Monthly Archives: Duben 2016

Pokračujeme v přípravách na Armageddon a zachraňování duší a těl. Sbírka dál trvá

Moji milí čtenáři,

jako každý týden poslední doby, tak i tento týden přináším vám nové zprávy, jak pokračujeme v naší práci příprav na časy, do nichž vstupujeme…

Minulý týden jsem informovala: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/19/pripravy-na-posledni-casy-pokracuji-i-diky-vamaktualni-informace-sbirka-stale-otevrena/

 

I tento týden, možná už poslední, pokračujeme v přípravě našeho vozového parku, našich aut, kterých je celkem 13, na poutě. Tak, jak nám Panna Maria ve zjevení uložila. Víme ze zjevení Panny Marie, že tato auta mají a budou zachraňovat duše a těla. V době, do které vstupujeme, v době veřejného pronásledování (nejen) Církve. Budou sloužit k dopravě na poutě a zachraňování duší a těl. Nevíme přesně, co to znamená. Ale podle všeho a našich informací v nich budeme svážet lidi, děti i dospělé, z míst akutního ohrožení do bezpečí. Asi také k evangelizaci. A tak máme každé toto auto vybavit (a tedy vybavujeme) silnými reproduktory.

K dnešku máme tak hotovo a po všech stránkách připraveno (to znamená hotový jejich servis a výbavu a uklizené) 9 aut a chybí nám tak poslední 4. Půjde-li všechno dobře, začátkem příštího týdne bychom měli být s prací na nich hotovi a budeme se moci zase vrátit k práci na rekonstrukci útulků (je jich celkem 13, jejich výčet, viz předchozí blogy níže) a poutních míst Panny Marie (zatím jsou 3):

Ze zjevení Panny Marie: Připravujeme náhradní prostory pro mše svaté, pojízdnost naší/vaší modlitební skupiny a jezdíme žehnat a modlit se po ČR a Slovensku. Aneb příprava na nadcházející dobu veřejného pronásledování Církve.

Zavřeme společně pekelné jícny pro Armageddon

Také svatí a mučedníci nám přicházejí na pomoc…Panna Maria činí:

Milostí Boží, vedeni Pannou Marií, odkryli jsme původní klášterní školu svatého Metoděje! HALELUJAH!

Objevili jsme, Milostí Boží, v Mnichově Hradišti, tajný klášter svatého Gorazda! HALELUJAH! Žáka Cyrila a Metoděje a Metodějova nástupce, (arci)biskupa

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/01/panna-maria-ve-zjeveni-na-nas-velmi-specha-s-prestavbou-garazi-na-utulky-a-dalsi-pomuzete-nam/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/14/zjeveni-panny-marie-sbirka-na-utulky-posledniho-casu-kaplicky-svatych-verozvestu-a-dodavky-pokracuje/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/30/zjeveni-panny-marie-nejen-o-dodavce-a-stodole/  )

 

Děkujeme vám všem, kteří se podílíte na těchto přípravách na poslední časy svými modlitbami a finančními příspěvky, které posíláte. Umožňují nám plynulou práci bez zastavení a zbytečného prodlévání. Pracujeme ve dne i v noci, a to bez přehánění. Času není nazbyt. Vždyť již toto léto či nejdéle začátkem podzimu má již dojít k veřejnému vystoupení Antikrista na scénu a do té doby musíme být s veškerou touto prací hotovi.

I tato fáze naší činnosti je finančně velmi nákladná. Kromě autoservisu, zvláště u některých z těchto 13 aut nákladného, nyní aktuálně právě kupř. výbava reproduktorů do každého z těchto 13 aut je drahou záležitostí. (Zatím jsme na ně vydali 16 500 korun.)

 

Kromě vždy nečekaných výloh, které průběžně přicházejí, ještě tento týden a nejbližší dny nás čekají výlohy: cca 6000 korun za renovaci vrat do druhého dublovického útulku, 1800 korun za 4 bezpečnostní zámky na všechna vrata dublovických útulků, 3000 korun za čerpadlo do motoru, 3500 za reproduktory, 3000 korun za daň z nemovitosti čejetického a třebského útulku, platba za servis autoelektriky červené dodávky (cenu ještě nevíme), doplatek za autoservis bílé dodávky (cenu ještě nevíme, dělaly se plechy u autoklempíře), zcela se rozbil motor u jednoho z trabantů a Panna Maria nám ve zjevení řekla, že do něj máme pořídit nový motor. Máme již pro něj termín v servisu a celkem i s prací nás vyjde na 16 000 korun. A další výlohy.

Děkujeme vám všem, kteří svými příspěvky, které posíláte, nám pomáháte toto všechno i finančně zvládnout.

Čísla účtu již znáte: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí toto vaše účastenství na této činnosti pro naši Nebeskou Rodinu potřebnými milostmi a požehnáním pro vás i vaše rodiny.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

Reklamy

Vyhlašuji naše dubnové modlitby Novény spásy, na tento týden, 25.4.-1.5.2016

Milí přátelé, modlitebníci,

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v dubnu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb+ a pije voda.

+ POZOR! Aktuálně reagujeme na instrukce Panny Marie: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/23/dulezite-zjeveni-panny-marie-znovu-o-znesvecujicim-jidle/

…“a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma.“ Co se vody týče, nepít minerálku koupenou v obchodě, viz toto Zjevení Panny Marie. 

 

Naše dubnové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 25.4. 2016 a končíme v neděli, 1.5. 2016. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

 

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ JEŽÍŠ LIDSTVU, 25.4.-1.5.2016

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ JEŽÍŠ LIDSTVU, 25.4.-1.5.2016:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/25/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-25-4-1-5-2016-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-prosba-prosime-boha-otce-nejsvetejsi-bozi-trojici-o-bozi-bic/

 

Petra Bostlová

ALARM!! VYHLAŠUJI MIMOŘÁDNOU POUŤ ZA ZÁCHRANU POUTNÍHO MÍSTA PANNY MARIE V LYSOLAJÍCH, NA DNES, SOBOTU, 23.DUBNA!

Ze zednosatanistického oběžníku:
———- Původní zpráva ———-
Od: johanna@hell.com
Komu:
Datum: 21. 4. 2016
Předmět: Operace Lysolaje

„AVE SATANAS 666!

Operace Lysolaje započala. Navezli jsme satanizované obětní kameny a brutálně znesvětíme Lysolaje. Voda už nebude k pití a bude znečištěná.
Johanna (pozn. Jana Karásková)
sestra pomocnice“
ANO, TOTO SE NYNÍ SKUTEČNĚ DĚJE! PODÍVETE, TO JSOU NAŠE FOTKY, NAFOCENÉ VČERA VPODVEČER, 22.4.2016, NA NAŠEM MILOVANÉM POUTNÍM MÍSTĚ PANNY MARIE V LYSOLAJÍCH!
Pohled od kapličky:
2016-04-22 17.58.00
2016-04-22 17.58.02
2016-04-22 17.58.06
Pohled zblízka:
2016-04-22 19.29.55
2016-04-22 19.29.57
PANÍ KRNÁČOVÁ, PROSÍM, ZASTAVTE TO!
A proto: VYHLAŠUJI MIMOŘÁDNOU POUŤ ZA ÚČELEM ZASTAVENÍ ZNESVĚCENÍ A ZNESVĚCOVÁNÍ POUTNÍHO MÍSTA PANNY MARIE  LYSOLAJÍCH A JEHO BOŽÍ OCHRANU A UCHOVÁNÍ, NA DNES,
SOBOTU, 23.4.2016, OD 15 HODIN!
SRAZ V 15 HODIN U KAPLIČKY V LYSOLAJÍCH
Kdo se nemůžete zúčastnit osobně, prosím, zúčastněte se připojením vašich modliteb v tom čase k nám. Děkujeme!
PANNO MARIA, ORODUJ ZA NÁS!
2015-09-15 18.30.29

2015-09-15 18.28.21

Petra Bostlová

DŮLEŽITÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE: ZNOVU O ZNESVĚCUJÍCÍM JÍDLE:

Důležité Vidění Panny Marie, nad ránem, 23.4.2016:

 

„Mé děti,

blíží se čas, kdy již nebude možné požívat většinu potravin běžně dostupných v obchodech. Vedle jídel zasažených babylonskými jedy chemicky upraveným rostlinným olejem, cukrem, bylo těžce zasaženo kravské mléko a spolu s ním veškeré sýry a další výrobky z mléka. Obsahují speciální 666 hormony z krmiva, které velmi škodí vašemu zdraví. Další zasažené jsou minerální vody, které byly kulticky satanizovány, aby vám škodily jako pravá mrtvá voda. 
Buďte dobré mysli a plni víry. Již brzy plošně očistím prameny minerálních vod, které budou bez průmyslové úpravy nezávadné. Nadále můžete pít čerstvé podojené mléko jako v časech Izraele. Můžete sladit medem a jíst nekvašený chléb. I chléb kvašený je možný, pokud jej vyrobíte doma. 
Žehnám vám +++
Panna Maria“
Petra Bostlová
 

Přípravy na poslední časy pokračují, i díky vám/Aktuální informace. Sbírka stále otevřena

Moji milí čtenáři,

i tento týden nejinak přináším vám čerstvé informace, jak jsme daleko v přípravě na poslední časy, na níž se i vy, svými modlitbami a finančními příspěvky, zásadně podílíte.

Minulý týden jsem informovala takto: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/12/pokracujeme-v-priprave-na-posledni-casy-dekujeme-vam-sbirka-trva/

 

Tento týden aktuálně pokračujeme v práci předešlého týdne, tedy v přípravě našich aut na poutě. Úkol, který nám pro tyto dny Panna Maria vymezila jako prioritní. (Po dokončení této činnosti, kterou odhaduji ještě na několik následných dní, se zase vrátíme k práci na budování útulků posledního času a zvelebování poutních míst Panny Marie:

Ze zjevení Panny Marie: Připravujeme náhradní prostory pro mše svaté, pojízdnost naší/vaší modlitební skupiny a jezdíme žehnat a modlit se po ČR a Slovensku. Aneb příprava na nadcházející dobu veřejného pronásledování Církve.

Zavřeme společně pekelné jícny pro Armageddon

Také svatí a mučedníci nám přicházejí na pomoc…Panna Maria činí:

Milostí Boží, vedeni Pannou Marií, odkryli jsme původní klášterní školu svatého Metoděje! HALELUJAH!

Objevili jsme, Milostí Boží, v Mnichově Hradišti, tajný klášter svatého Gorazda! HALELUJAH! Žáka Cyrila a Metoděje a Metodějova nástupce, (arci)biskupa

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/01/panna-maria-ve-zjeveni-na-nas-velmi-specha-s-prestavbou-garazi-na-utulky-a-dalsi-pomuzete-nam/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/14/zjeveni-panny-marie-sbirka-na-utulky-posledniho-casu-kaplicky-svatych-verozvestu-a-dodavky-pokracuje/

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/03/30/zjeveni-panny-marie-nejen-o-dodavce-a-stodole/  )

 

Pro představu: V současnosti disponujeme celkem 13 auty, které vlastníme a které máme na poutě, vyzváni Pannou Marií, perfektně připravit. Z toho jsou ony nedávno 2 koupené dodávky (bílá a červená), 2 velké osobní vozy, 1 středně velký osobní vůz a 1 menší osobní vůz a 7 (pojízdných) trabantů.

/pozn. Trabant se velmi hodí na dobu posledních časů: lze ho opravit i kladivem, velmi jednoduše a jezdí téměř na všechno, třeba i na rostlinný olej…:-) To zvláště oceníme, až už nebudou v oběhu peníze a benzín nebude. Pojízdnosti trabantů a jejich náhradním dílům jsme se horečnatě věnovali na podzim, kdy jsme skupovali po celé ČR (a částečně i SR) náhradní díly na trabanty, hlavně motory. Počítáme totiž s tím, že po jedné větší pouti trabantem se motor rozbije, a tak ho jednoduše vyměníme za náhradní z naší sbírky náhradních dílů. Na podzim jsme do trabantů vyměňovali také sedačky a celkově je uzpůsobovali na dlouhé poutní jízdy. A vše, co bylo k jejich pojízdnosti a připravenosti potřeba. V současné době tuto činnost dolaďujeme a pořizujeme, co ještě zbývá./

Všechny tyto vozy, včetně jejich kompletního servisu, zároveň čistíme, zkrátka připravujeme je – jen vyjet.

(Vyčištěno a celkově připraveno je nyní 6 aut z celkového počtu 13)

 

Tento týden před námi ještě stojí nutné servisní a další výdaje, prosím, pomozte nám s nimi: 15 tisíc za práci u autoklempíře u červené dodávky, celkem přes 6 tisíc za ze zákona povinné pojištění (- ručení) pro obě dodávky (a další s auty spojené nečekané výlohy, které přicházejí postupně. Bude tak zbývat doplatit za servisní práci u středně velkého auta, nevíme ještě kolik), 2600,- korun za práci pro zámečníka na útulku v Milovicích a 6000,- korun za opravu vrat útulku v Dublovicích. Velmi vám děkujeme.

 

Děkujeme vám za vaši podporu, která přichází, za vaše modlitby a finanční příspěvky, které posíláte a které umožňují všechnu tuto naši, ale vaším podílnictvím i vaši, práci pro naši Nebeskou Rodinu. Čísla účtu jsou stále táž: číslo účtu pro Českou republiku je: 2200438778/2010, číslo účtu pro Slovenskou republiku je: 2200438778/8330

 

Náš Nebeský Otec nechť vám mnohonásobně oplatí toto vaše účastenství na této činnosti pro vás a vaše rodiny potřebnými milostmi a požehnáním.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaši Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením!

Téměř po celou dobu mého veřejného psaní v mých blozích přináším také informace o jídle a jeho znesvěcení. Přesněji řečeno: o potravinách koupených v běžných obchodech.

Je v tom záměr a cíl satanistů, skrze to, co potřebujeme používat všichni, a tedy jídlo, nás natolik znesvětit, že už si pak ani nevšimneme, že se i s celým světem hrneme do jisté záhuby… To je důvod, proč satanisti kupř. do tzv. křehčených kuřecích řízků přidávají již několik let prošlou lidskou krevní plazmu! Proč v mnohých masombinátech už při zpracování masa vpichují do něj vůbec prošlou lidskou krevní plazmu…! A jiné satanoviny.

/ Obecněji o tématu zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/29/prakticke-rady-jak-se-zbavit-znesveceni-a-jemu-predchazet/ /

Vždyť sama Panna Maria nám přece před nedávnem ve zjevení řekla, že už i samotným chlebem můžeme být posednuti…nepožehnáme-li chléb a nepomodlíme-li se před jídlem a nepoužíváme-li jako pevnou součást našeho jídelníčku exorcizovanou sůl, exorcizovaný olej a exorcizovanou vodu/svatou vodu Panny Marie z Jejích pramenů (kupř. z Lysolají):

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/02/11/z-videni-panny-marie-o-vode-soli-oleji-a-nejen-chlebu-opatrme-si-solne-lampy-k-oslave-panny-marie/

/ pozn. Jak si nechat exorcizovat, zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/04/predejte-svemu-katolickemu-knezi-formule-na-exorcizovani-soli-vody-oleje-a-benediktinske-medailky/ /

 

V nedávném svém zjevení Panna Maria pokračuje v tématice dál a dokonce nám předává svůj vlastní recept na Boží řezy, dobrotku, kterou měl rád sám Pán Ježíš, když byl malý! https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/05/ze-zjeveni-panny-marie-recept-na-rezy-panny-marie-dobrou-chut/

 

A u tohoto zjevení Panny Marie, dovolíte-li, se zastavím, jelikož podle ohlasů sleduji, že je mnoho vás, kteří tyto instrukce Panny Marie podceňujete! POZOR! Nejedná se o jakési pouhé doporučení Panny Marie, ale přímo o APEL na nás, abychom tyto suroviny ze svého jídelníčku úplně vyškrtli! Jedná se tedy (viz blog výše) o: cukr, rostlinný olej zpracovaný za tepla (který Panna Maria nazývá přímo Babylonskou žlučí!), kávu, alkohol a energetické nápoje a všechny potravinové výrobky, které je obsahují!

(Tzn. všechny cukrovinky zakoupené v obchodech – čokolády, sušenky, oplatky, dorty, slazené vody atd. atp.

Dobře si tak pročítejte obaly všech výrobků, jaké komponenty vámi vybraný potravinový výrobek obsahuje, než si ho zakoupíte.)

 

Panna Maria všechny tyto výše jmenované potravinové suroviny a výrobky nazývá Babylonskými jedy!

 

Cukr tak máme nahradit, viz dotyčné zjevení Panny Marie, medem a rostlinný olej zpracovaný za tepla máme nahradit pravými Božími oleji, tedy rostlinnými oleji lisovanými zastudena. To je kupř. panenský olivový olej lisovaný zastudena (ale existují i další takové zastudena získané rostlinné oleje, kupř. lněný či kokosový. Ty jsou k dostání ve specializovaných obchodech, narozdíl od panenského, zastudena lisovaného olivového oleje.)

 

Hrozíte se snad, co že se to od vás chce? Ale vůbec nemusíte! Své oblíbené řízky zkrátka smažte na pravém vepřovém sádle (vůbec se nepřepaluje!), do svých oblíbených buchet místo chemického tuku dejte máslo nebo kokosový tuk a buchtu oslaďte místo cukrem medem (pozor! med pouze od soukromníků, včelařů, v obchodech, jaký se prodává, je nastavovaný cukrem a mnohdy i povařený!) a do salátů přidejte přece panenský olivový olej!

 

A nemusíte se ani děsit, že budete ospalí. Když totiž toto dodržíte, sami na sobě poznáte, že pít energetické nápoje a kávu k vašemu povzbuzení už vůbec nebudete potřebovat!

…A to mluvím z vlastní zkušenosti. Já, která už několik let, respektive od doby, co mě Pán povolal do této mise, tedy od r.2009, jsem byla závislá na pití kafe, to proto, abych zvládla ten maraton, v noci až do rána (do pěti až šesti) se modlit a přes den normálně, při plné síle a nasazení, fungovat (při spaní denně cca. 2 až 4 hodiny).

 

Znovu nás všechny nabádám, abychom všechny tyto instrukce Panny Marie vzali s největší vážností a striktně je dodržovali. Nechceme-li být posednuti (…a další pohromy si přivodit).

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/04/05/kam-az-vede-zloba-a-nenavist/

 

 

Panna Maria vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová