Tag Archives: hřích

NAROVNEJME NÁŠ VZTAH S PÁNEM BOHEM, NAŠÍM STVOŘITELEM, DOKUD JE STÁLE JEŠTĚ ČAS MILOSTI…

887. Poselství Ježíše Krista ze dne 21. srpna 2013 v 18:05.

MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD NEMŮŽE NASTAT, DOKUD ZNEČISTĚNÍ HŘÍCHEM NEBUDE ODSTRANĚNO

„Má drahá, milovaná dcero,

obnova a očista země již začala, protože Můj čas se blíží. Můj druhý příchod nemůže nastat, dokud znečistění hříchem nebude odstraněno nezbytnou očistou země.

Tak jak země bude očisťována, i duše všech vyznání budou vnořeny do obnovy ducha a mnohé přetrpí strašnou duchovní bitvu. Nebudou chápat proč tak trpí, Já to ale dopustím pro své milosrdenství. Aby mohly stanout přede Mnou a obdržet věčný život v Novém ráji, musí být duše nejdříve očistěny. Tato očista pro ty, kdo budou žít na zemi, proběhne skrze pronásledování Antikristem, tak jako pro ty, kdo prožijí přechod do Nového ráje. Současně země započne svoji vlastní obnovu a krok za krokem bude všechno zlo vykořeněno.

Buďte vděční, že můj Otec neztratil trpělivost a nepotrestal své děti podle závažnosti jejich hříchů. Buďte také vděční, že se prostě neodvrátil a nevzal pouze ty duše, které Ho opravdu milují z této země, která se Mu svou ničemností hnusí.

Můj Otec vytrvá, protože jeho děti jsou jeho stvoření a nedovolí, aby byly sebrány Satanem. Tak žárlivý Lucifer byl, že když můj Otec stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu, přísahal, že bude bojovat do posledního dne, aby obrátil člověka proti svému Stvořiteli.

Můj Otec z lásky zasáhne, aby zneškodnil Satanovu moc. Každý pokus o Satanovu verzi trojičného Boha, zahrnujícího falešného proroka, Antikrista a ducha zla, bude zmařen. Tato bitva bude ošklivá, nespravedlivá k mnoha duším, které budou příliš slabé, než aby se osvobodily ze sevření zla, ale bude vyhrána všemohoucím Bohem.

Všichni se musíte obrátit k mému Otci a úpěnlivě Ho prosit, aby zachránil vaše duše a uchránil vás od následování šelmy na cestě do věčného zatracení.

Váš Ježíš“

http://www.varovani.org

Modlitební kampaň pokračuje, samozřejmě i dnes:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/08/29/pokracujeme-v-tydenni-modlitebni-kampani-od-nedele-25-8-do-nedele-1-9-2013-na-umysl-panny-marie-za-zastaveni-vyhnani-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-a-cele-cr-a-rozmetani-jeho-dabelske-cinnost/

Reklamy

SETKÁNÍ S PÁNEM JEŽÍŠEM TVÁŘÍ V TVÁŘ SE BLÍŽÍ, PŘIPRAVME NAŠE DUŠE. (nejen zednáři)

SETKÁNÍ S PÁNEM JEŽÍŠEM TVÁŘÍ V TVÁŘ SE BLÍŽÍ, PŘIPRAVME NAŠE DUŠE. (nejen zednáři)

http://www.varovani.org

Již jsem o Daru Milosrdenství Varování ve svých textech psala mnohokrát, dnes tomu nebude jinak: Každý člověk, od šesti let nahoru, se setká tváří v tvář s Pánem Ježíšem v osobním mystickém zážitku, na 15 minut a Pán Ježíš dá uvidět člověkovu vlastní duši, tak, jak ji vidí On. https://zednarikekristu.wordpress.com/2013/07/25/dar-boziho-milosrdenstvi-se-blizi-narovnejme-nas-vztah-s-bohem/

Pro většinu lidí to bude otřesný pohled: vidět, jak zašpiněná a zčernalá je jeho vlastní duše. Úlek nad ní však není cílem tohoto Aktu Boží Lásky: Cílem a Boží snahou je, aby člověk litoval svých hříchů, svých provinění, svých špatností, ať byly sebehorší a utíkal se k Pánu Ježíši a prosil Jej o odpuštění. A On, ve Své úžasné Lásce a Milosrdenství, takovému člověku odpustí! Bude-li hluboce litovat svých hříchů a prosit Ježíše, svého Spasitele, o odpuštění.

Tím to však nekončí: Každému z nás dá Pán nahlédnout do úrovně očistce či dokonce do Pekla samotného (pozn. jen duše v Milosti toho budou ušetřeny, tzn. očišťované svatou zpovědí každý týden a přijímající svaté přijímání co nejčastěji), zkrátka tam, kam by se jeho duše dostala, kdyby v tomto momentu dotyčný člověk zemřel. Budou to muka pro takovou duši, velmi bolestný zážitek pro takového člověka. Přesto: Příjměme, co nám Pán Ježíš ukazuje a prosme Jej o odpuštění. To je jediný správný postoj při tomto převelikém DARU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ!

Nenechte se svázat v té chvíli strachem, nesnažte se od Krista utéci! Žel budou i tací, co nesnesou pohled na svou zašpiněnou duši a na druhé straně uzdravující Světlo Kristovo, které takové bude oslňovat, zvláště, prodali-li svou duši Satanovi a budou se tito snažit utéci do stínu Satanovy Temnoty. To nikdy nedělejte, prosím! Nechte se Pánem Ježíšem uzdravit, ať je vaše duše sebečernější!

Ti, kteří to udělají, kteří se utečou v této zásadní chvíli ke Kristu a budou litovat svých hříchů a prosit Pána Ježíše o odpuštění, včetně zednářů, satanistů, okultistů apod., ať s čipem, bez čipu atd., jejich duše jsouce v jakémkoli zuboženém stavu, budou tehdy Pánem Ježíšem z okovů Satana plně vyvázáni!

A to už přece stojí zato, no ne?!

Pán Ježíš vám všem žehnej a veď

Petra Bostlová

pozn. K tomuto Daru Božího Milosrdenství Varování dojde už velmi brzy. (Ale pozor: Nejedná se o konec světa!) Může to být už letos na podzim, ale dokonce ještě i tento měsíc, v srpnu! Přesné datum ví jen Svatá Boží Trojice. Nikdo jiný.

Tedy neodkládejme naši duchovní přípravu. Narovnejme náš vztah s Pánem Bohem.

https://zednarikekristu.wordpress.com/2013/07/25/dar-boziho-milosrdenstvi-se-blizi-narovnejme-nas-vztah-s-bohem/

Dar Božího Milosrdenství se blíží, narovnejme náš vztah s Bohem

V poslední den minulého roku jsem na mém tehdejším blogu na idnes.cz napsala text o pravosti Poselství Varování. (Vychází pravidelně na: www.varovani.org) Že nás takových teologů je jak šafránu, tragédie…, uveřejňuji tu článek znovu.  S touto předmluvou:

Dar Božího Milosrdenství – Varování – se blíží,  narovnejme náš vztah s Bohem.

Může přijít už letos na podzim.

Pro nezasvěcené: Co je – Dar Božího Milosrdenství – Varování?

Je to převeliký Boží Dar nám, všem lidem…My všichni, od 6 let věku, se setkáme s Pánem Ježíšem Kristem, tváří v tvář, na 15 minut. Nebude to znamenat konec, našeho života (ve většině) a světa už vůbec ne. Na tuto dobu nám Pán Ježíš dá nahlédnout do naší duše, jak ji vidí On. (A také pocítit, kam bychom se dostali, kdybychom v tom momentě zemřeli. Někdo z nás se tak na tu dobu dostane do různých rovin očistce, někdo do Pekla, ano, takové bolesti na tu dobu pocítíme, přesně podle stavu naší duše. Naproti tomu duše v milosti, tzn. pravidelně každý týden očišťované svatou zpovědí a svatým přijímáním co nejčastěji, prožijí tyto chvíle s Pánem Ježíšem krásně.)

Pro většinu lidí to však bude šok – vidět své vlastní hříchy, ve vší jejich nahotě.  Cílem tohoto Božího Daru však není nás udolat, ba právě naopak. Smyslem je, abychom si své hříchy uvědomili, přijali tu holou skutečnost a běželi k Pánu Ježíši a prosili Jej za odpuštění. Když to uděláme, když budeme hluboce litovat svých vin, Pán Ježíš nám odpustí!

Ano, udělejme to, prosím! Neschovávejme se před realitou, nyní ani pak.

Urovnejme si náš vztah s Bohem již teď, abychom všichni mohli tento nádherný akt Boží Lásky k nám prožít v nádheře, bude-li naše duše ve stavu milosti.

To z hloubi duše přeji nám všem

Petra Bostlová

A nyní slíbený text z 31.12.2012:

“Pravost Poselství Varování

Běda mi, běda mi, tvrdit cokoli jiného než právě toto. Než že Poselství Varování dávaná prostřednictvím irské sestry Marie Božího Milosrdenství jsou pravá, autentická, a to nesporně a jasně.

Běda mi, běda mi, kdybych se jako teolog a křesťan, katolík, měla vyjádřit jinak. Víme z Písma Svatého, že my teologové budeme jednou Bohem souzeni mnohem přísněji. Jistěže, všichni jednou staneme před tváří Kristovou a budeme skládat účty. Z toho, co jsme udělali, ale také z toho, co jsme neudělali – a udělat měli. Čím více člověku bylo do vínku dáno, tím více se od něj bude jednou  požadovat. Zda svou hřivnu zakopal a plody nepřinesl žádné (nebo dokonce i špatné), nebo se zachoval jako správný hospodář a své hřivny rozmnožil, do dobrého díla, do dobrých plodů. Každý teolog navíc neodpovídá před Hospodinem jen sám za sebe, ale má převelikou odpovědnost za všechny, které svojí teologií ovlivnil: zda jí druhé přivedl blíže k Bohu, nebo naopak je od Boha odvrátil. (A takovému běda.)

Již od listopadu 2010 dostává irská žena Marie Božího Milosrdenství, katolička, matka snad čtyř dětí, pravidelná poselství od Nejsvětější Boží Trojice a Panny Marie. (Často každý den, někdy i vícekrát denně.) Tak, jako mnozí vizionáři před ní, naše historie je jimi plná. Není se čemu divit: Pán je věčně živý, konající, milosrdný. Nejsme nikdy sami, jak nám Pán zaslíbil: je s námi do skonání věků. Tato psaná poselství jsou následně překládána do mnoha světových jazyků a šířena do celého světa. (V češtině na: www.varovani.org )

Jejich pravost je naprosto nesporná, tu lze snadno zjistit hned mnoha směry: 1. Z Ducha Svatého, 2. Čistotou teologie. (Žádný! teolog není schopen takové čistoty teologie! pozn. Natož pak, tato žena Marie nemá za sebou byť i sebemenší studia teologie.) 3. Naprostou biblickou a církevně historickou kontinuitou, 4. Čistotou a jadrností modliteb (žádný věřící by nebyl schopen takto podat obsah modliteb, a to ani formou, jinými slovy: za co se vlastně konkrétně a trefně modlit – a jak), 5. Plody poselství – což jsou: obrácení dříve nevěřících lidí a navracení se do lůna Církve duší vlažných, což se děje přímo hromadně – a plody samotných modliteb – které si každý modlivší se může vyzkoušet sám a osobně. 6. Naprosté odhalení cílů a záměrů NWO (New World Order). Pro ty, kteří se tématem zabývají a informace sbírají a snaží se sestavit co možná pravdě nejbližší obraz, je tu celý záměr a cíl NWO rozpostřen v jeho celé hrůznosti.

Paradoxní na celé věci je, že odpůrci, snažící se vehementně proti Poselství Varování brojit, brojí argumenty, které však vůbec ze samotných poselství nevycházejí. Zkrátka brojí proti něčemu, co v těch poselstvích vůbec není obsaženo. (Případně naprosto pokroutí či vytrhají z kontextu.) To je zvláštní, že? Argumentovat argumenty, které ale vůbec nevycházejí z daného obsahu.

Zcela jednoduchou optikou logiky: Cesty jsou jen dvě: Jedna vede k Bohu – a ta druhá od Boha pryč, na opačnou stranu. ( = ke Zlu, k Satanovi. Třetí cesty není.) Jestliže existuje poselství, které apeluje žít Božím Desaterem, které nabádá k pravidelnému čtení Písma Svatého, které nás žádá o co nejčastější přijímání Těla Páně, svatou zpověď každý týden a co nejčastější adoraci Těla Páně, které ukládá každodenní modlitbu svatého růžence a růžence k Božímu Milosrdenství, které naléhavě apeluje modlit se za všechny ztracené duše, proti umělým potratům, za národ a podobné, tak, jak je tomu v Poselství Varování

(při jejichž praktikovaných modlitbách člověka kontaktují satanisti z nejrůzněších stran, prosíce a vyhrožujíce, aby se dotyčný modlitby modlit přestal, snažíce se mu nahovořit, že Poselství je podvrh),

co myslíte, od koho pak taková Poselství asi jsou?

Nemusím už odpovídat. Tu odpověď už znáte sami.

(Ale pro nevěřící Tomáše: Jistěže jsou od Boha.)

———————————————————————————

Doplněk: Obrátil se na mě jeden bratr katolík s dotazem, zda, když ve svých textech píši o růženci k Božímu Milosrdenství, mám na mysli Korunku k Božímu Milosrdenství. Ano, jistěže. Jde o totéž. Používám tento termín v souladu s Poselstvím Varování Nejsvětější Boží Trojice. Nejiný název používal Pán Ježíš, když mluvil ke svaté sestře Faustyně (viz její zápisky v deníčku). Čili: Korunka k Božímu Milosrdenství a růženec k Božímu Milosrdenství jedno jest. Chvála Kristu navěky.”

HŘÍCH A STRACH = Satanovy otěže. VÍC JICH NENÍ!

Už jste se někdy zamýšleli nad tím, co se stane – zbavuje-li se člověk Milostí Boží svého hříchu (svátostí smíření) a svého strachu – tím, že ho předává Pánu Ježíši?

Teď se podržte: Satan na takového člověka už nemůže!

Věděli jste to? (Nejen bývalí zednáři?)

To je gól, že? Jak jednoduché…

Zbavujte se

svého hříchu (pravidelnou svátostí smíření, to jest: svatou zpovědí a svatým přijímáním, alespoň jednou týdně, křest je podmínkou)

a svého strachu (osobně doporučuji kupř. modlitbu z: www.varovani.org, pod: Krátké modlitby, je to modlitba ze 17. srpna 2011. Je převelice účinná, doporučuji naprosto. Předáte tak veškeré vaše obavy Pánu Ježíši k Jeho vyřešení. Můžete ji odříkat kdykoli, když na vás příjdou obavy z čehokoli.)

S převelikou láskou a převelikou vděčností vzpomínám nejen já na mého pana profesora Starého zákona Jana Hellera. Vyprávěl nám, že jeho profesor Starého zákona, ač se z koncentráku vrátil, ve skutečnosti se z něj nevrátil nikdy. Až do konce svého života totiž byl v zajetí svých myšlenek na koncentrák.

Ano, myšlenky dokáží člověka uvěznit. Mohou být protikladem svobody, darované nám Pánem Ježíšem. Jestliže se nevymaníme ze starého a v něm stále, v našich myšlenkách, žijeme.

To samé se má se strachem. Jestliže jsme žili ve strachu a i poté, co nás Pán Ježíš vysvobodil, kdy nám dal svobodu od toho jha, my ale stále (třeba setrvačností) žijeme, navzdory tomu, pod strachem, v okovech strachu, je to špatně.

Strach má sloužit jen jako udržitel života v mezních situacích. Jako kupř. žena nepůjde do parku sama o půlnoci, nepolezeme na skálu bez jištění nebo já např. nebudu čistit okna v mrakodrapu atp.

Co je mimo to, je špatně. Je důležité umět ocenit a odhadnout situaci a pocítit strach jen tam, kde by nám skutečně hrozilo nebezpečí smrti, úrazu či jiné újmy.

Strach ale tam, v běžném životě, kde vládne mír a pokoj Kristův, kde s Ním chodíme každý den, kdy se Jemu sebeodevzdáváme, do Jeho péče a Náruče, tam strach nepatří.

Strach od Boha odděluje. (Stejně jako právě hřích.)

Zbavujme se tak našeho hříchu (svátostí smíření) a našeho strachu. (Tím, že ho předáváme Pánu Ježíši.)

A Satan od nás uteče.

Přeji vám všem svobodu (= od hříchu i strachu), kterou nám Pán Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži.

Petra Bostlová

Jsem gay a uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co teď?

I tento text jsem přinesla na svém blogu http://petrabostlova.wordpress.com

I tento text je natolik v dnešní době důležitý, právě pro cílovou komunitu, že jej také zveřejňuji, v upravené podobě, zde.

Jsem gay a uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co teď?

To je klasická otázka. Tak, zvláště v poslední době, klasická a častá, že je třeba ji zodpovědět veřejně.

Předně: Pán Bůh praktikující homosexualitu NIKDY nemůže přijmout jako akceptovatelnou. Sexuální vztah se stejným pohlavím, ať už mezi ženami či muži, je zkrátka proti Božím pořádkům.

Praktikovaná homosexualita je smrtelným hříchem. To znamená, měřeno Boží Spravedlností, za praktikovanou homosexualitu, v případě, že se jí člověk během svého života nevzdá a neprosí Pána Boha za odpuštění, přimknut k Němu plně, po své smrti přichází do Pekla. Tedy věčného zatracení, oddělení od Boha, ve strastech, bolestech a nářku. V naprosté a neutěšitelné prázdnotě. Navždy.

Toto je třeba vědět.

Je nutné také vědět, že i v případě, že se dotyčný nechal duchovně ze Zla vyvázat, pokračuje-li však v praktikování homosexuality, žel je stále u Satana. Ať si je toho vědom či ne. Obsah jako praktikující homosexuální křesťan neexistuje.

Co tedy s tím? Jak z toho ven? Je vůbec nějaká možnost?

Ano, je. To řešení je jediné (nechce-li dotyčný dál otročit Satanovi): Z homosexuality se nelze vyléčit, jak víme. (Protože důvod homosexuality je v dědičném hříchu, v tom od Adama a Evy, ale i po vlastních předcích, hřešili-li a z hříchu se nevyznali. Ty se kupily, jeden na druhým, až je z toho tento výsledek. Dalším možným důvodem, zkušeností z mé praxe, může být posedlost. Této během života získané homosexuality by mělo jít se zbavit klasickým církevním katolickým exorcismem.)

Záležitostí svobodné vůle je, jak se k problému onen postaví. Tím jediným dobrým řešením je –  ABSTINOVAT. Zkrátka homosexualitu neuvádět ve skutek.

(Sílu k tomu hledajíce a nacházejíce v modlitbách k Bohu.)

Zde si možná někdo řekne – to je nespravedlivé? Jiní zakládají šťastné rodiny a homosexuálové by měli žít jak eunuchové? V takovém případě je nutné si položit zásadní otázku: Stojí věčná bolest v Pekle za několik let žití ve hříchu?

Rozlišuji praktikovanou a nepraktikovanou homosexualitu. Homosexualita dána  geny a zůstavávající pouze v mysli a těle, nikoli však už v praxi, smrtelným hříchem samozřejmě není. Nemůžeme za svoji přirozenost, jak jsme přišli na tento svět, s jakým vínkem. Můžeme a jsme sami zodpovědní ale už za to, jak s homosexualitou, je-li, naložíme. (A to platí pro sexualitu obecně. Nejen pro homosexuály. Viz prostituce a promiskuita. Další smrtelný hřích.)

Je dobré a jistě podpůrné si dále uvědomit, že vyžadovaná homosexuální abstinence je otázkou jen několika pár let. Druhý příchod Ježíše Krista, kdy Zlo bude navždy poraženo (a tím pádem i homosexualita, která patří do stejného batohu), se blíží, příjde během následujících pár let.

Poté nastane Ježíšův Nový ráj. Do kterého budou vzati všichni, kteří Jej milují a následují Ho. V tomto Ráji, který potrvá 1000 let (a teprve pak nastane věčnost), a to víme od Pána Ježíše, se budou rodit děti. Tam už žádní homosexuálové nebudou, protože hřích už nebude. A ti, kdo jsou teď a nyní svým založením homosexuální, jestliže příjmou Krista a homosexuality se pro pár let nyní tady na zemi vzdají, budou v Ježíšově Ráji nakloněni ženám (muži) a můžům (ženy). Krásné zdravé milující rodiny si zkrátka vytvoří pak a tam.

Ježíšův Nový ráj bude podobný ráji, ze kterého byl vyhnán Adam s Evou a Bůh Otec jej vytvořil znovu. Pro nás. Ráj lásky, radosti, pokoje a věčné přítomnosti s Ježíšem, v Bohu Otci, Stvořiteli všeho a všech.

Stojí tedy snad někomu za to homosexuality se nyní nevzdat, dál ji praktikovat a  krásné dary Nového ráje, počátek věčného života s Bohem, odmítnout, výměnou za věčné strasti Pekla??

Pro každého zdravě uvažujícího člověka ta odpověď musí být jednoznačná. A protože pokušení budou přicházet, tím si dotyčný může být jistý, Satan se nikdy nevzdá, že přišel o další svedenou duši, aby už onen pokušení nepodlehl, je třeba se pevně přimknout k Pánu Bohu, skrze Krista Ježíše a Jeho prosit o sílu a pomoc přicházejícím pokušením odolávat. Je třeba prosit Pannu Marii, bude prosícímu velmi nápomocna. Zakořenění do lůna katolické Církve je nezbytné, posilování přijímanými svátostmi a přímluvnými modlitbami křesťanských bratří a sester včetně.

Přeji každému takovému Boží požehnání a všechnu potřebnou sílu a moudrost

Petra Bostlová

Dodatek závěrem: Stejně jako je kardinálně důležité neprovozovat homosexualitu, nechce-li člověk skončit navěky v Pekle, se stejnou vážností a důležitostí je kardinální pro manželské páry, aby zachovávaly manželskou věrnost a manželskou čistotu. Žádný smilník ani cizoložník (jako i lhář, vrah a podobné) nemůže vejít do Ježíšova Ráje. To je třeba mít na paměti.

A klesne-li člověk slabostí, vždy se má zase co nejrychleji zvednout a utíkat bezodkladně zpátky ke Kristu, prosíce Jej za odpuštění. Žijeme-li na tomto světě, vždy máme možnost se ke Kristu vrátit. (Po smrti již nikoli. A nikdy nevíme, kdy naše smrt příjde. Takže neradno odkládat.)

ZACHOVÁVEJME BOŽÍ DESATERO

Zcizoložil jsem, smilnil jsem. Co teď?

Tento text jsem nedávno zveřejnila na mých stránkách http://petrabostlova.wordpress.com

Že se však jedná o vždy aktuální téma, o to více nyní, kdy jsou obcházeni bývalí členové zednářské obedience holkami Kossevové (Sob. zase údajně obchází homosexuály a nabízí se sám), jen aby znovupolapili ze Satanova sevření vysvobozené duše.

Jste-li právě vy takovým případem, nejen vám se hodí následující „malý průvodce“. Pro vás tedy můj aktualizovaý text:

Zbytky české (a slovenské?) zednářské obedience nasadily novou lstivou strategii (kromě roznášení 666 infikovaného jídla a tekutin a pokousání 666 infikovanými zvířaty), jak dostat své bývalé členy do obedience zpět a naverbovat další: Honí (nejen) své bývalé zednáře svými okultními prostitutkami (a prostituty) a ti, těžko tomu náporu odolávajíce, často podlehnou a tím pádem, aniž by mnohdy sami chtěli, jsou zpět v zednářském satanistickém marasmu dřív než bys řekl švec. (A noví tímto způsobem přibývají.)

Co pak?

Pamatujme si jednu zcela zásadní věc: Není NIC (žádný hřích), který by Pán Ježíš neodpustil!

(pozn. Kromě rouhání se proti Duchu Svatému. Což je kupř. když Slovo Boží vydáváme za ďábelské.)

Jestli jste pokušení podlehli, tomuto či jakémukoli jinému, samozřejmě že je cesta zpět! K Pánu Ježíši. A ta zní: Co nejrychleji tento hřích (či jakýkoli jiný) ze sebe setřást, nechat se Pánem Ježíšem očistit.

A zde jsou konkrétní rady jak na to:

1. Jste-li katolík, chodící ke svatému přijímání: Jděte zkrátka co nejrychleji, bezodkladně, ke zpovědi a poté ke svatému přijímání.

2. Jste-li katolík, z nějakých důvodů nechodící ke svatému přijímání: Jděte ke zpovědi, kde se zároveň se zpovídajícím knězem dohodnete, co dál.

3. Jste-li ne-katolík, kupř. evangelík či protestant: Okamžitě se skloňte v modlitbě k Pánu Ježíši a proste Jej za odpuštění a po dobu 7 následujících dní se modlete modlitbu č. 24 z: www.varovani.org : „Modlitba za plnomocné odpustky k úplnému odpuštění hříchů“.

/Myslím, že by se Pán nezlobil, kdyby, ač evangelík či protestant, přesto jste šel ke zpovědi ke katolickému knězi, rozhodnete-li se tak a potom následně k Večeři Páně zase u vás evangelíků/protestantů. I tahle možnost tady je./

4. Jste-li člověk víru nepraktikující: Jděte přesto okamžitě ke zpovědi ke katolickému knězi a s ním se na ní také domluvte, co dál.

HLAVNĚ: Ve svém hříchu nesetrvávejte! Hřích je to, co odděluje od Boha! A při jednom hříchu pak nikdy nezůstane: hříchy mají rádi své kolegy. Takže za chvíli je jich na vás nabaleno, až hrůza.

To také překrásné na víře v Pána Boha je: VŽDYCKY se můžeme vrátit k Němu zpět! Pán Bůh nás nikdy neodmítne! – Litujeme-li svých hříchů a prosíme Jej, skrze Pána Ježíše, o odpuštění.

A kdo by vám tvrdil cokoli jiného, je lhář.

Pán vás všechny veď a ochraňuj

Petra Bostlová

ZACHOVÁVEJME BOŽÍ DESATERO, ŽIJME PODLE NĚHO