Category Archives: Modlitební kampaně

Kázání o utrpeních Kristových

Kázání o utrpeních Kristových

První čtení: Deuteronomium 21,22 – 23: „Bude-li nad někým pro hřích vynesen rozsudek smrti, bude-li usmrcen a ty jej pověsíš na kůl, nenecháš jeho mrtvolu na kůlu přes noc, ale bezpodmínečně ho pohřbíš týž den, protože ten, kdo byl pověšen, je zlořečený Bohem. Neposkvrníš svou zemi, kterou ti dává do dědictví Hospodin, tvůj Bůh.“

 

Druhé čtení: Matouš 27,35 – 50: „Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty; pak tam stáli a střežili ho. Nad hlavu mu dali nápis o provinění: „To je Ježíš, král Židů.“  S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou a říkali: „Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej znovu postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali: “Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský – ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho! Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: `Jsem Boží Syn! ´“ Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní. V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lama sabachtani?“, to jest: `Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? ´ Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: „On volá Eliáše.“ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali: „Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!“ Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.“

 

Čtení ke kázání: Žalmy 22,1 – 32: „Pro předního zpěváka. Podle „Laně za ranních červánků“. Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou: „Svěř to Hospodinu!“ „Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!“ Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou. Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám! Množství býků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili. Rozevírají na mě tlamu jak řvoucí lev, když trhá kořist. Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru. Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti! Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem. Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou; zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců! – A tys mi odpověděl. O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni! Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. epohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů. Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout. Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena; a jejich duše si život nezachová. Potomstvo bude mu sloužit. O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení, to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí: „To učinil on!“

 

Kázání:

 

Milé sestry a drazí bratři,

 

v dnešním kázání si na podkladě dvaadvacátého žalmu přiblížíme Ježíšovo utrpení na kříži. Dvacátý druhý žalm se totiž obecně považuje přímo za mesiánský, neboť mnohé v něm obsažené údaje nelze spojit ani s osudem krále Davida, jemuž je připisováno autorství tohoto žalmu, ale rovněž ani s osudem jiné známé osoby. Naopak můžeme tyto údaje dobře spojit právě s osudem Ježíše Krista, o kterém věříme, že jej Bůh učinil Pánem a Mesiášem (Sk 2,36). Dvacátý druhý žalm se obvykle dělí na dvě části. První část, která zahrnuje verše 2 až 22, popisuje Mesiášovo utrpení, a to jak duševní, tak tělesné. Druhá část žalmu, zahrnující verše 23 až 32, pak poukazuje na plody Mesiášova utrpení. Sám Kristus když umíral, pronesl prvá slova tohoto žalmu, jak jsme slyšeli v našem dnešním druhém čtení (Mt 27,46).

Asi největším Kristovým utrpením bylo vědomí, že byl svým Otcem opuštěn. Přitom byl zvyklý na stálé obecenství s Otcem i s Duchem svatým. V našem žalmu na to poukazují verše 10 až 12:  „Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou. Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám!“. Byly to naše hříchy a provinění, které způsobily, že Otec zakryl svou tvář před svým jednorozeným Synem. Na tuto skutečnost poukazuje v Matoušově evangeliu tma, která po celé zemi nastala v poledne až do tří hodin (Mt 27,45). Právě tehdy Ježíš nesl plnou tíhu Božího soudu za naše hříchy. Ježíš trpěl duchovním opuštěním a oddělením od Boha. Míra jeho utrpení je pro nás zcela nepředstavitelná. Brzy na to Ježíš na kříži skonal.

Ježíš byl tak pro nás zlořečený Bohem, aby nás vykoupil z klatby zákon hříchu a smrti, jak je psáno v Listě Galatským: „Ale vykoupilť jest nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn byv pro nás zlořečenstvím, (nebo psáno jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě), aby na pohany požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom zaslíbení Ducha svatého přijali skrze víru.“ (Ga 3,13 – 14, kralický překlad). O tom, že člověk visící na dřevě je zlořečený čili Bohem prokletý, jsme již slyšeli v našem dnešním prvním čtení (Dt 21, 23). Celou Ježíšovu oběť výstižně popisuje apoštol Pavel ve svém Listě Filipským: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“ (Fp 2,6 – 8).

Zákon říká, že „mzdou hříchu je smrt“ (Ř 6,23) a proto platí, že „bez vylití krve není odpuštění“ (Žd 9,22). Hříšný člověk nemohl Bohu přinést pravou oběť krve a tak se smírčí obětí stal sám Boží syn, jenž přijal podobu člověka, jak se píše v Listě Římanům: „Není totiž rozdílu:všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.“ (Ř 3,22 – 26).

Při svém ukřižování Ježíš dále zakusil mnohé urážky od kolemjdoucích a rovněž velekněží, zákoníci a starší se mu zle posmívali. Přitom z úst velekněží, zákoníků a starších zazněla obdobná slova, která jsou obsažená v devátém verši dvacátého druhého žalmu. V překladu doktora Václava Bognera jde téměř o totožná slova. Bognerův překlad devátého verše totiž zní: „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, ať ho zachrání, má-li ho rád!“. V Matoušově evangeliu potom se velekněží, zákoníci a starší posmívají Ježíši mimo jiné těmito slovy: „Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: `Jsem Boží Syn! ´“ (Mt 27,43).

Podobně jako autor dvaadvacátého žalmu byl i Ježíš obklopen svými nepřáteli, v jeho případě šlo Římany a Židy. V žalmu se hovoří o býcích, bášanských turech, lvu a psech. Všechna tato nebezpečná zvířata symbolizují Boží nepřátele a jejich kruté chování. Co se týče bášanských turů, tak Bášan byla krajina v severním Zajordání, proslavená nejen svými pastvinami a chovem dobytka, nýbrž také Baalovým kultem. Podle starověkých mýtů právě na bášanských pastvinách se pásávala bohyně Anat, sestra a manželka Baalova, v podobě jalovice a porodila tam Baalovi božského býka Aliján-  Baala. Vidíme zde, že nepřátelství vůči Kristu mívá obvykle nějaké duchovní pozadí.

V souladu se slovy devatenáctého verše dvacátého druhého žalmu se vojáci podělili o Ježíšův oděv tím, že o něj losovali (Mt 27,35). Zajímavý je již ovšem sedmnáctý verš tohoto žalmu, kdy v ekumenickém překladu najdeme zde tato slova: „sápou se jako lev na mé ruce a nohy, …“. Kralický překlad však zde zní následovně: „zprobijeli ruce mé i nohy mé“. A Bognerův překlad přímo uvádí: „probodli mi ruce i nohy“.  Dva poslední překlady významně ukazují na ukřižování. Ovšem podle řady vykladačů staří Izraelci neznali tento římský trest smrti a tak nemohli ani o něm psát. A pokud jde o pověšení na kůl, uváděném v našem dnešním prvním čtení, není prý zde myšleno ukřižování, nýbrž pověšení těla na kůl po vykonání popravy, a to jako veřejná připomínka důsledků neposlušnosti. Toto tělo nemělo zůstat na kůlu přes noc, ale měli ho ještě před západem slunce náležitě pohřbít. Apoštol Pavel v Listě Galatským hovoří o pověšení na kůlu či dřevě v souvislosti se smrtí Ježíš Krista, jak jsme to slyšeli výše. Ježíše rovněž pochovali tentýž den, když zemřel. Řecký překlad Starého zákona (Septuaginta čili LXX) i latinský překlad (čili Vulgáta) se nebojí uvést“probodli mi ruce i nohy“, jelikož podle autorů těchto překladů porušený masoretský text „jako lev mé ruce i nohy“ nedává smysl. Polský i slovenský překlad Bible hovoří o probodení rukou a nohou.

V této souvislosti si musíme uvědomit, že nejen židovští hodnostáři či římští vojáci probodli Kristu ruce i nohy. My všichni jsme Ježíše probodli svými hříchy. Výstižně to předem popsal již prorok Izajáš: „Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ (Iz 53,3 – 5). A svoji nevěrou, svými hříchy a odpadnutím od víry můžeme Krista znova křižovat, jak píše autor Listu Židům: „Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.“ (Žd 6,4 6).

Verše 22 až 32 dvaadvacátého žalmu již pojednávají o plodech Mesiášova utrpení. Jde o to, že lid bude jednak chválit Boha pro uštědřenou spásu (o tom jsou verše 23 – 27) a jednak všechny národy nakonec budou ctít pravého Boha (o tom jsou verše 28 – 30). To, že podle dvacátého sedmého verše budou pokorní jíst dosyta, podle některých vykladačů naznačuje novozákonní Večeři Páně. Verše 30 až 32 pak ukazují, že nejen živí, ale i mrtví a budoucí pokolení uznají pravého Boha a budou se mu klanět. Neboť poznají, že jedině Bůh mohl vzkřísit svého Syna a tím darovat lidu svoji spásu.

Tato spása čili záchrana hříšníků stála Otce i Syna velmi mnoho. A nás, kteří máme na této spáse podíl, také k mnohému zavazuje. Konkrétně k čemu, o tom píše například opět autor Listu Židům: „Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.“  (Žd 10,19 – 25). Amen.

 

Modlitba po kázání:

 

Náš nebeský Otče,

 

děkujeme Ti za všechno, co jsi nám daroval skrze svého Syna, našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista.  V Něm máme odpuštění hříchů a přístup k trůnu Tvé milosti. Jeho ranami jsme uzdraveni. V Něm jsou nám darovány všechny poklady moudrosti a poznání. On je mírou všech věcí. V Něm jsme zbohaceni vším duchovním požehnáním. V Něm máme naději na život věčný i časný. Díky Němu můžeme uniknout zatracení a peklu. Díky Jeho oběti mohl přijít Duch svatý, náš Utěšitel a Přímluvce, Duch pravdy, který nás uvodí do všeliké pravdy. A tak jsme mohli znovuzrodit a začít nový život v moci Ducha svatého.

Ve křtu jsme byli zbaveni prvotního hříchu a tak neobtíženi dědičnými vinami můžeme hledat Boží vůli a plnit ji. Za což Ti nebeský Otče, můžeme jen vroucně děkovat. Neboť ne naše vlastní vůle, ale jedině Tvá vůle je dobrá, libá a spasitelná. A když i po křtu hřešíme, Ty jsi tak věrný a spravedlivý, že pokud Ti své hříchy vyznáme, Ty nám je odpouštíš a očišťuješ nás od každé nepravosti. Jedině Tvá milost nám tak umožňuje vést posvěcený život s vyhlídkou na Boží království.

Dej, nebeský Otče, ať si vždy dobře uvědomujeme, co jsi pro nás udělal. Ať máme stále na paměti všechna Tvoje a Kristova utrpení a proto ať nežijeme z laciné milosti. Ať vždycky a ve všem hledáme Tvoji vůli a snažíme se ji naplňovat. Ať nejsme křesťané pouze podle jména. Ať vedeme řádný život podle Tvé vůle.  Ať svůj čas, majetek a peníze Ti vždy a všude dáváme ochotně k dispozici. Ať máme zájem jeden o druhého a povzbuzujeme se k lásce a k dobrým skutkům.

Odpouštěj nám naše hříchy a nepravosti, chraň nás od Zlého. Posiluj nás na těle, duši a duchu. Proměňuj nás mocí Ducha svatého k podobě Ježíše Krista. A daruj nám dostatek síly, moci, lásky, rozvahy, odvahy, moudrosti a všeho potřebného k životu, který se Ti líbí.  Za toto všechno Ti, nebeský Otče děkujeme a za toto všechno Tě prosíme před trůnem Tvé milosti ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

 

otec S.H.

 

 

 

 

Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU:

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Petra Bostlová

AKTUÁLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Petra Bostlová

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 12.-18.2.2018

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 12.-18.2.2018:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/02/06/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 5.-11.2.2018

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 5.-11.2.2018:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/01/15/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Vyhlašuji naše modlitby Novény spásy na tento týden, 29.1.-4.2.2018

Milí přátelé, modlitebníci,

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v lednu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda. ++

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Mouka, kterou použijeme na domácí pečení, však musí být obstaraná ne z běžného obchodu, ale od soukromníka zemědělce, který má své vlastní osivo (nikoli od Monsante či jiné GMO!)

Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

++ denní dávka zeleninových šťáv apod. samozřejmě i tento den beze změn

Naše lednové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 29.1. 2018 a končíme v neděli, 4.2. 2018. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 29.1.-4.2.2018

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ DENNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 29.1.-4.2.2018:

https://petrabostlova.wordpress.com/2018/01/15/vyhlasuji-prodlouzenou-denni-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-1-7-1-2017-a-dal-po-varovani-na-umysly/

Petra Bostlová