Monthly Archives: Říjen 2016

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 31.10.-6.11.2016

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ MARIÁNSKÉHO SPOLEČENSTVÍ JEŽÍŠ LIDSTVU, 31.10.-6.11.2016:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/10/31/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-marianskeho-spolecenstvi-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-31-10-6-11-2016-a-dal-po-varovani-na-umysly/

 

Petra Bostlová

Reklamy

Otevřený dopis kard. Vlkovi a jeho bajky o „strýčkovi z Kanady“

Otevřený dopis kard. Vlkovi a jeho bajky o „strýčkovi z Kanady“

 

Vážený konseminaristo Miloslave,

v 60. letech jsme spolu studovali v semináři v Litoměřicích. Po pádu komunismu byl pravověrný kard. Tomášek zmanipulován a navrhl za svého nástupce ambiciózního kryptoheretika T. Halíka. V poslední chvíli zasáhl děkan fakulty Prof. Wolf, který podal do Vatikánu vážné argumenty proti Halíkovi, a tím vlastně uvolnil místo pro Tebe. Ty ses děkanu Wolfovi odměnil vyhazovem, kdežto heretika T. Halíka jsi ustanovil tzv. prezidentem pro univerzitní mládež. Když hlásal hereze, netrestal jsi ho. Mnozí upřímní katoličtí studenti vlivem Halíka odpadli a stali se stoupenci buddhismu. Někteří přišli o normální, reálné myšlení a začali o sobě tvrdit, jako Halík, že jsou zároveň tím a oním, katolíci a buddhisté, muži a ženy zároveň. Tys převzal Halíkovo klišé a veřejně o sobě tvrdíš, že jsi zároveň katolíkem i ctitelem Alláha, kterého jsi vyhlásil za svého boha.

Když jsem na Ukrajině přijal biskupské svěcení, mojí povinností se stalo chránit pravověrné učení církve před současnými herezemi. Proto spolu s několika biskupy jsme byli povinni zveřejnit Boží anathemu na kněze T. Halíka, ale zároveň i na Tebe. Ty neseš zodpovědnost za jeho heretickou činnost. Anathema byla zveřejněna 29. 6. 2008 a byla vyvěšena i na dveřích katedrály sv. Víta.

Ty jsi svou povinnost pastýře, který má bránit církev před herezemi, neplnil a neplníš, ale konáš pravý opak. Otvíráš dveře herezím a amorálnosti. Dnes podvádíš veřejnost svým pokryteckým myšlením, které ubíjí podstatu pravdy. Zapojil ses do programovaného mediálního řevu o Hermanově strýčkovi z Kanady. Pro rozumně uvažujícího a čestného člověka by bylo hanbou se na tom podílet. Tímto ve skutečnosti otvíráš dveře satanské globalizaci a autogenocidě církve i národa. Tento program vědomě prosazují nejvyšší nadnárodní elity. Mnozí lidé jsou klamáni pozitivními pojmy a dostávají se na širokou cestu, vedoucí do záhuby. Na tom máš vinu i Ty!

V minulosti jsi nespravedlivě odsuzoval prezidenta Václava Klause, který zamítl tzv. registrovaná partnerství a zamítl juvenilní zákon o tzv. sociálně právní ochraně dětí. Jemu patří čest a rovněž patří čest i současnému prezidentu, který se postavil a stojí proti islamizaci českého národa, prosazuje jeho ekonomické dobro a nepanáčkuje před dalajlámou, který je médiem světových elit, a ani před těmito elitami nepanáčkuje jako Ty. 

Dodnes ses skrýval za zbožnými frázemi, ale dozrál moment, kdy sis strhl masku a stojíš před národem jako diversant, který podráží nohy prezidentovi v zájmech Ameriky. Mediální bajka o strýčkovi z Kanady je trapný důvod k státnímu puči, který sledují tyto elity, s nimiž Ty tvoříš jednotu a jim sloužíš. Ty nesloužíš Bohu, ale sloužíš ďáblu, to je vidět po ovoci Tvé jidášské činnosti. Toto je snad jediná výhoda vyhrocené situace v Česku, že se konečně ukázalo, kdo je kdo. Sleduješ svržení prezidenta, kterého zákonně nad poloviční většina Čechů zvolila. Sloužíš západním globalizátorům, a oni svou špinavou práci konají skrze Tebe.

Nainscenovaný program s dalajlámou, Hermanem a Halíkem je zároveň i Tvým programem, jaks to sám přiznal.

Ve svém dopise hrubě urážíš prezidenta a zneužíváš církevní autoritu podobně, jako to učinil heretický kardinál Huzar na Ukrajině, bez něhož by majdán a státní puč a bratrovražedná válka na východě nebyla.

Komu vlastně sloužíš? Bohu, anebo satanu? Rozhodně nesloužíš Bohu! Svědectvím toho je Tvé zkázonosné ovoce. Ptám se: Napsal jsi někdy dopis či pastýřský list jako protest proti gay pride anebo proti juvenilní justici? Když byl boj o ukradené děti v Norsku, za které se prezident Zeman zasadil, ty jsi zbaběle a cynicky mlčel. Když prezident bojuje proti islamizaci, což je vlastně záchrana křesťanství a identity národa před rakovinou multi-kulti, co děláš Ty? Pravý opak! Vrážíš církvi i národu nůž do zad.

Proč ve skutečnosti potřebujete odstranit prezidenta Zemana? Protože on je překážkou islamizace a satanizace Česka, která je vaším cílem.

Jak obstojíš před Božím soudem? Jaké je Tvé myšlení? Jakého ducha máš? Ducha pravdy, anebo ducha lži a manipulace? Máš stejného ducha, jakého má satanská elita, která připravuje genocidu křesťanství i lidstva. Brzy, možná velmi brzy, budeme oba stát před Božím soudem. Možná se směješ z těchto slov i z anathemy, která na Tebe byla zveřejněna, ale bojím se, že tam se smát nebudeš.

Já Ti nepřeji peklo, do kterého se tlačíš jako slepec a taháš za sebou celé zástupy. Pokrytecky při tom s Tebou mantrují fráze o lásce a jednotě. Ale s kým? O lásce k hříchu a jednotě s duchem lži. Pamatuj, že Boží milosrdenství je velké, ale jenom pro ty, kdo konají pravdivé pokání. Ty toto pokání tvrdohlavě odmítáš a dáváš pohoršení prostým lidem. Veřejně se omluv prezidentu Zemanovi za všechnu špínu, kterou jsi ho poškodil, ale především jsi tím poškodil českému národu, který on statečně brání. Kéž je Tvá omluva prezidentovi prvním gestem Tvého pravdivého a veřejného pokání!

 

Konseminarista patriarcha Eliáš

25. 10. 2016

 

Kopie:

Členům české vlády

Politickým stranám

Církevním představitelům v ČR

Kulturním pracovníkům

Masmédiím

 

 

Má poznámka: Vážený otče Eliáši, všichni tři ve Vašem dopise jmenovaní, pánové Halík, Herman, Vlk, jsou dlouholetí zednáři. Modleme se za ně, aby se vrátili zpátky k Pánu Ježíši Kristu. Petra Bostlová

 

Společné pravidelné poutě k ochrannému Kříži Mariánského společenství na Chodově, každou neděli, od 15 hodin. Těšíme se na vás!

kriz

 

Tuto neděli, 30. října 2016, od 15 hodin, se koná 2. společná pouť k ochrannému Kříži Mariánského společenství na Chodově v Praze.

První pouť se konala před 14 dny: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/10/15/pout-marianskeho-spolecenstvi-uz-zitra-v-nedeli-16-rijna-tak-jak-chtela-panna-maria-tesime-se-na-vas/

Jste srdečně zváni!

Sejdeme se pod Křížem u hřbitova na Praze 11, (ze stanice metra Opatov nejblíž), tuto neděli, před 15 hodinou.

Budeme se společně pod Křížem modlit. (Jistě nejsvětější růženec a Korunku k Božímu Milosrdenství ve 3 hodiny.)

Předpokládaná délka akce je cca 2 hodiny.

 

Chceme vás podpořit: nebudete-li moci se dostavit v tuto dobu, Kříž Pána Ježíše je na svém místě stále, PÁNU BOHU DÍKY!, můžete se přijít poklonit Pánu Ježíši i kterýkoli jiný den soukromě.

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Vaše Mariánské společenství

 

NENECHME SE VYPROVOKOVAT POSEDLÝMI! „HAVLŮV“ ZEDNOAMERICKÝ PŘEVRAT SE VÁM UŽ PODRUHÉ NEPOVEDE, „KULTURNÍ“ FRONTO. Říká se tomu kolaborantství, zednářští nestydové!

Zednáři zase vystrkují rohy. Do slova a do písmene. Pořád ti samí…https://www.novinky.cz/domaci/418961-jiri-bartoska-s-vojtechem-dykem-vyhlasuji-tydny-obcanskeho-neklidu.html

Zednářský převrat alá Havel 89´se vám už podruhé nepovede!

 

Že už těm „umělcům“ není trapně…

 

A my se nenechme vyprovokovat, zednáři hodlají utáhnout šrouby! Zednosatanistického převratu a národního krveprolití se jim zachtělo…

 

POKOJ POKOJ POKOJ

 

NÁRODE, NENECHME SE VYPROVOKOVAT!

 

O PROVOKACE NÁRODA SE ZEDNÁŘI SNAŽÍ UŽ NĚKOLIK POSLEDNÍCH LET. ABY VZEDMULI NÁSILÍ V NÁRODU. VYVOLALI CHAOS, UDĚLALI PŘEVRAT A UTÁHLI ŠROUBY.

 

POKOJ POKOJ POKOJ

 

ŽEHNÁM VŠEM KŘÍŽEM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

 

 

Petra Bostlová

Zjevení Panny Marie: Modleme se každý den Žalm 96. Nyní, jako přípravu na Varování, poté – na Druhý příchod Pána Ježíše Krista

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!
2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte Jeho Jménu, zvěstujte den ze dne Jeho spásu,
3 vypravujte mezi pronárody o Jeho slávě, mezi všemi národy o Jeho divech,
4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.
5 Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.
6 Před Jeho Tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni Jeho.
7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,
8 přiznejte Hospodinu slávu Jeho Jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří Jeho,
9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před Ním, celá země!
10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva.
11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,
12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese
13 vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.

 

 

Modleme se každý den Žalm číslo 96 (viz text nahoře), tak nám v posledním zjevení tento týden řekla Panna Maria.

 

Nyní jako přípravu na Varování, po Varování pokračujme v každodenní modlitbě tohoto žalmu dále, bude to příprava na Druhý příchod našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej

 

Vaše Mariánské společenství

 

wp_20160129_02_08_21_pro-1

Měli jsme havárku. Pomůžete nám, prosím?

Naši milí čtenáři, modlitebníci, podporovatelé,není tajemstvím, že tato mise pro naši Nebeskou Rodinu není procházka růžovým sadem. Ale pořádná tvrďárna…

Z mých blogů víte, jak jsme neustále satanisty sledováni a pronásledováni. Na každém kroku. A atakováni.

Velmi často nám rozbíjejí auta. Kdybychom nebyli tak chráněni, jako jsme, nevydrželo by nám auto ani chvilinku, hned by nám každé rozbili. Taková je jejich nenávist.

Dosud nám satanisti škodili na autech, tentokrát však poprvé šlo o vážnou, nebezpečnou autonehodu. V ranních hodinách 17.října. Chvála Pánu, nikomu se nic však nestalo, nám ani pasažérům v protijedoucím autě. CHVÁLA A DÍKY PÁNU A PANNĚ MARII ZA TO!

Jen tak mimochodem…Zkuste si tipnout, kdy k této autonehodě došlo? Když jsme jeli do Svitav zaplatit zálohu na koupi sousedního domu v Sopotnici, abychom mohli rozšířit naši sopotnickou komunitu. „Náhoda“, že?…

Obě auta, naše modrá dodávka i druhé auto, jsou na maděru. To druhé auto se opravit dá, i když budeme hodně platit, naše modrá dodávka, ač se to na první pohled nezdá, je ve stavu odpisu. Ohledání autoklempíře znělo jasně: tohle se už opravit nedá. (Ne aspoň v rámci oprav, které by se pohybovaly v rámci reálnosti.) Posuďte sami:

 

Prosím, pomůžete nám s náhradou výloh? Abychom mohli pokračovat v práci, museli jsme včera koupit náhradou novou dodávku, za 30 tisíc, peníze v misi nám tak samozřejmě budou zase chybět jinde. Musíme také zaplatit výlohy za bourané auto, což je téměř též 30 tisíc.

 

Co nám k tomu ve zjevení řekla Panna Maria?

 

 

Zjevení Panny Marie v sobotu v podvečer, 22.10.2016:

 

„Mé děti,

Satan se vás pokouší oddělit od jediné pravé Církve. Nenaslouchejte mu. Zůstaňte dobrými katolíky +. I v dnešní době máte svého papeže. Papež Benedikt zůstává papežem a vy jeho ctěte. Nedovolte, aby se Mariánské společenství stalo sektou a nepravou církví. …Konejte kázání, obracejte na víru, zachraňujte životy a připravujte se na konec světa. Kážu vám, abyste pokračovali ve stavbě útulků a nedali se odradit. Kážu vám, abyste nahradili satanisty zničená auta a nakoupili nové dodávky a jimi zásobovali stavební úmysly a vaše komunity v Čechách, na Slovensku a v Polsku. Hledejte polské věřící. A k tomu vám žehnám +++
Panna Maria“
/+pozn. Pozor na to! Laická mše svatá nenahrazuje účast na mši svaté v kostele a v žádném případě nevylučuje svátost smíření! Je milostí Boží pro nás další Boží milostí, Pánovým darem lásky k nám. To znamená: účastněte se mši svatých v kostele jako doposud, nejméně však jednou týdně v neděli, kdo můžete, tak každý den nebo alespoň co nejčastěji v týdnu a nezapomeňte na pravidelnou svátost smíření jednou za týden! /
A včera ve zjevení, na naší misijní a pracovní cestě Čechami a Moravou, nás Panna Maria povzbudila takto:
„Mé děti,
pokračujte ve vašem díle, vaše utrpení se výrazně zmenší, pokračujte ve vašem díle. A k tomu vám žehnám+++
Panna Maria“
Prosím, pomůžete nám se zase i finančně vzchopit?

 

Moc vám děkujeme za vaše příspěvky a modlitby!

 

Čísla účtu jsou: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Děkujeme vám všem, kteří nám pomůžete.
Pán Ježíš Vás a Vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Mariánské společenství/ Petra, Magda, Robert, Juraj, Věruška, Ivan a Honzík

 

Vyhlašuji naše říjnové modlitby Novény spásy, na tento týden, 24.-30.10.2016

Milí přátelé, modlitebníci,

 

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v říjnu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda.

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

Naše říjnové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 24.10. 2016 a končíme v neděli, 30.10. 2016. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org