Monthly Archives: Leden 2016

Poznámka k (zatím) poslednímu Vidění Panny Marie

Moji milí čtenáři,

po zveřejnění posledního Slova Panny Marie, které jsem zveřejnila: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/01/20/videni-panny-marie-o-lasce/ , někteří z vás mě kontaktujete s pochybami, zda se jedná, vzhledem ke slovu o rozdělení Církve na katolickou a pravoslavnou, skutečně o autentické slovo Panny Marie.

Musím vás uklidnit: jedná se o zmínku, která zde konkrétně není Pannou Marií dále rozvedena, která si však v ničem neodporuje, ani s poselstvím našeho Pána Vassule Ryden, jehož znění mi pro srovnání posíláte:

 

 

„Petro,
   já mám přesto velmi vážné obavy, že poslední poselství o lásce – není od Panny Marie,
   prosím Vás ještě jednou, pročtěte toto poselství…….:

http://www.tlig.org/cs/messages/991/

„…Mé Srdce neustále truchlí, když sleduji ty, kteří v Mém Domě postrádají upřímnost a kteří nepracují pro sjednocení data Velikonoc v Mém Duchu. Prosím tě o modlitbu za ně, aby jim Můj Otec mohl udělit dar proměny mysli, aby až se jejich oči otevřou Mému Svatému Duchu, se obrátili a uznali svůj omyl, který jim bránil vidět Pravdu.

Modli se za ně, aby je opustil duch pýchy, který je drží daleko od Pravdy, aby byli opět při smyslech. Modli se za ně, abych mohl říci: „Podle jejich lásky teď všichni lidé poznají, že oni jsou opravdu Mými učedníky.“ Ještě i dnes je však Satan a jeho démoni drží spoutané v jejich nedostatku lásky, neboť láska je rozlišujícím znamením víry. Jak by mohli říci jeden druhému: „Hlásal jsem Radostnou Zvěst po celém světě, pracoval jsem pro jednotu Církve a nyní všechno, co má přijít, je korunou spravedlnosti, kterou mi Pán, můj Bůh, připravil od věčnosti ….“ když až dodnes neplní své závazky?

Všichni kněží Mne musí následovat ve svém životě. Nemluvím o těch, kteří Mne již následují a jsou jako Můj Abel, který se Nám líbil pro své oběti a svou upřímnost. Hovořím o těch, kteří jsou jako Kain, Ezau, Jidáš a zákoníci nebo farizeové. To o nich mluvím, neboť jejich chování je v rozporu s Mými Svatými Pravidly. To kvůli nim musím nadále pít kalich vašeho rozdělení, ten kalich, k jehož pití Mne oni nutí?

Až dosud jsem na vás1 nenaléhal.2 Prosím vás o sjednocení data Velikonoc, ale vy Mého Ducha neposloucháte. Vyčerpali jste trpělivost Mého Otce. Tentokrát vás ještě jednou prosím o spojení velikonočních dat, aby nad vámi zazářil milostí Můj Duch a přivedl Můj Dům k jednotě. Dnes k vám promlouvám, ale vy si nevážíte Mých slov v těchto Poselstvích. Až tak jednoho dne učiníte, bude pozdě …. ach! Kdyby jen jeden z těchto lidí, kteří pracují pro jednotu, ano, kdyby jen jeden mezi nimi nepodléhal emocím a obavám a vystoupil se sjednocením data Velikonoc, Já, Bůh, ho vyvýším.

– Ale v Domě Východu vidím vzbuzování nálad, odporu a obav. Bratři, a přece protivníci. Dome Východu, dobře jsi udělal, že jsi uchoval Tradici, jakou jsem vám předal a jakou zachovávala Moje prvotní Církev. Nedovoluješ však Mému Svatému Duchu, aby tě dostatečně živil ke tvé spáse a ke spáse těch, kteří ji naléhavě potřebují …. trýzníte Mé první-plody3 i Moje vyslance tím, že je odmítáte spolu s Mým Svatým Duchem milosti, která je přivedla k tomu, aby vykročili Jeho cestou. Vykazujete je i nadále z Mých Svatyní, tak jako Já jsem byl ve Svém čase vykazován velekněžími ….

Mezitím je Moje stádo rozptýlené a každým dnem narůstá počet ztracených duší. Proto vám pravím, přijďte, buďte lační darů Mého Ducha a nezanechávejte Můj Dům neplodný. Můj Dům bude mít zisk z darů Ducha Svatého, když otevřete dveře vašich srdcí ….

A ty, Dome Západní, prostřednictvím Světla Mého Ducha již víš, že tělo potřebuje dvě plíce, aby mohlo svobodně dýchat, a že Moje Tělo je nedokonalé, když má jen jednu plíci. Modli se, aby Můj oživující Duch vás spojil v jedno, ale co musíme předtím vytrpět!4

Svět přestupuje a odmítá Má Přikázání a Satan chce zničit to, co jsem ustanovil. Chce zničit to, co jsem vám Já, Beránek, zanechal: Mou Církev. Uvádí ji ve zmatek a nepořádek a Mé Tělo je trháno na kousky duchem odboje. V Mém Těle se zabydlel duch racionalismu a naturalismu a zavrhuje Mne a Mé Tělo v Nejsvětější Svátosti. Z nich jen málokteří mají na zřeteli Mé Zájmy, a tolik lidí pošlapává Mé Zákony, jako by nebyly dány Bohem! Nad Mou Církví se vznáší duch nepřátelství, ale teď již ne na dlouho ….

Prosím tě proto, Dome Západní, vykroč první a odhal Zlo, sjednoť datum Velikonoc tak, jak to bylo v prvotní Církvi.

Kdo chce být mezi vámi veliký, musí být vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, musí být otrokem všech. Moje prvotní Církev byla jako dítě, nevinné a plné lásky, neboť ho ve Svém Náručí choval Můj Svatý Duch. Později jsem uslyšel: „Již nejsem dítětem, teď už mohu chodit sám.“ Od té doby se pak vymanil z objetí Mého Svatého Ducha a navykl si chodit svou vlastní cestou ….“

„Hospodin Bůh by přece nikdy nechtěl, aby byly dvě církve – abychom byli „v temnotě“, jak to Ježíš nazval!

http://www.tlig.org/cs/messages/748/

„…Nemůžete se přede Mnou schovat, ani nemůžete říci, že jsem vám odepřel Pravdu. Vysvětlete Mi tedy, když tvrdíte, že jste v Pravdě, své rozdělení …. otevři oči, příteli! Otevři své srdce, ne svou mysl!…“

„…Pravím vám, dokud zůstáváte rozdělení, jste pořád v temnotě, Dokud si libujete ve svém rozdělení, stále ještě nevíte, kam jdete, protože je příliš tma, než abyste mohli vidět…“

 

 

Dovolte mi tak několik slov theologa. Předesílám, že se jedná o můj vlastní theologický výklad a výklad ze zkušenosti, tak, jak nás Panna Maria vede.

 

Již velmi záhy v prvních staletích křesťanského věku, datováno jistě už od od 2., 3. -4. století, západní část Církve a její východní část se vyvíjejí po dvou pro ně typických liniích, které v 11. století vyústily až v odtržení Západní (katolické s papežem) a Východní (orthodoxní, pravoslavné) církve. To tehdy, kdy theologický (christologický) rozpor mezi oběma nabyl až tak zásadní podoby, kdy řešení tehdy asi opravdu nebylo k nalezení.

Od té doby jdou vedle sebe obě tyto větvě, Západní a Východní Dům, KTERÉ VŠAK TVOŘÍ CÍRKEV JEDINOU!

 

TO ROZDĚLENÍ TOTIŽ NESMÍ BÝT V SRDCI! Je-li, pak je to špatně.

 

Panna Maria, když nás vede na poutě, ať do albánské Dhermi, ať po celém Balkáně, nám poskytuje duchovní zázemí převážně a hlavně v místní pravoslavné církvi, a to navzdory tomu, že na mnohých místech se nacházejí i katolické kostely. Proč to? Vysvětlujeme si to tak, že, 1. fungujeme jako spojovač Jedné Církve o dvou plicích (tak jako krev proudí do obou), 2. v současné době, kdy na Petrův Stolec dosedl falešný prorok František (a veřejné vystoupení Antikrista je na spadnutí, který, jak víme, převezme velení) a katolická církev je tak již nyní, kousek po kousku, rozebírána od její viditelné pozemské hlavy, je to právě pravoslavná církev, s jejím zachováním prvokřesťanské Tradice, která tak, nezávislá na Římu, funguje jako velice důležitá nositelka Církve Kristovy a její uchovávatelka, do doby, než Pán příjde ve vší Jeho Slávě při Jeho Druhém příchodu a bude moci, spolu s Církví Zbytku (katolické) předat Jemu Žezlo.+

(+ pozn. srovnej, že poselství Varování také o Církvi Zbytku bylo dáno Pánem právě katoličce)

 

Může být právě toto důvodem o Hospodinově záměru, o kterém se nám Panna Maria v dotyčném zjevení zmínila?

 

Pokoj vám všem

a s přáním v srdci spojené Jedné Kristovy Církve v Lásce a s Láskou

 

Petra Bostlová

Reklamy

VIDĚNÍ PANNY MARIE: O lásce

„Mé děti,

….

vaše síla se prohlubuje, křesťané nesou na svých bedrech spásu lidstva. Oni jsou světlem Mého Syna Ježíše Krista. Nezapomínejte, že láska k Boží rodině odlišuje křesťana od všech ostatních. Buďte si bratry přes rozdílné křesťanské vyznání.

Bylo přáním samotného Hospodina rozdělit církev na katolickou a pravoslavnou. S láskou shlížíme také ke všem ostatním křesťanům. Nevěřte falešnému mesiáši+, který přijde a bude je chtít spojit v jednu. Rozdělená Církev zde bude až do Příchodu Mého Syna. Tehdy již nebude třeba církve a na Zemi zavládne Nový ráj.

Žehnám vám

Panna Maria“

 

pozn. Antikristu

 

 

(Zjevení Panny Marie ze 16.1.2016)

Zpráva pro paní primátorku Adrianu Krnáčovou:

 

„Toto sdělení je nejen pro paní primátorku Krnáčovou: Mám interní zprávy, že je na Vás nasazená Jana Zezulová, bývalá členka našeho nejužšího týmu naší modlitební skupiny, která však, žel, přešla od Pána Krista k satanismu 😦 „, psala jsem, paní primátorko, v jednom z mých blogů minulého týdne (viz zde k přečtení):

Paní primátorko Krnáčová, pozor, mám interní zprávy, že je na Vás (nově) nasazená, aby…

 

Jana Z., po přečtení tohoto mého blogu, zuřila víc než kdy jindy a posílala mi neustálé vyhrůžky, že jestli okamžitě nesmažu tento svůj blog, jak na mě pošle „nejlepší právníky“  atd. atp. Zuřila, to proto, že prozrazením již samozřejmě nemohla použít připravenou pikli na Vás, o které píši, když jsem ji takto zveřejnila.

(Počítám, že nyní bude zuřit znovu.)

Jana Z. se žel své nepochopitelné pomstychtivosti a zloby nezbavila a ani myšlenky být na vás, paní primátorko, satanisty nasazena, a protože své nasazení prozrazením nemůže použít už přímo, mám interní zprávy, že zpunktovala a poslala na vás jakousi Lenku, která má od ní zadání: (Pomluvami apod.) Způsobit, abyste mi přestala věřit, abych se pro Vás stala naprosto nevěrohodou apod., oddělila Vás ode mě a tak ona, Jana Z., k Vám získala přímý přístup.  (Podle starého známého Satanova hesla: rozděluj a panuj.)

Nevím, o jakou Lenku se to konkrétně jedná, radím však – nezlobit se na ní. Ze zkušenosti z našeho okolí vím, že Jana Z. žel umí posedávat i po telefonu 😦 (a tím také tak získává své „spojence“.) Mohlo se to tak stát i v tomto konkrétním případě. O to více je třeba se za obě, Lenku i Janu Z., modlit.

 

Přeji Vám, paní primátorko, mnoho dalších skvělých Božích nápadů, jak na pražském magistrátě bojovat proti satanismu

 

Pán Ježíš Vás a Vaši rodinu mocně žehnej, ochraňuj a veď

a Panna Maria na Vaší cestě s Pánem Bohem stále provázej

 

Petra Bostlová

Koupě garáží v Dublovicích dokončena, děkujeme vám!

Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

děkujeme vám všem, kteří jste svými příspěvky a modlitbami umožnili koupi 3 garáží v Dublovicích ve Středních Čechách: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/01/11/4965/

které, spolu s ostatními garážemi, máme, na žádost Panny Marie, upravit do budoucích útulků (viz poselství Varování), ve kterých se budou, v časech otevřeného pronásledování Církve, konat mše svaté a uzavřou pekelné jícny: https://petrabostlova.wordpress.com/2016/01/11/4965/ (pozn. A budou místem spočinutí a pokoje pro z domova vyhnané pronásledované křesťany.)

 

S velkou radostí vám tímto oznamuji, že koupě těchto 3 konkrétních dublovických garáží byla úspěšně, MILOSTÍ BOŽÍ, minulý týden dokončena. HALELUJAH!

 

Dovolíme si finační prostředky, které od vás přišly a které přesáhly částku vynaloženou na samotnou koupi garáží, použít na rekonstrukce těchto garáží do podoby, jak nám určila a jak nás vede Panna Maria.

K tomuto datu to vypadá, že nám Panna Maria určila celkem cca. 11 garáží, které máme rekonstruovat do podoby těchto útulků. (Jejich počet se může i zvýšit.)

Všechny máme nahodit, vybílit a upravit do podoby, „jako bychom v nich sami měli bydlet“, řekla nám Panna Maria.

S rekonstrukčními pracemi na nich jsme již začali, pracujeme na několika z nich zároveň. Pán nám žehná a Panna Maria vede a ochraňuje, takže rekonstrukční práce na nich pokračují rychle. AVE MARIA!

Finanční prostředky, za které vám moc děkujeme, které od vás příjdou na vám známý účet číslo: pro Českou republiku: 2200438778/2010, pro Slovenskou republiku: 2200438778/8330, tak budou použity na rekonstrukce těchto útulků, jelikož se jedná, vzhledem k počtu prostor, které je nám Pannou Marií uloženo zrekonstruovat, o finančně náročné výdaje (pozn. Případně část z nich může být použita na misijní cestu, pošle-li nás Panna Maria někam v brzké době.)

 

Žehnám vás všechny drahocennou Krví našeho milého Spasitele Pána Ježíše Krista

 

Pán Ježíš vás a vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

 

Vaše Petra Bostlová, Magda, Robert, Juraj a Honzík

 

DNEŠNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ JEŽÍŠ LIDSTVU, 18.-24.1.2016

DNEŠNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ JEŽÍŠ LIDSTVU, 18.-24.1.2016:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2016/01/18/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-jezis-lidstvu-na-dnes-pondeli-az-nedeli-18-1-24-1-2016-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-prosba-prosime-boha-otce-nejsvetejsi-bozi-trojici-o-bozi-bic/

 

Petra Bostlová

VAROVÁNÍ PRO PANA PREZIDENTA ZEMANA: PŘÍŠTÍ TÝDEN VÁS CHTĚJÍ ZEDNOSATANISTI OTRÁVIT! STŘEZTE SE TZV. „LÉČITELŮ“, PROSÍM

VAROVÁNÍ PRO PANA PREZIDENTA ZEMANA: PŘÍŠTÍ TÝDEN VÁS CHTĚJÍ ZEDNOSATANISTI OTRÁVIT! STŘEZTE SE TZV. „LÉČITELŮ“, PROSÍM

 

Vážený pane prezidente Zemane,

je to zcela čerstvá zpráva: Příští týden, na osobní doporučení jedné známé herečky, které věříte (která však nemá ani tušení, do čeho byla tímto zapletena…), má Vás jeden ukrajinský „psycholog“, žíjící v Praze, okultista, který „pomáhá“ „celebritám“ (nejen) v odnaučování neřestí, tzv. „léčit“. Nejspíš vás nalákali, pane prezidente, že Vám pomůže od cukrovky a od zdravotních potíží, které Vám však satanisti, všemi způsoby, sami účelově způsobují.

 

PROSÍM, ODMÍTNĚTE TUTO TZV. „LÉČBU“ TÍMTO I KAŽDÝM JINÝM OKULTISTOU, TZV. „LÉČITELEM“. Tento, jehož identitu znám (ale de facto mohou satanisti nasadit každého jiného, kdo jim bude povolný udělat tuhle špinavou „práci“), má od zednosatanistů úkol naládovat Vás strychninem! Abyste byl otráven a v hrozných bolestech zemřel!

 

Že Vás zednosatanisti usilují zavraždit již nejméně od  doby, kdy jste se dostal do 2. kola prezidentských voleb (a právě travičství bylo zednosatanistů vždy oblíbenou doménou, viz blahoslavený Karel Habsburský), natož pak když jste prezidentské volby vyhrál, není žádným tajemstvím. Píši o tom od začátku, kdy se toto téma stalo aktuálním.

Tohle je další z ďábelských kol zednosatanistického úsilí.

 

PROSÍM, ODMÍTNĚTE KAŽDÉHO LÉČITELE, BYŤ BY VÁM BYL DOPORUČEN SEBEVĚROHODNĚJŠÍ OSOBOU (zednosatanisti byli vždycky mistři manipulace).

 

 

(p.s. A pana Kmoníčka pošlete, prosím, od Vás hódně daleko….)

 

 

HOSPODIN VÁS A CELOU VAŠI RODINU MOCNĚ ŽEHNEJ, OCHRAŇUJ A VEĎ

 

 

MODLEME SE ZA PANA PREZIDENTA ZEMANA, STÁLE, PROSÍM

 

 

Petra Bostlová

Svatou vodičku Panny Marie z Lysolají pijme a pijme…a na zuřivost nepřátel našeho Pána Krista nedejme

 

2015-09-15 18.28.21

 

Moji milí čtenáři, poutníci a modlitebníci,

dnes se s vašimi dotazy roztrhl pytel…, jak je to vlastně s vodičkou Panny Marie v Lysolajích?

A posíláte mi vyfocené úřední lejstro, které nově visí u zázračné lysolajské studánky Panny Marie (k přečtení zde):

Lysolajská studánka Panny Marie leden 2016

 

Žádnou paniku, žádný strach 🙂 O této habaďůře, která se na nás chystá, a žel k tomu z lůna katolické církve 😦 , jsme zpraveni již několik týdnů, že příjde. A je to tu.

„Kdosi“ šílí z toho, že jim jejich satanistické plány na otrávení veškeré vody (k přečtení zde) –

Přichází čas, kdy pouze voda z pramenů Panny Marie bude k pití…

a všeliké další jejich ďábelské pikle, značně kulhají, když poutní místo Panny Marie, i s Jejím zázračným pramenem, vzkvétají, HALELUJAH! A Panna Maria sama mluví o zesílení milostí Její svaté vodičky lysolajské (k přečtení zde):

ZJEVENÍ PANNY MARIE

 

Proto: IGNORUJME VYVĚŠENÝ „POSUDEK“ „ODBORNÍKŮ“ A LYSOLAJSKOU VODIČKU PANNY MARIE PIJME A PIJME A DOMŮ SI SVATOU VODIČKU ČERPEJME A ČERPEJME, Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI MŮŽEME ŘÍCT, ŽE JE VELICE ZNÁT, ŽE PANNA MARIA MILOSTI JEJÍ SVATÉ VODIČKY V LYSOLAJÍCH JEŠTĚ ZESÍLILA.

AVE MARIA!

 

 

Petra Bostlová

 

 

2015-09-15 18.30.29