Monthly Archives: Srpen 2015

Čtyři modlitby, které doporučuji modlit se denně

Moji milí čtenáři,jistě si pamatujete naše červnové modlitební zapojení do modlitebního řetězu:

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/06/11/ano-pridavame-se-do-modlitebniho-retezu/

 

 

Od té doby se nepřetržitě tyto čtyři modlitby modlíme denně. Jsou tak účinné a silné, že na ně chci tímto ještě jednou upozornit a velmi vám je doporučit ke každodenním modlitbám. Doporučuji i v tomto sledu:

 

/pozn. tím samozřejmě platí i nadále, že každý den se máme modlit Boží pečeť, svatý růženec a Korunku k Božímu milosrdenství a modlitby Varování, samozřejmě ke Svatému Archanděli Michaelovi rovněž:

viz: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

další modlitby: https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

 

 

1. modlitba:

Litanie ke svatému Michaelu Archandělovi

Pane, smiluj se.       Pane, smiluj se

Kriste, smiluj se.     Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.       Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče.       Smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria,                               Oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen,

 

Svatý Michaeli.                           Oroduj za nás.

Archanděle jména hlubokého smyslu,

Kníže andělských kůrů,

Vůdce nebeských zástupů,

Hlavo prvorozenců Božích,

Horliteli pro čest a slávu Boží,

Hrdinný bojovníku s plamenným mečem,

Statečný přemožiteli odbojného šiku,

Slavný vítězi nad Luciferem a jeho přívrženci,

Zářící hvězdo před trůnem Božím,

Anděli pokoje,

Anděli zaslíbené země,

Ochránce národa vyvoleného,

Obránce svaté Církve,

Zvěstovateli rozkazů Božích,

Obraze božské velebnosti,

Bedlivý sluho Páně,

Ochránce lidu před útoky zlého ducha,

Opatrovníku umírajících,

Průvodce duší před stolicí soudnou,

Vykonavateli soudů Božích,

Trojím zjevením proslavený,

Od věků v Církvi svaté vysoce ctěný,

Vyvolený patrone církevního spolku Tvého jména,

Vyvolený ochránce národů slovanských, oroduj za nás.

 

 

Abychom pravdy svatého náboženství proti útokům hájili, oroduj za nás.

Abychom se osvěty bezbožné chránili,

Abychom bezbožnému duchu nové doby nehověli,

Abychom proti tělu, světu a ďáblu dobrý boj bojovali,

Abychom pod stráží andělskou na pravé cestě vytrvali,

Abychom se světlem Božího Zjevení řídili,

Abychom Bohu v dobrých i zlých časech věrnou lásku prokazovali,

Abychom přikázání Boží i církevní ochotně plnili,

Abychom ke zvelebení Církve svaté modlitbou napomáhali,

Abychom křestní závazek svědomitě plnili,

Abychom satana i všech jeho skutků a pýchy se odříkali,

Abychom v posledním boji nad úklady zlého ducha zvítězili,

Abychom u soudu Božího věrnými shledáni byli,

Abychom v tvé společnosti Boha věčně chválili, oroduj za nás!

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

 

Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.

 

Modleme se:

Přeslavný kníže nebeských vojsk, Svatý Archanděli Michaeli, ochraňuj nás v boji a hrozném zápasu, který musíme podstupovat s temnými mocnostmi a správci světa, se zlými duchy. Pospěš na pomoc lidem, které Bůh nesmrtelné stvořil, k Svému obrazu a podobě učinil a svou drahou Krví z otroctví ďáblova vysvobodil. Amen.

 

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, Ty jsi ve své podivuhodné dobrotě a milosrdenství vyvolil slavného Archanděla Michaela za knížete Církve svaté; prosíme Tě, učiň nás schopnými, abychom s jeho dobročinnou ochranou byli osvobozeni ode všech svých nepřátel, aby se nás neodvážili nás v hodině naší smrti znepokojovat, nýbrž abychom od něho samého byli přivedeni k Tvé vznešené Božské Velebnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.             Otčenáš…

 

 

2. modlitba:

Existuje Společnost satanistů, jejíž členové se zavazují vyslovit denně 50 rouhání proti Neposkvrněnému Srdci P. Marie. Za odčinění tohoto zla je třeba denně se modlit Růženec chvály (Odprošující růženec) k přesvaté Panně Marii. Kdo se ho modlí o 21. hodině, dostává požehnání od kněze, který tuto pobožnost rozšiřuje. Je však možné se ho modlit kdykoliv. Trvá to asi 7-10 min. Růženec je nejsilnější zbraní proti satanovi, který se snaží získat pro peklo všechny duše. Růženec nás před ním zachraňuje.

 

Odprošující růženec k Panně Marii

Ó, Maria, naše Neposkvrněná Matko, abychom odčinili urážky, které se dostávají Tvému Neposkvrněnému Srdci, zvláště za rouhání proti Tobě a Tvým přednostem, obětujeme Ti tuto chválu s úmyslem potěšit zároveň Nejsvětější Srdce Tvého Syna, kterého velmi uráží tupení Tvé vznešené čistoty. Přijmi, nejsladší naše Matko, toto nepatrné zadostiučinění, abychom Tě vždy více a více milovali. Shlédni svýma milosrdnýma očima na tyto nešťastníky, aby i oni se co nejdříve vrátili do Tvého mateřského náručí. Dovol nám oslavovat Tě, přesvatá Panno a uděl nám sílu proti Tvým nepřátelům. Amen.

(Následuje „Desátek“, který zakončíme modlitbou „Zdrávas Maria…“ a toto celé se modlíme 5x)

 

 1. Velebené buď jméno Panny a Matky Boží, Marie !
 2. Velebené buď Tvoje svaté a Neposkvrněné početí !
 3. Velebené buď Tvoje nanebevzetí !
 4. Velebené buď Tvoje Neposkvrněné Srdce !
 5. Velebená buď Tvoje panenská čistota !
 6. Velebeno buď Tvoje božské mateřství !
 7. Velebená buď jako Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelka !
 8. Velebená buď, Matko Boží, Maria nejsvětější !
 9. Velebené buďte Tvoje bolesti a slzy !
 10. Velebené buďte milosti, kterými Tě korunoval Pán za Královnu nebe i země !

 

Sláva Marii, Dceři Boha Otce!

Sláva Marii, Matce Boha Syna!

Sláva Marii, Nevěstě Ducha Svatého.

Přesvatá Matko naše, milujeme Tě za ty, kdo Tě nemilují, chválíme Tě za ty,

kteří se Ti rouhají, obětujeme se za ty, kteří Tě nechtějí uznat. Zdrávas Maria…

 

 

3. modlitba:

NOVÉNA K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Panno Maria, naše milovaná Matko!

Tvé Neposkvrněné Srdce nás zahrnuje nesmírnou láskou, ochranou a milostí!

Přicházíme k Tobě jako děti při­cházejí ke své matce a odevzdáváme Ti všechny naše bolesti, slabosti a vše, co nás oddaluje od Tvého Neposkvrněného Srdce a Tvého Syna Ježíše Krista.

A prosíme, sestup mezi nás a obejmi nás láskou Neposkvrněného Srdce!

 

Neposkvrněné Srdce Mariino, věříme ve Tvoji pomoc!
Neposkvrněné Srdce Mariino, důvěřujeme ve Tvoji lásku!
Neposkvrněné Srdce Mariino, odevzdáváme Ti svoji lásku!
Neposkvrněné Srdce Mariino, přijď a zachraň nás!
Neposkvrněné Srdce Mariino, přived nás blíže ke svému Synu!
Neposkvrněné Srdce Mariino, naplň nás svojí láskou!
Neposkvrněné Srdce Mariino, nauč nás milovat!
Neposkvrněné Srdce Mariino, skryj nás pod svůj plášť!

 

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

 

„Moje milované děti!

Nedokážete si představit, jak velmi vás všechny a každého zvlášť miluji.

Jste Moje děti, které den co den, a každý okamžik vašeho života, ukrývám pod Svůj plášť!

Ale jak mnoho z vás Mne od sebe odstrkuje a odmítá Moji pomoc.

Chtěla bych vás všechny Moje děti ukrýt v zahradě Svého

Neposkvrněného Srdce, a tím vás také předat Svému Synu!

Ale jak málo z vás se modlí k Mému Neposkvrněnému Srdci!

Kdybyste věděli, o kolik milostí se tím ochuzujete a

kolik milostí můžete získat skrze Mé Neposkvrněné Srdce,

neváhali byste všechny minuty svého života odevzdat se Mému Srdci!

 

Jak velmi vás miluji a jak velmi po vás toužím!

Prosím, odevzdejte se Mému Srdci, odevzdávejte se Mně denně!

Jedině tak vás budu moci více ochraňovat a vést!

Přeji si, abyste se k Mému Srdci utíkali ve všech vašich slabostech i bolestech a všechno,

ale opravdu úplně všechno, co vás tíží, abyste odložili k Mým nohám!

Já potom vše odevzdám Svému Synu a vy zůstanete čistí, klidní, připraveni přijmout Mého Syna Ježíše Krista! Přeji si, abyste se modlili novénu k Mému Neposkvrněnému Srdci,

kterou vám dávám a skrze kterou všichni obdržíte velké milosti!

Prosím! Pojďte ke Mně blíž a svěřte se Mému Srdci!

Nebojte se! Já vás nikdy neopustím! Všechny vás ukrývám pod Svůj plášť a žehnám vám: ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svátého! Amen.

 1. 05. 2007

 

 

4. modlitba:             

 1. MODLITBA K PANNĚ MARII LURDSKÉ

Matko Boží, která divy tvoříš, lidem velikými zázraky zdraví navracíš a

prosby tisíců Tě vzývajících vyplňuješ,

vypros mi u Božského Syna Svého vyslyšení mé prosby,

kterou Ti zde předkládám.

V plné důvěře v Tvou mocnou přímluvu volám k Tobě,

Pomocnice křesťanů, Potěšení zarmoucených, Uzdravení nemocných,

slyš mě, dobrá Matko a neodpírej mi pomoci v mém utrpení!

Maria, oroduj za mne u Svého Syna, jemuž budiž čest a chvála na věky. Amen.

 

 

Nechť náš Pán vyslyší podle Boží Vůle vaše prosby.

 

Pán Ježíš vás mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová

 

Reklamy

Nechoďte k otci Pleskačovi. Nevyjdete od něho duchovně čistí

…Dost drsný nadpis, že? Stále platí, dnes víc než kdy jindy: Velmi dobře si prověřme kněze, kterým se necháme duchovně vést…

 

Situace poslední doby vygradovala už natolik, že vás již takto adresně žel musím varovat před tímto konkrétním řecko-katolickým knězem aktivním na Moravě.  Žel je to ke všemu ještě (známý) exorcista a jak víme, právě exorcisté jsou na mušce satanistů v první řadě. Cílem Satana je totiž zakázat exorcismus, úplně ho vymýtit. To se děje jednak vraždami exorcistů či jejich  duchovním znečištěním. Druhým způsobem druhé straně poslouží totiž ještě víc: stáhnou s sebou do propasti i své ovečky!

 

A toto se nejspíše děje i v tomto případě. Nevěříte-li mi (protože nejste osobně konfrontováni s plody jeho poslední práce), pak vám budiž dostatečně výmluvným…Otec Pleskač se tím ani veřejně netají, proč veřejně odsoudil Poselství našeho Pána Ježíše Varování. A teď se podržte jeho argumentací: ptal se totiž, říká, při exorcismu ďábla (!) a ten mu řekl, že poselství Varování je falešné. (!) A ďábel při exorcismu, a teď se podržte, prý říká (prý musí říkat) pravdu, argumentuje otec!

 

Nebudu posuzovat, je-li za tím otcova pýcha, proč je přesvědčen o takovém nesmyslu – ano, při exorcismu může být ďábel přinucen výjimečně mluvit pravdu, to pak ale osobně Pannou Marií!!, ne však při exorcismu jako takovém! (při exorcismu se s ďáblem ani žádným démonem komunikovat nesmí, nebo exorcistovi hrozí právě duchovní napadení!), ďábel je lhář a vrah a takovým je vždy a všude.

 

Pozadu nesmí zůstat otázka, proč se na pravost Poselství Varování otec v modlitbě nezeptal Pána Ježíše?!

(Já osobně věřím jen tomu, komu sloužím. A Pán dej a ochraňuj, aby to nikdy nebyl nikdo jiný než Pán Ježíš! Náš Spasitel a Vykupitel.)

 

 

Toto je tak alarmující, že všechny, kteří jste s otcem Pleskačem v duchovním kontaktu vás varuji, utíkejte od něj, jak nejrychleji dovedete, duchovní znečištění je přenosné (nakažlivé), zvláště knězem!

 

A modlete se za něj (a jeho ovečky).

 

 

Petra Bostlová

ALARM! NEBUDETE-LI SE MODLIT U PANNY MARIE V LYSOLAJÍCH A KONAT TAM POUTĚ, O POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE JIŽ BRZY NADOBRO PŘÍJDETE!

ALARM! NEBUDETE-LI SE MODLIT U PANNY MARIE V LYSOLAJÍCH A KONAT TAM POUTĚ, O POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE JIŽ BRZY NADOBRO PŘÍJDETE!

 

Je to již více než rok, co nás Panna Maria v soukromém zjevení prosila, ať ochráníme její poutní místo v Lysolajích a pramen. Když jsem se pídila jak, i na to nám Panna Maria odpověděla: POUTÍ A MODLITBOU! 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

 

Jak jistě víte, od té doby (od června 2014) konáme pravidelně každý měsíc (první sobotu v měsíci) společné poutě ke kapličce Panny Marie v Lysolajích, jednou až dvakrát týdně (ač ne-pražané) jezdíme se ke kapličce modlit a uklízet jinak tak často zanedbanou kapličku a přinášíme čerstvé květiny, dvakrát se nám podařilo zorganizovat mši svatou. Zkrátka se snažíme o rozkvět poutního místa, jak můžeme.

Píši to proto ne abychom se chlubili, to vůbec ne. Ale abyste měli představu, co obnáší udržování živého poutního místa. Vždyť již v 80. letech 20. století Panna Maria mluvila o tom, že její milosti na poutním místě v Lysolajích končí, ač toto poutní místo sama Panna Maria přirovnávala k poutnímu místu na Živčákové – Turzovce! (- tak v Rozhovorech s Karlem Židlickým). Panna Maria se rozhodla tak proto, říká v Rozhovorech, protože jejímu poutnímu místu a tamější zázračné vodě už nikdo nevěří, kromě pár starých babiček.

Možná právě jim můžeme být dnes vděční, že to byla jejich víra a úpěnlivé prosby a modlitby k Panně Marii, které způsobily kontinuitu tohoto neobyčejného poutního místa naší Matičky až do dnešních dob. Vždyť kdo z nás nemá tolik osobních, vlastních zkušeností tolika vyslyšených modliteb tam a uzdravení skrze tamější zázračnou vodu?!

 

O to všechno ovšem příjdete, budete-li se i nadále tak macešsky chovat k tomuto požehnanému místu. Stačily pouhé dva měsíce naší nepřítomnosti (byli jsme, vyzváni Pannou Marií,  na poutní cestě po Balkáně), aby kaplička a její výzdoba za tu dobu naprosto zchátrala. Když jsme po našem návratu zpátky do Čech zorganizovali pouť dokonce na svátek Panny Marie Královny(!)  minulou sobotu, kapličku jsme našli špinavou, neuklizenou, ač léto a květy v přírodě jsou v plném proudu, v kapličce zely uboze pouhé dvě růže, z toho jedna úplně zvadlá. Podotýkám, a to na svátek Panny Marie Královny! (A kříže byly odstraněny již v červnu!)

Není pak vůbec divu, že satanisti, kteří se snaží nám ukrást, pošpinit a znesvětit poslední čisté poutní mariánské místo (nejen!) v Praze (!), udělali kus své špinavé práce a na vývěsce u kapličky jsme si přečetli toto: Kopíruji z tamější vývěsky:

2015-08-22 17.16.33

 

Přepisuji:

„Připravujeme rekultivaci Lysolajského potoka

Probíhají projektové práce na revitalizaci Lysolajského potoka. Projekt … má za cíl „zpřírodnění“ stávajícího stavu, zajištění neznečišťování pramenité vody a stavební úpravy koryta. Mělo by dojít k rozvolnění svahu do obou břehů s vytvořením nepravidelného koryta s lokálními vodními plochami, revitalizaci požární nádrže s přepojením dešťové kanalizace přímo na zatrubněnou část koryta, úpravě nátoku do nádrže, k vytvoření pohledových ploch konstrukcí z lomového kamene a stabilizaci strmého pravobřežního svahu. První etapa úprav od pramene směrem k fontánce započne již v měsíci září a do konce roku by měla proběhnout také výměna panelového mostku u fontánky. V příštím roce budeme pokračovat v úseku od fontánky k hasičské nádrži a následně bude celá nádrž přeměněna na koupací biotop. S projektem budete seznámeni na stránkách Lysolajského zpravodaje. Součástí revitalizace bude také nová stavební úprava pramene dle návrhu ak. soch. Milana Váchy. Tato kamenická úprava bude provedena z hořického pískovce. Kámen byl již zakoupen a bude přivezen v průběhu srpna.“

 

 

A dokonce nám satanisti už i naplánovali, jak pohansky naše milované poutní místo znesvětí! Takhle má vypadat po té jejich satanistické „revitalizaci“!

2015-08-22 17.16.22

 

Podotýkám, že jim vidím až do žalůdku… Kromě těchto pohanských skulptur, ze kterých má i poté snad vytékat zázračný pramen Panny Marie (?!) do podzemního pramene vsadí nějaký ten znesvěcující ďábelský výtvor od Antikrista!

 

ZKRÁTKA: POTÉ BUDETE MÍT NADOBRO  „UTRUM“ JAK POUTNÍHO MÍSTA, TAK ZÁZRAČNÉHO PRAMENE! A nejen to: Až v Praze nebude voda, což se stane, v rámci posledních časů, které žijeme a přicházejícího Armaggedonu, budete tímto mít i po vodním zdroji, který by jinak vždy a za všech okolností stále fungoval! S dostatečným množstvím a zásobou vody pro (nejen) celou Prahu!

 

A že se opravdu „něco“ zcela zásadního děje, je zřejmé (dokonce i bez těchto alarmujících aktuálních informací)….Když jsme minulou sobotu na poutní místo přišli, vytékala voda z pramene tak jen z 50 procent (ač předchozí dny v Praze vydatně a hodně pršelo). Po hodinové modlitbě, když jsme si šli načepovat vodičku Panny Marie, pramen tekl již z 85 procent původní své síly! (Ač z nebe za tu dobu nespadla ani kapka…)

 

Ještě potřebujete slyšet víc?…

 

 

Petra Bostlová

 

pozn. Možná se ptáte: Proč se tedy nestaráme o kapličku i nadále a tím tak nedovolíme tyto ďábelské zásahy? To nám věřte, že to bychom nejraději. Ale Panna Maria, jak od včerejška víte, nás znovu vyzývá k poutní cestě, kterou sama nazývá dokonce Velikou, která začíná v Rumunsku a bude pokračovat do dalších zemí. Nevíme, kdy se tak budeme moci vrátit zpět do Čech. Ale buďte si jistí: nezachováte-li alespoň základní údržbu poutního místa, tzn: jednou měsíčně pouť ke kapličce (doporučujeme zachovat první soboty v měsíci, jsou mariánské) se společnými modlitbami tam a kromě toho nejméně jednou týdně se nerozjedete do Lysolají k modlitbě u kapličky spolu s jejím úklidem, my přijedeme už pozdě. Tehdy žádné poutní místo s živou a konající Pannou Marií už nebude! 

 

 

 

P.s. A nyní porovnejte…

Takhle to v kapličce Panny Marie vypadá po našem úklidu:

2015-04-24 17.35.25

2014-09-14 17.35.19

2015-04-24 17.36.11

 

Nejaktuálněji z minulé soboty:

2015-08-22 16.43.08

2015-08-22 17.15.57

2015-08-22 17.12.57

2015-08-22 16.44.20

 

 

 

A takhle to pro vás připravili satanisti! A hodlají začít už v září! Což je již za pár dní!

2015-08-22 17.16.22

 

 

 

OPAKUJI: NEVYUŽIJETE-LI TUTO POSLEDNÍ MOŽNOST A NEROZJEDETE-LI SE K OKAMŽITÝM MODLITBÁM NA POUTNÍ MÍSTO DO LYSOLAJÍ, POUTNÍ MÍSTO A VODNÍ PRAMEN ZTRATÍTE!

 

Před námi je veliká poutní cesta do Rumunska, řekla nám Panna Maria. Pomůžete nám?

Ve včerejším, nedělním zjevení nám Panna Maria oznámila, že je před námi Veliká cesta, Panna Maria nás již brzy pošle do Rumunska. Panna Maria nás požádala, ať tímto vyhlásíme sbírku, abychom mohli tuto poutní cestu uskutečnit. Číslo konta ( Centra pomoci Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, https://zednarikekristu.wordpress.com/) je:

pro Českou Republiku:
2200438778/2010

pro Slovenskou Republiku:
2200438778/8330

 

Ještě předtím nás čeká úkol, řekla nám Panna Maria, vyhnat modlitbami Antikrista z Prahy, který se po sobotních černých orgiích:https://petrabostlova.wordpress.com/2015/08/24/pravda-o-sobotnim-pozaru-ve-vysocanech-otresne/

zabarikádoval v Praze. Antikrist se poté přesune do Rumunska, kde se bude chtít usídlit. A to je důvod naší cesty do Rumunska, podle pokynů Panny Marie, protože ho máme vyhnat i odtamtud.

 

A k tomu všemu nám i vám žehnej Hospodin, nás milovaný Nebeský Otec, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, Amen.

 

Předem děkujeme vám všem, kteří pomůžete tuto misi do Rumunska uskutečnit, svými modlitbami a finančními příspěvky. Pán Ježíš vás a vaše rodiny mocně žehnej, ochraňuj a veď a Panna Maria přikryj svým plášťem

 

Petra Bostlová a přátelé modlitebníci poutníci

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 24.-30.8.2015

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 24.-30.8.2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/08/24/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-24-8-30-8-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-antikrista-z-prahy-ptyce-a-cele-cr-a-sr-aby-si-satan-uz-nemohl-vzit-a/

 

Petra Bostlová

Vyhlašuji naše modlitby Novény spásy, na 24.-30.8.2015

Milí přátelé, modlitebníci,

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v srpnu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu pravidelně každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb a pije voda.

Naše srpnové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 24.8. 2015 a končíme v neděli, 30.8. 2015. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

http://www.varovani.org

Pozvánka na Zpívání Panně Marii za znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a následně na naši již 14. společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích, již tuto sobotu, 22. srpna 2015

Pozvánka na Zpívání Panně Marii za znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a následně na naši již 14. společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích, již tuto sobotu, 22. srpna 2015 , na svátek Panny Marie Královny!
 
2014-08-08 18.50.43
Naši milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,
tuto sobotu, 22. srpna 2015, na svátek Panny Marie Královny, vás srdečně zveme od 12. hodin na Staroměstské náměstí, kde se společně pomodlíme a zazpíváme Panně Marii na místě znovuvztyčení Mariánského sloupu. Scházíme se zde pravidelně 13. dne v měsíci, z důvodů naší dvouměsíční nepřítomnosti učiníme tak v tento den. Zůstaneme zde přibližně dvě hodiny a cca ve 14/15 hodin se přesuneme do Lysolají ke kapličce Panny Marie, kde
vykonáme děkovnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné.
Jak se do Lysolají dostanete? Velmi jednoduše, vysvětleno zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/
V případě, že pojedete rovnou do Lysolají, dostanete se tam autobusem č. 160 a 355 z metra A Dejvická, přibližně v půl a celou (přesněji: v x.25 a x.58)

 

Na poutním místě Panny Marie se budeme společně modlit a zpívat. Jistě svatý růženec a další krásné modlitby a litanie k Panně Marii.

 

/…A uvidíme, zda se podaří dorazit i Petru Lutkovi s jeho kytarou 🙂 /

 

Osobní rozjímání s Pannou Marií Sedmibolestnou je samozřejmostí

 

Bude také dostatek času na osobní rozhovory.

 

A vše další, co nám Panna Maria přichystá 🙂

 

 

Na shledání s vámi se těší

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel. 774 088 244

e-mail: kancelar@sdeo.cz, zednarikekristu@seznam.cz

 

 

p.s. Prázdné láhve určitě s sebou! 🙂 To na tamější svatou vodu Panny Marie (abyste si mohli načerpat i s sebou domů).

 

Pán vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Takhle krásně to v Lysolajích u kapličky Panny Marie vypadá:

2014-06-23 17.32.18

 

2015-04-24 17.35.25

 

2015-04-24 17.36.11