Category Archives: Poselství našeho Pána Ježíše Krista

Kdy příjde (nechá se veřejně poznat) Antikrist? Až mu to dovolí náš Pán!…A co vy? Jste na tu dobu dost připraveni?

Předně: Musím se vám všem omluvit: Tohle jsem tehdy nepochopila, z poselství Panny Marie, správně!

A sice: Je třeba rozlišovat: světem uznanou světovládu Antikrista – od jeho příchodu, respektive (- protože ten už dávno přišel, už v květnu 2013, do této doby však vraždí skrytě, většinou v podzemních satanistických templech – ) od jeho veřejného vystoupení. Na jehož prahu se nejspíše, žel, v těchto týdnech nacházíme!

(p.s. To by i vysvětlovalo, proč tempo naší práce pro naši Nebeskou Rodinu, v přípravách na poslední časy, od 5. července 2016 nemělo být a nebylo zmírněno, ba právě naopak…)

 

Znovu se zamysleme nad poselstvím Panny Marie ze 6. července 2016:

 

Zjevení Panny Marie, krátce po půlnoci, 6.7.2016:

 

„Mé milované děti,

Pán nás ochránil. Náš Nebeský Otec zasáhl, aby zachránil miliardy lidských duší. Dal novou příležitost lidstvu v jeho nápravě. Dal pocítit svým milovaným dětem, že skutečným účelem lidských dějin je náprava celého lidského pokolení. Od vyhnání z ráje po příchod Antikrista je lidská existence o duchovní nápravě. Staňte se lepšími lidmi, modlete se usilovně za sebe i za druhé, za rodinu, bližní i celý svět. Nezapomínejte jeden na druhého. Střežte se satanistů. Jejich úklady nikdy nepřestanou až do Posledního soudu. Teprve tehdy odejdou jejich duše do pekla, pakliže nepřijmou Mého milovaného Syna. Pusťte se nyní do ještě většího díla, budujte komunity plné lásky a zbožnosti, napravujte zlé skutky sebe i druhých. Dokončete útulky tak, aby vydržely 25 let připravené na konec tohoto světa. Připravte komunitu v Sopotnici a budujte další komunity podle potřeby bližních. Náhradou za zneuctěnou sochu v Lysolajích budujte napříště sochy tam, kam na ně satanisté nedosáhnou. Vaše zbožnost vás povede tímto životem a je příslibem věčného života v Ráji u našeho Otce.
Žehnám vám.+++
Panna Maria“

Tady je to mé nepochopení, kterého jsem se tehdy dopustila: Panna Maria mluví o 25 letech prodloužení našeho času, nikoli však o posunutí času zveřejnění Antikrista! Plus minus 25 let, za stávajících okolností, máme tedy do konce světa, ale nikoli do zveřejnění-vystoupení Antikrista! Znovu tak opakuji: nacházíme se nejspíš na jeho prahu!

/TOU POZITIVNÍ ZPRÁVOU VŠAK JE, ŽE SE NACHÁZÍME I NA SAMOTNÉM PRAHU VAROVÁNÍ! HALELUJAH! Které by mělo krátce zveřejnění Antikrista předcházet./
Proč o tom nyní píši: Abychom se připravili. Je to celé na spadnutí! Ještě v tomto měsíci, lednu, je možné očekávat i v poselství Varování ohlášené schizma katolické Církve! (Které má také krátce předcházet Varování.) Nezapomeňme, že hned nato, kdo z kněží se novou přísahou nezaváže falešnému proroku Františkovi, bude z kněžské služby propuštěn, vyhoštěn ze dne na den na dlažbu! MUSÍME PŘECE NAŠIM VĚRNÝM KNĚŽÍM POSKYTNOUT AZYL! PŘÍSTŘEŠÍ, NOVÝ DOMOV! Oni tak, očekáváme, mohou být prvními obyvateli našich útulků – tak v Sopotnici, Brtničce, Čikově. Které jsou připraveny a vhodné k dlouhodobému bydlení. PROSÍM, POMOZTE NÁM TAK NABÝT POSLEDNÍ DVA JMENOVANÉ DOMY, V BRTNIČCE A ČIKOVĚ, abychom také pronásledovaným a vyhoštěným, protože Kristu věrným (!)  kněžím poskytli nový domov! Za koupi domu v Čikově musíme doplatit ještě 130 000 korun, za koupi domu v Brtničce dokonce 320 000! Nenechávejte nás v tom přece, prosím! Co děláme, neděláme přece pro sebe. Sami nevíte, kdy nás a naši pomoc můžete potřebovat.
Dům naší komunity Mariánské společenství v Brtničce u Jihlavy:
brtnicka01
Dům naší komunity Mariánské společenství v Čikově u Třebíče:
cikov1
(p.s. Apropós…https://petrabostlova.wordpress.com/2017/01/05/panna-maria-cikovska-opredena-tajemstvim/… už víme: NA TOMTO MÍSTĚ PŮVODNĚ STÁL STŘEDOVĚKÝ KLÁŠTĚR! Zatím o něm víc nevíme… Jeho zbytky mají být cca 5 metrů pod úrovní současné zeminy.)
POMOZTE NÁM, PROSÍM, PRONÁSLEDOVÁNÍ NÁS KŘESŤANŮ SE BLÍŽÍ MÍLOVÝMI KROKY, CO VÁS MÁ JEŠTĚ VYBURCOVAT? I mnozí z vás se bez naší pomoci, za času pronásledování, od kterého nás dělí už snad jen poslední týdny, neobejdete.
Nebo myslíte, že jste sami dost na tu dobu připraveni a zajištěni?
Petra Bostlová/za Mariánské společenství

 

p.s. Čísla účtu Mariánského společenství, kam můžete posílat váš finanční příspěvek na dokončení koupě domů pro útulky v Brtničce a Čikově, již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám!

 

Nezapomínejte se za nás také modlit, prosím, děkujeme.

 

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí, v Kristu Ježíši, vaše modlitební a finanční účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu a vaši budoucnost potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství – Petra Bostlová, Magda, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

fotka

 

 

PANNO MARIA BUDĚJOVICKÁ, ORODUJ ZA NÁS!

pannamariabudejovicka

 Srovnej: Pán u Johna Learyho (znovu) o Varování, z 20.12.2016:

Ježíš řekl:“ Mí lidé,

dnešní čtení jsou plná zázraků a tajemství, protože člověk nerozumí Mým způsobům a zázrakům. Je dokonce těžko představitelné, jak jsem mohl Já, jako Druhá Osoba Největější Trojice, na sebe vzít bytí Boha-muže. Mé vtělení musí být bráno s vírou, protože je nad vaše chápání. Pak jsem dovolil, aby Má blahoslavené Matka neměla žádný dědičný hřích, a svou svobodnou vůlí byla bez hříchu a svolila být Mou matkou. Mé zázračné početí mocí Docha Svatého je dalším zázrakem, protože Má blahoslavená matka se stala „Pannou čekající dítě“, jak předpověděl král Ahaz. Jsem naplněním Písem, protože jsem se stal slíbeným Vykupitelem, který mohl přijít jako Beránek a obětovat svůj život za všechny hříchy lidstva. Po Mé smrti byly brány Nebe otevřeny a duše, které toho byly hodny, mohly vejít. To vše se zdá člověku nemožné, ale pro Boha jsou všechny věci možné.“

 

„Mí lídé,

dvě slunce na obloze bude kometa v den Varování a to bude další událostí, která by by mohla nastat přibližně během roku. Tato kometa spustí po světě velká zemětřesení  a  ta by mohla usmrtit lidi a způsobit mnoho škody. Při Varování a po šest týdnů po něm, bude čas na obrácení,  kdy zlí nebudou moci převzít vládu. Po této době se bude třeba zbavit všech vašich elektronických zažízení, abyste neviděli ani neslyšeli Antikrista. Nepřijímejte žádné čipy do těla, za žádných okolností. Mé útulky budou chráněny před jakýbkoli poškozením od zemětřesení. Po šesti týdnech vyhlášeno stanné právo, takže Mí lidé budou zavoláni do Mých útulků. V Mých útulcích vám rozmnožím jídlo, vodu a paliva, abyste mohli zůstat v zimě zahřátí. Mí andělé vás v Mých útulcích ochrání neviditelnými štíty. Toto soužení bude zkráceno kvůli mým vyvoleným, a nedojde vám ani jídlo ani voda ani paliva pro vaše přežití. Je potřeba, aby ve Mně vaši lidé důvěřovali a bude třeba, abyste si ve všech svých potřebách navzájem pomohli. Je třeba, aby Mí stavitelé útulků byli brzy připraveni přivítat Mé věrné s kříži na jejich čelech.“

/Originál:

Tuesday, December 20, 2016:
Jesus said: „My people, the readings of today are full of wonder and mystery, because man does not understand My ways and miracles. It is even hard to imagine how I, as the Second Person of the Blessed Trinity, could take on being a God-man. My Incarnation has to be taken in faith, because it is beyond your understanding. Then I allowed My Blessed Mother to not have any original sin, and by her free will, she had no sin and accepted being My mother. My miraculous conception by the power of the Holy Spirit, is another miracle as My Blessed Mother became the ‚virgin with child‘ as foretold by King Ahaz. I am fulfilling the Scriptures, because I became the promised Redeemer, who would come as a Lamb to sacrifice My life for all the sins of mankind. After My death, the gates of heaven were opened, and the worthy souls could enter. This all seems impossible for man, but for God, all things are possible.“
Jesus said: „My people, the two suns in the sky will be a comet on the day of the Warning, and this will be the other event that could happen within a year or so. This comet will trigger major earthquakes around the world, and they could kill people and cause much damage. During the Warning and for six weeks, this will be a time for conversions, and the evil ones will not be able to take over. After this time, you will need to get rid of all of your electronic devices so you do not see or hear the Antichrist. Do not take any chips in the body for any reason. My refuges will be protected from any damage of the earthquakes. You will have martial law declared after the six weeks, so My people will be called to My refuges. At My refuges, I will multiply your food, water, and fuels so you can stay warm in the winter. My angels will protect you at My refuges with invisible shields. The tribulation time will be shortened for the sake of My elect, and you will not run out of food, water, or fuels for your survival. Your people need to trust in Me, and you will need to help each other in all of your needs. My refuge builders need to be prepared soon to receive My faithful with the crosses on their foreheads.“ /

 

 

Reklamy

Všem satanistům: SLOVO PÁNA JEŽÍŠE

 

100. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 30. května 2011 v 22:00.

VAROVÁNÍ TĚM, KTEŘÍ BYLI VTAŽENI DO SATANSKÝCH KULTŮ

„Má dcero,

stáváš se teď mnohem silnější a skrze tvou poslušnost k mé nejsvětější vůli můžeš upozornit svět na to, co leží před ním.

Když jsem mluvil o hříchu, neodhalil jsem odporné hříchy, které jsou páchány a které dokonce i vyložení hříšníci by si těžko dovedli představit. Hnusné praktiky, prováděné tak zvanými sofistikovanými západními společnostmi za zavřenými dveřmi, by vámi otřásly až do morku kostí.

Ďábelské ukrutnosti, kdy jsou děti rituálně vražděny z úcty k Satanovi, jsou v dnešním světě realitou. Ale to jsou jen některé ze silně ďábelských činů, které jsou páchány lidmi, ovlivněnými Satanem. Zajdete-li až tak daleko, mé děti, pak shledáte, že už je nemožné, abyste se ke Mně vrátily. Jiné činy, které lámou moje srdce, zahrnují tělesné zneužívání zvláště malých, nevinných dětí. Nechejte Mě objasnit druh hříchů, které by mnoho z vás velice rozrušily, kdybych je měl popsat do detailu. Satanovi následovníci jsou ve svých kultech nelítostní a krutí ve svém chování k lidské bytosti, ke které nemají žádnou úctu. Oběti, včetně lidských obětí, rouhání, proklínání a činy znesvěcující Mě, Mého Věčného Otce a Mou milovanou Matku, jsou běžnými obřady. Tak málo studu mají tito Satanovi uctívači, že se veřejně vychloubají svou neúctou prostřednictvím hudby, filmů, TV a umění. Ti, kteří jsou vinni takovou svatokrádeží, budou čelit věčnému zatracení, kde budou hořet navěky v pekle.

Toto je jedno z posledních varování, které dostáváte ode Mne, vašeho Spasitele Ježíše Krista. Je to také moje poslední žádost, abyste sebe zachránili, dokud můžete.

Já, Ježíš Kristus, nečiním plané hrozby. Udělám cokoliv, abych vás zachránil. Ale za jistým bodem už není nic, co bych mohl udělat, abych vás zastavil v hledání falešné útěchy, o které si myslíte, že vám bude nabídnuta Zlým. Odemkněte Satanovy okovy, jimiž vás připoutal, a utečte teď ke Mně. Já vás zachráním, ale musíte Mě prosit, abych vám prominul, dokud jste ještě naživu v tomto životě.

Nezapomeňte, že volba je vaše. Nebe nebo peklo. Vybíráte si vy, dokud jste ještě naživu na této zemi. Protože až přejdete do dalšího života, už to nebudete schopni udělat.

 

Váš vždy trpělivý a milující Ježíš Kristus“

Dnešní Vidění Panny Marie o Dhermi

 

„Petro,

Panna Marie se mně dnes v noci zjevila: ´Mé děti, jste pod tvrdým útokem satanistů. Prodlužuji vám lhůtu pro odjezd+ až do …, dokdy celá Nebeská rodina bude usilovaně pracovat na oslabování Satana a jeho nevědomých sluhů. Určila jsem vám navštívit další dvě poutní místa … a Mé zbořené chrámy v …, kde se vám zjevím. Nenechte se odradit od cesty a vykonejte ji s Mým požehnáním.´“

 

+ na pouť do Dhermi

 

 

Děkujeme! Ave Maria!

 

 

 

Prosíme vás všechny o modlitby, satanisti se snaží překazit naši poutní cestu za každou cenu.

/Nejnovějším jejich hitem je: zneprovoznit nám auto, kterým máme jet. Takže ho rozbíjí. A my jsme ho nuceni tak pořád dávat do servisu. Snaží se nám aspoň tímto způsobem znemožnit poutní cestu tím, aby nám platbami za servis vysáli peníze na poutní cestu. Která se tímto způsobem prodražuje. Pomůžete-li nám příspěvkem, budeme rádi. Děkujeme.

Pro Českou republiku:
2200438778/2010

Pro Slovenskou republiku:
2200438778/8330

 

Bude-li to jen trochu možné, ozveme se vám zde na blogu přímo během naší poutní cesty. Pán vás všechny mocně žehnej, veď a ochraňuj./

 

 

HOSPODINOVO JE VÍTĚZSTVÍ! HALELUJAH!

 

 

Petra Bostlová

 

PANNA MARIA SE OPĚT ZJEVILA, AVE MARIA!

 

„Panna Marie se opět zjevila, 18.5.2015

 

Petro,

Panna Marie se opět zjevila a potvrdila svá předchozí slova: „Mé děti, budou nesčetné pokusy namluvit vám jiný termín.+ Určila jsem pevný termín … a od něho se nesmíte odchýlit. Udělám vše pro to, abyste měli volnou cestu. Nesdělujte nikomu termín, který jsem vám dala, ani bývalým zednářům ve vašich řadách, které se pokusí Satan přimět, aby mu termín prozradili. Proto jsem datum řekla vám, ale jim nikoli. Miluji je stejně jako vás, vy jste však blíže k našemu Otci a nezakolísáte.“

 

Panna Marie se mnou dlouho rozmlouvala a já se jí vyzpovídal ze svých hříchů. Zhřešil jsem …, ale odpustila nám. Uložila nám ale, abychom se modlili za svatá místa a jedno zmínila doslova: „Běžte, mé děti, až vám to umožní situace a navštivte mé poutní místo v Santiago de Compostella. Dochází ke strašlivému znesvěcování svatých míst, vraždám poutníků a ti, kteří je měli chránit, světští vládcové, slouží přímo Satanovi. Svolejte český lid a připravte pouť na tato má svatá místa.“

 

Petro, snažil jsem se zjistit, co se ve Španělsku děje. Zednářská vláda není to nejhorší. Nejstrašlivější je přímé vyznávání Satana ze strany nejkatoličtějšího krále na světě a jeho království je zamořeno Satanovými poskoky. Nový král Felipe dokonce odmítl tradiční inaugurační mši při jmenování králem. Namísto mše svaté se nechal posvětit zednářským parlamentem! Samozřejmě se to u nás moc neříká http://zpravy.idnes.cz/spanelskou-korunu-prebira-syn-krale-juana-carlose-i-felipe-vi-pu3-/zahranicni.aspx?c=A140618_215427_zahranicni_im

 

Také se chci přimluvit za odpadlou Joannis (pozn. Janu Nagyovou), která nesplnila rituální obřad s novorozencem a proto je nyní tahána opět novinami. Je to strašlivé, když odmítnete Satanovi cokoli. Prosím, zveřejněte a modlete se za ni. http://zpravy.idnes.cz/nagyova-vulgarne-pomlouvala-svou-sokyni-necasovou-ukazaly-odposlechy-1nm-/domaci.aspx?c=A150518_105620_domaci_jpl

…“

+ naší poutě k Panně Marii do albánské Dhermi

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/05/14/uz-vime-termin-naseho-odjezdu-na-pout-do-dhermi/

 

 

 

Paní Nagyová, ano, odmítněte nadále otročit Satanovi a plně se vraťte ke Kristu! Máte přece Deviatnik, Satan Vás nemůže zabít! Buďte proto dostatečně silná, statečná, odvraťte se od Satana a proste Pána Boha, skrze Krista Ježíše, o odpuštění a Pannu Marii o pomoc! Čas se krátí a v sázce jsou duše, i ta Vaše. Modlíme se za Vás.

 

 

 

Modleme se za poutní, svatá místa, modleme se za poutníky, vezměme si vše vážně k srdci, o co nás prosí naše Nebeská rodina.

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

 

PANNA MARIA PROMLUVILA:

 

„Poselství, 2.5.2015

 

Petro,

Panna Marie mě dnes nad ránem navštívila a řekla toto: ´Vedu vás, mé děti, přes údolí pekelných nástrah, abyste spolu se mnou vystoupali do nebeského ráje. Bude útočeno na vaše nejslabší místa. V řadách vaší skupiny jsou bývalí zednáři a právě na ně bude činěn největší tlak, aby opustili mého milovaného syna Ježíše a znovu propadli Peklu. Nedovolte jejich pád do Satanových intrik. Ještě více zesílí útoky na ně a to pomocí jejich slabých lidských míst. Dostanou nesčetné nabídky, nesčetné dary, budou stále dokola posedáváni, aby mě uráželi. Odpouštím jim dopředu v jejich slabosti následovat Ježíše za každé situace. Antikrist se velmi snaží, abyste neprošli. Udělá pro to vše. 12. května na vás nachystal hrozné pasti a zneužívá také dobrých lidí, kterým našeptává o naší pouti+ ty nejčernější zprávy. Nehněvejte se proto na místní lid, který vás bude nepřátelsky vítat v zemích, kterými pojedete. Jsou nevědoucí a za jejich přístup je plně vinen Satan a jeho nenávist k Boží rodině. Sama vám zajistím volný průjezd a nedovolím, aby vás zastavili. Satan se zmůže na veliký útok 12. května, kdy jeho síly opět rozmetám a bude-li to nutné, provedu to samé … května, kdy se opět nachystá k velikému útoku. Pamatujte, mé děti, že poslední termín k odjezdu je …. Je možné, že právě poslední termín bude ten nejlepší. Včas vám dám vědět, mé děti, abyste neupadli v léčku. Jste pod mou plnou ochranou a nikdo vám neublíží. Žehnám vám.´

…“

+ do Dhermi v Albánii

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/04/27/slyste-slyste-matka-bozi-a-matka-nase-panna-maria-k-nam-mluvi/

 

 

HALELUJAH! HALELUJAH!

DÍKY, NAŠE MATIČKO!

 

 

Petra Bostlová

 

SLYŠTE, SLYŠTE, MATKA BOŽÍ A MATKA NAŠE, PANNA MARIA, K NÁM MLUVÍ:

 

„Vidění Panny Marie 26.4.2015

 

Panna Marie ke mně dnes promluvila:

 

´Vězte, že váš boj proti Satanovi bude úspěšný. Jeho vláda nikdy nenastane. Mé české děti nejprve zadrží přípravy na příchod Antikrista u sebe doma a poté vyrazí na pouť do Albánie, kde mohutně narazí na přípravy satanistů. Bude to už jen zlomek toho, co jim Satan nachystal. Budou vítězní až do konce. Omyjí své nohy v mých pramenech a stanou se pro Satana neviditelní, budou jeho noční můrou. Poté definitivně zasvětí Prahu mně a já sama nedovolím, aby se zde Satan usídlil.

Pokud to bude nutné, započněte sbírku na náhradní Mariánský sloup. Když ho nestihnete postavit letos na Staroměstském náměstí, jděte a hledejte jiné místo, kde ho postavíte jako náhradní Sloup, který bude chránit Prahu před Satanem věčně.

Předtím je nutné ustavit tradici poutí do Albánie, jak jsem vám určila. Budete jezdit do mých chrámů čtyřikrát ročně na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Jedině tak se vám dostane milosti vymýcení Satana z české a slovenské společnosti.

Mocně vám žehnám ve vašem úsilí.´

 

…“

Modlitby a obrazy představivosti k pokoření Satana:

 

Již podruhé v poselství pro náš národ nás náš Pán Ježíš požádal o modlitby k pokoření Satana:

 

POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA Č. 74, 24.4.2015

To, co nyní bude velmi důležité, je modlitba za všechny, kteří nepřežijí Varování

„Petro,

to, co nyní bude velmi důležité, je modlitba za všechny, kteří nepřežijí Varování. Modlete se ale tak, abyste co nejvíce pokořili Satana, vymyslete si všechny možnosti, které vás napadnou. Představte si ho třeba jako hada nebo čerta, kterého znáte z pohádek. Přimyslete si k těmto podobám všechno legračního, co vás napadne. Můžete ho vtipně obléknout, můžete vymyslet legrační příběh o něm, můžete si představit cokoli, co ho pokoří. Tyto modlitby pak použiji, až Mí andělé budou rvát z jeho spárů duše zemřelých satanistů po Varování do pekel. Vaše vtipy na jeho adresu Mi umožní rozevřít sevření jeho spárů, neboť lidská legrace na jeho adresu je to, co on bytostně nesnáší. Nezapomeňte se před vaší představou třeba vtipně oděného, či potetovaného čerta a hada pokřižovat a pak nakonec ji uzavřít slovem amen, aby se na jeho adresu mohlo pobavit celé nebe. Satan vaše vtípky nesnáší a hříšníky radši pustí, než aby jeho povýšená povaha snášela smích celého Nebe. Vím, že máte velkou představivost a smysl pro humor, využijte jich v hojné míře, těším se na vaše modlitby. Zachráníte tak mnohé, pobavíte Otce a ten vám pak dá další milosti pro vás i vaše blízké. Když Mě Satan prostřednictvím vojáků křižoval, chtěl Mne co nejvíce ponížit a pokořit, pokud Mne poslechnete a zesměšníte ho před celým Nebem i peklem, vrátíte mu to, co Mi udělal tehdy. I za ty znesvěcené kostely a urážky, které Mi nyní prostřednictvím svých otroků dělá a které takto vysvobodíte ze zajetí.

Váš Ježíš“

 

 

Stále mě nic takového nenapadalo, co Pán Ježíš po nás žádá.

Výstižný příklad na tom, jak sami ze sebe nedovedeme nic..

Až jsem poprosila Ducha svatého o pomoc – a ejhle!

 

Uveřejňuji tak dosavadní 4 modlitby na pokoření Satana, které se od včerejška modlím (které se můžete modlit se mnou, chcete-li, nebo vás mohou dál inspirovat…)

 

1. Modlitba na pokoření Satana:

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Oko šejdrem, kopyto,

nikdo vkol nezmění to,

že je Satan šereda,

kůže slizká, hnáty křivé,

ač o sobě smýšlí pyšně,

výsledek však nezmění,

že komu se nelení,

mysli zdravé jsouce jest,

ten Pána Krista poslouchá,

a jen Jemu naslouchá,

Satanáše bije v hlavu,

modlitbou k Jedinému Pánu,

Tvůrci všeho světa jsa,

Hospodinu Velikému!

Satanáše On nás zbaví,

hejska marnivého lsti,

škaredého, ošklivého,

slepého, nevida to!

V Ráj ten krásný s Kristem půjdem,

Jemu slávu jásat budem,

navěky věkouce! AMEN.“

 

2. Modlitba na pokoření Satana:

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Šeredo šeredo Satane,

co to neseš ve džbáně,

dušičky se ti zachtělo?!

Kuš, ty lstivá obludo,

nácku slizká, hejsku křivý,

pajdající kožichu!

Duše Boží dílo velké,

Pánu Bohu náleží!

Tebe zdupne Panna čistá,

duše půjde do Nebe!

Pane Bože, přijď už rychle,

duše zachraň mocně teď,

Satana a jeho duchy

znič a znič, vniveč je veď AMEN.“

 

3. Modlitba na pokoření Satana:

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Satan, to je šereda!

Věhlasný chirurg plastický,

a to ani drasticky,

nemoha zkrášlit jeho fazónu,

zásahy jak z kanónu!

Tomu už nic nepomůže,

i kdybych vylítla z kůže.

Kuš, ty obludo příšerná,

Mocí Boží poražená,

hybaj zpátky do pekla!

Ať tě tu už nevidíme!

Nebo tě poženu pometlem,

v Krista oblečena, Jeho světlem.

Duše pusť!

Hybaj do temnot zpátky,

a zavři za sebou petlice, vrátky! AMEN.“

 

4. Text (a představa, barvitý obraz v mysli) na pokoření Satana:

Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého (pokřižujeme se)

„Satan, to je ale švanda!

S mašlema na rozích,

v paruce kypré blondýny,

s pusou růžovou rtěnkou zmalovanou,

s řasami od Diora,

v růžové suknici s motýly,

jen ta kopyta, co s nimi?

Snaží se je schovat v tyrkysových lodičkách od Chanel!

Kabelkou točí na nároží…

Proč to?

No přece: Všechny lehké děvy už utekly zpátky ke Kristu!

Tak tam tak opuštěně stojí,

a ejhle, světe, div se! Po ctiteli…

ani stopy. 🙂 AMEN“

 

 

 

Píšete mi také vaše nápady a asociace (za které děkuji):

Tak třeba: „Když žehnám…S Božským Dítkem Máti rač všem požehnání dáti –  a Satana a démony pryč hnáti…“

„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého (pokřižuji se). Představy o Satanu v mysli (tvořím si v mysli živé obrazy): jak táhne za sebou kačera, jak má plínu, cumel v puse, je v sukni, s mašlema na rozích a ocase, jak celé peklo opéká buřty nad ohněm, protože nemají žádné duše! Jak je zapřažen místo vola, těží skálu a člověk ho důtkama popohání, aby se pohnul. 🙂 AMEN“

 

 

Všichni shodně píšete, že právě oslovení Ducha svatého a prosba o vedení a ochranu naší Nebeské rodiny (při oslovení Panny Marie a konkrétních svatých, kupř. svatého Josefa) vám dalo toto zdárné vedení. Jen tak dál. 🙂

 

 

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová