení Jeho ve chrámě zcela potěšené,
Srdce Mariino, uprostřed bolestí Ježíšových při jeho utrpení zarmoucené,
Srdce Mariino, při pohledu na utrpení Syna zraněné a hrůzou naplněné,
Srdce Mariino, s Ježíšem ukřižované,
Srdce Mariino, krutý smrtelný zápas s umírajícím Spasitelem prožívající,
Srdce Mariino, při snímání Ježíše s kříže do moře hořkosti pohřížené,
Srdce Mariino, s Ježíšem do hrobu pohřbené,
Srdce Mariino, při vzkříšení Ježíšově radostí naplněné,
Srdce Mariino, při seslání Ducha Svatého ohněm lásky roznícené,
Srdce Mariino, od andělů na nebe vzaté a od samého Boha v den Nanebevzetí korunované,
Srdce Mariino, útočiště hříšníků,
Srdce Mariino, oporo spravedlivých,
Srdce Mariino, útěcho duší čistých,
Srdce Mariino, potěšení zarmoucených,
Srdce Mariino, sladká naděje umírajících,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Bože, tys připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha svatého; na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

Litanie k Srdci Panny Marie

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Srdce Panny Marie, oroduj za nás.

Srdce podle srdce Božího,
Srdce Panny Marie, spojené se Srdcem Kristovým,
Srdce Panny Marie, nástroj Ducha svatého,
Srdce Panny Marie, svatyně Nejsvětější Trojice,
Srdce Panny Marie, svatostánku vtěleného Slova,
Srdce Panny Marie, bez poskvrny počaté,
Srdce Panny Marie, milosti plné,
Srdce Panny Marie, požehnané mezi všemi srdci,
Srdce Panny Marie, vznešený trůne slávy,
Srdce Panny Marie, hlubino pokory,
Srdce Panny Marie, zápalná oběti lásky Boží,
Srdce Panny Marie, s Ježíšem ukřižovaného srdce,
Srdce Panny Marie, potěšení zarmoucených,
Srdce Panny Marie, útočiště hříšníků,
Srdce Panny Marie, naděje umírajících,
Srdce Panny Marie, sídlo milosrdenství,
Srdce Panny Marie, srdce královny všech andělů a svatých,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože dobroty, který jsi naplnil přesvaté a neposkvrněné Srdce Panny Marie týmiž city slitování a něžnosti vůči nám, jimiž je vždy proniknuto Srdce Ježíše Krista, Tvého a jejího Syna, uděl všem, kteří vzývají toto panenské Srdce, aby pro jeho zásluhy zachovali až do své smrti dokonalou sjednocenost citů i náklonností s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zásvětná modlitba k Panně Marii

Matko mého Spasitele a Matko míru, tobě dnes s láskou odevzdávám svůj život. Jako tě Ježíš umírající na kříži předal i mně, tak nyní i já předávám sebe tobě. Vezmi mne na svůj mateřský klín! Chci milovat Ježíše, jak jsi ho milovala ty, Matko. Chci se naučit naslouchat Otcovu slovu a konat jeho vůli.

Maria, s tebou se chci učit, jak milovat všechny lidi jako bratry a sestry, protože oni všichni jsou tvoji. Odevzdávám se ti, aby má modlitba byla modlitbou srdce, ve které naleznu pokoj a lásku a sílu smíření. Tobě, Matko Boží, odevzdávám svou minulost, přítomnost a budoucnost, všechny své schopnosti a dary. Přeji si vyrůstat s tebou, jako vyrůstal Ježíš. Ať ve mně od této chvíle vše s tebou oslavuje mého Pána! Kéž od nynějška má duše radostí zpívá jeho lásce a milosrdenství! Zasvěcuji ti, Matko, také svou rodinu, všechny své přátele, všechny ty, s kterými žiji a pracuji.

Maria, chci být s Tebou nositelem Ducha svatého. Dej ať je mé srdce poslušné jeho vnuknutí, jako bylo tvé!

Matko míru, dej, ať jsou má slova neodvolatelná. Ať na tvou přímluvu mne už nikdy nesvede hřích. Amen.

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.

Zásvětná modlitba k Panně Marii Karmelské

Maria, Královno a Matko Karmelu! Přicházím dnes, abych se ti zasvětil, protože celý můj život je jen nepatrný projev vděčnosti za mnohé milosti a požehnání, kterých se mi dostalo od Boha tvýma rukama.

S láskou se díváš na ty, kdo jsou oděni tvým škapulířem, a proto tě prosím: Podporuj svou silou mou slabost, osvěcuj svou moudrostí temnoty mé mysli a rozmnožuj ve mně víru, naději a lásku, ať ti mohu každý den pokorně a věrně sloužit. Ať ke mně škapulíř stále obrací tvé milosrdné oči, ať je mi zárukou tvé zvláštní ochrany v denním boji, abych byl věrný tvému Synu i tobě. Ať mě odvrací od všeho hříšného v životě a připomíná mi ustavičně povinnost pohlížet na tebe a odívat se tvými ctnostmi. Od nynějška se budu snažit žít důvěrně spojen s tvým duchem, obětovat všechno Ježíši skrze tebe a učinit ze svého života obraz tvé pokory, lásky, trpělivosti, mírnosti a ducha modlitby.

Nejmilejší Matko, podpírej mne svou neustávající láskou, ať se mi, nehodnému hříšníku, dostane jednou zaměnit tvůj škapulíř za nebeské svatební roucho a přebývat s tebou a s karmelskými svatými v království tvého Syna. Amen.

Zasvěcení domova Panně Marii, Pomocnici křesťanů

Přesvatá Panno Maria,
Tebe Bůh ustanovil za Pomocnici křesťanů.
Chceme, aby ses stala Paní a Ochránkyní našeho domova.
Ochraňuj náš domov od všeho nebezpečí a neštěstí:
od ohně, povodně, blesku, bouří, loupeže, násilí a války,
od každé nenávisti, neodpuštění, sváru a nemoci.
Žehnej, ochraňuj a braň nás, kdo zde bydlíme, jako své děti.
Žehnej také všem, kteří nás budou navštěvovat a k nám přicházet.
Především nám vypros milost,
abychom vždy setrvali v přátelství s Bohem a vyhýbali se hříchu.
Dej nám víru v Boží slovo, jakou jsi měla Ty.
Dej nám naději do budoucnosti ve všech protivenstvích.
Dej nám lásku, s níž jsi přijala a milovala Ježíše,
lásku, kterou miluješ také nás.
Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás všechny,
kdo žijeme v tomto domě, který Ti zasvěcujeme.
Amen.

Zasvěcení rodiny mateřskému srdci Mariinu

Svatá Maria, Matko Boží i matko naše, královno nebe i země, celá naše rodina se zasvěcuje tvému nejčistšímu srdci. Všechno, co jsme, co milujeme a máme, vkládáme s plnou důvěrou ve tvou mocnou ochranu a pod tvé mateřské požehnání. Vládni v našem domě jako královna a společně s námi všemi i každým jednotlivě nakládej jako se svým vlastnictvím.

Vypros nám milost, abychom i v těžkých nesnázích neochvějně stáli ve víře. Pomoz nám, abychom se správně rozhodovali ve všech životních otázkách.

Cele nás zapoj do své služby. Dej, ať se ti stále více podobáme v lásce k Bohu, v pokoře, čistotě a obětavosti. Daruj nám milost, abychom stále víc vyzařovali tvou lásku do svého okolí.

Dej, ať se naše rodina stane ohniskem pokoje a smíření. Svým chováním, svou modlitbou, svým slovem a konáním kéž jsme oporou a světlem i těm, kdo klopýtají a bloudí.

Posiluj naši vůli usmiřovat všechny hříchy a bezbožnost kolem nás každodenním obětováním veškeré práce a všech protivenství. Maria, přiviň nás na své bolestí zkoušené mateřské srdce a uváděj nás stále hlouběji do tajemství svého božského Syna, v němž jediném je naše cesta, pravda a život. Amen.

Zasvěcení dětí Panně Marii

Panno Maria, ty jsi blízko Srdci Ježíšovu. Svěřuji svoje děti do tvé mateřské péče a od nejútlejšího dětství je odevzdávám zcela tobě. Kéž je provází tvá mocná ochrana na všech jejich cestách.

Buď jejich strážkyní, uchovej je v nevinnosti duše a ve zdraví těla. Vypros jim od Boha světlo do jejich nezkušenosti, oporu v slabostech, ovládání vášní, aby vždycky kráčely po cestě pravdy a ctnosti.

Pronikni jejich duši spasitelnou bázní Boží, která je počátkem moudrosti, aby statečně bojovaly proti svým chybám, slabostem a nebezpečným situacím.

Pros za ně, aby vytrvale sloužily Bohu na této zemi a jednou ho mohly s tebou chválit v nebi. Amen.

https://zednarikekristu.wordpress.com/modlitby/

PÁTEČNĚ SOBOTNÍ (dvoudenní) MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 13.9.-14.9.2013:

PÁTEČNĚ SOBOTNÍ (dvoudenní) MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 13.9.-14.9.2013: DŮLEŽITÉ!

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/09/13/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-patek-sobotu-13-14-9-2013-na-umysl-a-za-ochranu-vsech-dusi-pannou-marii-matkou-spasy-proti-satanu-v-praze-a-cr-za-zastaveni-vyhnani-a-odstraneni-antikrista/

Petra Bostlová

JEDINÉ PRAVÉ HODNOTY JSOU V BOHU. Poselství Pána Ježíše k nám:

896. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 29. srpna 2013 v 23:53.

MUSÍTE SE MODLIT ZA JEJICH DUŠE, PROTOŽE JE PRODALI

„Má drahá, milovaná dcero,

a vy, kteří se svědomitě modlíte mé modlitby modlitební kampaně, vězte, že přináším světu úlevu od nástrah démona.

Starý had padá, klopýtá a ztrácí moc, když se každý den snažíte modlit mé modlitby modlitební kampaně. A zatímco čas velkých zkoušek jde dál, vaše modlitby zvrátí mnoho z plánů zednářských sil ve světě, navržených k vyvolání chaosu a ovládnutí slabých a zranitelných. Pouhá jediná modlitba modlitební kampaně, kterou se modlíte z hloubi srdce, Mi stačí ke zničení moci arogantních politických vůdců, nemajících svědomí.

Sobectví je prokletí a překážkou ve schopnosti člověka žít v harmonii a míru. Posedlost osobními ambicemi nepřináší nic než rozdělení, jak se člověk snaží ovládnout ty, o nichž si myslí, že je potřebuje k tomu, aby získal víc.

Vy, kteří slepě posloucháte příkazy těch, co zastávají pozice moci a vedou vás k páchání činů odpudivých v očích Boha, a vy to víte, pak i vy budete shledáni stejně vinnými, jako jsou ti, kteří vás svádí k páchání takového zla. Vy, muži a ženy, jejichž moc nad ostatními byla vytvořena díky korupci a jiným nepoctivým prostředkům, budete mít hodně co dělat, jestli se chcete radovat z mého nádherného království.

Sobce a pyšné přivedu k pádu. Mrštím s vámi o zem, dokud se nestanete tak pokornými jako ti, které jste pošlapali.

Vyříznu srdce těm zatvrzelým a tvrdošíjným duším, které nehledí na potřeby druhých, kromě svých vlastních. Naučí se, že nedokážou-li milovat, tak ani oni nebudou milováni. Tyto ubohé duše, které byly před vámi ve světě všemožně vyvyšovány, jsou oběti Satana. Místo potlesku jejich vychloubačnosti, a přijímání jejich nenasytitelné potřeby veřejného obdivu, se musíte modlit za jejich duše, protože mnozí je prodali.

Musíte chovat ve vašich srdcích mnoho duší ve vlivných pozicích, včetně těch v politice, světě hudby, médiích, zábavním průmyslu a ve finančnictví, protože mnozí se stali otroky sebe samých a svých potřeb, které slouží jenom jejich smyslnosti a touhám. Zamořují nevinného, který je napodobuje a kopíruje jejich životní styly, které je oddělily od Boha.

Já, Ježíš, zavrhuji svět falešných idolů, vytvořený těmi, kteří nechtějí nic než moc, bohatství a možnost ovlivňovat jiné.

Rozšíření ateizmu bylo způsobeno lidskou pýchou na své vlastní schopnosti. Bylo způsobeno lidskou vírou, že smrtelný člověk, díky daru lidské inteligence, má všechny odpovědi na skutečný smysl vašeho života na zemi.

Mladé duše jsou pro Mne ztracené, protože zbožňují falešné idoly v podobě světských věcí, módy, hudby a světa zábavy. Není to proto, že se nesmí těšit ze života – protože to Mi činí potěšení – je to jejich nedostatek lásky ke Mně a jejich vlastní těla, co Mě trápí. Narodili se čistí a dokonalí. Jejich těla jsou darem nebes. Znesvěcují svá těla a nestydí se provádět obscénní činy, aby k sobě přitáhli nevinné duše. Mnozí z těch, s takovou mocí, prodali své duše za talent inspirovaný ďáblem. Jediným důvodem, proč dostali takové dary, bylo poskytovat světu potěšení, jako talent daný jim Bohem. Ale Satan pokoušel mnohé a slíbil jim výměnou za jejich duše nádherný a zářný život bohatství, pochlebování, slávy a potěšení. Když tyto dary dostali, použili je k zamoření dalších duší. A tak to pokračuje, dokud se milióny jiných duší nestanou otroky Satana. Mnohé duše, které následují falešné idoly, jsou přitaženy k drogové závislosti. Nemají stud, skromnost, ani skutečnou vzájemnou lásku, jak se každý pokouší soupeřit o větší pozornost.

Tak mnoho času je promarněno v bitvě o vlastní slávu, vyvolanou chorobnou láskou sebe sama, kde Bůh nemá vůbec žádnou úlohu v jejich životech. Mnozí z nich Boha otevřeně odmítají skrze znesvěcení svatého kříže – tak málo studu mají. Vězte, že by podstoupili strašný osud, kdybych nezasáhnul. Tito jsou právě jen jedna skupina ztracených duší, které sesbírám a pak jim poskytnu dar spásy, kvůli vašim modlitbám, moji milovaní následovníci. Vezmu je touto speciální modlitbou do mého útočiště.

Modlitba modlitební kampaně (117): Za ty, kteří prodali své duše

Nejdražší Ježíši, zasvěcuji Ti duše (uveďte je zde) a všechny, kteří vyměnili své duše za cenu věhlasu.

Zbav je jejich nákazy. Odvrať je od hrozby Iluminátů, kteří je pohltí.

Dej jim odvahu, aby beze strachu unikli z tohoto zlého otroctví. Vezmi je do své náruče milosrdenství a uveď je do stavu milosti, aby mohli stanout před Tebou.

Svým božstvím mi pomoz, skrze tuto modlitbu, vyvléct Satanovy adoptované duše ze zednářství. Osvoboď je z okovů, které je svazují a které budou mít za následek strašlivá muka v komorách pekla.

Pomoz jim skrze utrpení vybraných duší, skrze mé modlitby a skrze tvé milosrdenství, být v přední řadě, připraveni vstoupit do bran nové éry pokoje – do Nového ráje. Úpěnlivě Tě prosím, osvoboď je ze zajetí. Amen.

Váš Ježíš“

http://www.varovani.org