Monthly Archives: Únor 2015

TESTAMENT PANNY MARIE:

1333. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 17. února 2015 v 17:00.

ODVAHU, MOJE DĚTI, VŠECHNO JE V RUKOU MÉHO SYNA 

„Mé drahé děti,

dostaly jste modlitby, dary a zbroj, abyste rázně pokračovaly v přípravě na Druhý příchod mého drahého Syna, Ježíše Krista.

Byl zformován jeho Zbytek a bude stále růst ve všech částech světa, aby duše mohly být zachráněny. Během časů, které leží před vámi, si Boží Zbytek v každém koutu světa uchová Pravdu svatého Božího Slova. Zbytek, pod ochranou Ducha Svatého, zmírní Boží hněv skrze své modlitby a oběti, až Velký den Pána sestoupí na svět.

Nesmíte nikdy zapomenout, že Bůh miluje každého, a proto kvůli odporu, který budou zakoušet Boží děti, zjistíte, že nebude snadné zůstat věrný Slovu.

Boží Zbytek, bez ohledu na víru, nebo národnost, se sjednotí v přicházejících dnech, kdy bude potlačena každá zmínka o svatém Slově. Bůh k vám bude promlouvat skrze tuto misi, až budete potřebovat útěchu, aby na vás mohl vylít milosti, potřebné k zachování vaší víry.

Odvahu, moje děti, všechno je v rukou mého Syna, jenž bude hledat každou duši, včetně nejzatvrzelejších mezi vámi. Má láska k vám všem je nekonečná a já toužím, abyste využili všechny dary, které vám byly dány ve svatých evangeliích a v těchto poselstvích, ke spáse duší.

Bůh nikdy neopustí svůj Zbytek, a skrze vaše modlitební skupiny a všechny ostatní modlitební skupiny, které jsou odvozeny od mých sdělení světu i skrze jiné mise, duše mohou být, a budou zachraňovány.

Utěšujte se vzájemně v časech duchovních zkoušek a Bůh vás povede na každém kroku této cesty. Já, Matka Spásy, zůstanu vaší ochránkyní a odpovím na každou prosbu, kterou ke mně vznesete. Zůstanu vám po boku až do dne, kdy se můj Syn vrátí, aby si vyžádal své království na zemi.

Děkuji vám, že odpovídáte s vírou, nadějí a důvěrou na výzvy moje i mého Syna.

 

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“

 

 

http://www.varovani.org

Reklamy

TESTAMENT NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE:

1332. Poselství Pána Ježíše krista ze dne 13. února 2015 v 18:00.

MÁ MISE NA ZÁCHRANU LIDSTVA JE JIŽ TÉMĚŘ DOKONČENA

„Má vroucně milovaná dcero,

mocí Nejsvětější Trojice prohlašuji, že jsem vám dal Pravdu. Naplnil jsem vaše srdce a duše dary, slíbené lidstvu v Knize Pravdy.

Teď vezměte můj dar spolu se všemi ostatními dary, které jste dostali skrze tuto misi a přijměte je s vděčností. Žijte Slovo Boží. Přijměte tato poselství a žijte podle nich svůj život.

Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena. Můj Zbytek byl vytvořen. Dostali jste dary Pečeti živého Boha, Medailon Spásy a modlitby modlitební kampaně. Budou vaší zbrojí proti mému protivníku. Od nynějška budu s vámi mluvit jen občas a skrze Zbytek. Jste připraveni pozvednout svou zbroj, abyste bojovali za udržení mého Slova živým na místě zpustošení.

Můj plán je zajistit, aby všichni z vás šířili mé Slovo a rozjímali o tom, co jsem vám dal. Nikdy neopustím svou poslední misi, neboť to není možné. Buďte trpěliví a zcela Mi důvěřujte. Tato poselství vám přinesou velkou úlevu a útěchu ve dnech velkých duchovních zkoušek. Buďte vděční za mé milosrdenství.

Duch Svatý vás povede a ochrání a Já vám dám útěchu, kterou budete potřebovat, abyste snesli obtíže, kterým budete čelit v přicházejících časech.

Děkuji vám, moji maličcí, že jste přijali můj zásah. Nyní je teď na vás, abyste šířili Pravdu. Miluji vás, chovám vás ve svém srdci a prahnu po Velkém dnu Pána, až sjednotím svět a povedu vás do svého nového království na zemi.

Žehnám vám a dávám vám odvahu, moudrost, vědění a milosti pokračovat v mém díle na zemi.

 

Váš milovaný Ježíš
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva“
 

 

 

http://www.varovani.org

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 23.2.-1.3.2015

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 23.2.-1.3.2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/02/23/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-23-2-1-3-2015-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-vsechny-pronasledovane-krestany-a-vsechny-pronasledovane-v-severnim-iraku/

 

Petra Bostlová

Vyhlašuji naše únorové modlitby Novény spásy, na 23.2. – 1.3. 2015

Milí přátelé, modlitebníci, 

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v únoru na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu pravidelně každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb a pije voda.

 

Naše únorové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 23.2. 2015 a končíme v neděli, 1.3. 2015. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

 

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

DŮLEŽITOST MODLITBY. MODLITBA JE STĚŽEJNÍ! Modleme se modleme se modleme se. SLOVO NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K NÁM:

1331. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 12. února 2015 v 18:00.

MODLITBA ZLÉHO DĚSÍ 

„Má vroucně milovaná dcero,

prosím všechny křesťany v každé části světa, aby trávili více času v modlitbě, aby měli moc zvítězit nad hříchem, který škrtí svět a ve svém důsledku přináší bolest a útrapy všeho druhu.

Hřích může být zničen modlitbou. Modlitba je nejmocnější zbraní proti zlu, a čím více se obracíte ke Mně, svému Ježíši, tím více mohu přemáhat svého protivníka. I když na vás nekladu nároky, které zatěžují vaše srdce, prosím jen, abyste ke Mně volali o pomoc pro hříšníky, aby se vyhnuli zlomyslnosti, která se v každém okamžiku může náhle objevit v jejich srdci.

Moc Satana dosáhla takové úrovně, že ti, se žádnou vírou, nebo důvěrou v Boha, jsou jím snadno manipulováni. Ponouká je a pokouší při každé příležitosti. Člověk v očích Satana je zrcadlovým odleskem Boha, který stvořil člověka k svému vlastnímu obrazu. Satan nenávidí každé jednotlivé lidské stvoření s intenzitou, která by vám brala dech. Je to jen člověk ostražitý před jeho taktikou, který může vidět Pravdu, když zlo nabývá mnoha podob. Jen člověk, který je otevřený Slovu Boha – který Ho miluje a zná Ho – může odvrátit vliv podvodníka mocí modlitby.

Modlitba Zlého děsí a oslabuje jeho sevření, kterým svírá lidstvo. Modlitba je mocnější než meč, používaný v boji, neboť nepřítele nejen zraňuje, ale ničí ho.

 

Váš Ježíš“
 

 

http://www.varovani.org

VÝZVA PANNY MARIE:

1329. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 10. února 2015 v 14:36.

MODLETE SE ZA OCHRANU CÍRKVE MÉHO SYNA 

„Mé drahé děti,

je důležité, abyste se všichni modlili modlitby modlitební kampaně a můj nejsvětější růženec jako část vašich každodenních modliteb. Můžete si zvolit jakékoliv modlitby, které si vyberete, ne nutně všechny modlitby, ale ty, které odpovídají vašemu přání. Můj nejsvětější růženec se musíte modlit každý den, proti vlivu Zlého.

Modlitba vás přivádí blíže k Bohu a ochraňuje duše všech, kdo prosí o pomoc mého Syna proti moci podvodníka. Modlitba je největší zbraní proti zlu a nesmíte nikdy podceňovat moc, kterou vytváří.

Modlete se za ochranu církve mého Syna a proste mého Syna, aby poskytnul milosrdenství každému, kdo se ji pokouší ukřižovat. Tato církev – Tělo a Chrám mého Syna – je cestou, skrze niž bude všechna sláva dána Bohu. Učení, Slovo a svatá eucharistie, která je Tělem a Krví mého Syna, Ježíše Krista, byly dary, dané lidstvu pro záchranu duší. Musíte se držet Pravdy a připravit se přijmout milosrdenství mého Syna.

Vybízím vás, abyste se modlili za duše, které Pravdu odmítnou, a proste úpěnlivě mého Syna, aby vylil milosrdenství na jejich duše. Všechen život pochází z Něho. Odmítněte mého Syna, a nedostanete život v jeho přicházejícím království.

Můj Syn mě požádal, abych naléhavě prosila o vaše modlitby za duše těch, kdo Ho odmítnou. Uslyší modlitby, které Mu nabídnete za všechny vaše milované a za ty, kteří nebudou schopni přijmout Světlo, až bude zářit jako maják a pokrývat lidstvo.

Duše, planoucí láskou a pokorou, nutnou k přijetí mého Syna, se budou radovat. Ti, s temnotou ve své duši, se budou Světlu vyhýbat, protože zjistí, že je bolestivé spatřit Pravdu. Modlete se ode dneška každý den celým svým srdcem za duše, které mají milosrdenství mého Syna nejvíce zapotřebí.

Bez vašich modliteb budou mnozí ztraceni a budou navěky toužit po společnosti mého Syna, ale On pro ně nebude nikde k nalezení.

Zanechávám vám svou lásku, ochranu a pokoj. Prosím, odpovězte na mé volání o záchranu duší.

 

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“
 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Duch zla je bezmocný proti dětem Boha, které v Pána Boha vkládají všechnu svou důvěru. Slovo našeho Pána Ježíše Krista k nám:

1328. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 8. února 2015 v 20:31.DUCH ZLA JE MOCNĚJŠÍ NEŽ VŮLE ČLOVĚKA

„Má vroucně milovaná dcero,

protože Duch Svatý prostupuje tato poselství, mé Slovo, podobně jako tomu bylo v mém čase na zemi, se šíří jako blesk. Rychlost, s jakou se Duch Svatý šíří, je mimo chápání smrtelného člověka. Stejně jako Duch Utěšitel skrze Boží moc zaplavuje duše těch, kteří jsou pokorní ve svých srdcích, duch zla Ho bude následovat všude, kde je přítomen.

Duch zla je mocnější než vůle člověka, ale je bezmocný proti dětem Boha, které v Něho vkládají všechnu svou důvěru. Duch zla bude mít vždy jeden cíl, a to je klamat. Satan, velký podvodník, použije pýchu v duši, aby člověka přesvědčil, že jeho chybné uvažování může diktovat, co je správné, nebo špatné. Oběť uvěří, že má kontrolu nad svým vlastním osudem, a proto její víra, jakkoliv slabá, je druhořadá.

Svoboda svědomí může přivést slabé duše k odmítnutí existence Boha. Jiné duše, které přijímají Boží existenci, dovolí svým osobním názorům jim diktovat své vlastní výklady toho, kdo Bůh je a jak Bůh odpovídá hříšníkům. V obou případech budou odmítat autoritu Boha ve prospěch toho, v co chtějí věřit. Jejich pýcha je povede k pádu.

Ďábel je velmi mazaný a řekne takovým duším: „Dělejte, co vám říká vaše svědomí“ a přesvědčí je, aby tomu dali přednost před Slovem Božím. Ach, jak snadno je manipulovatelný člověk, jenž kvůli hříchu podlehne takovému klamu. Vpravdě vám říkám, kdo jste, abyste došli k názoru, že o Mně víte víc, než co jsem vás učil? Mé učení je jasné, přesné a nikdy nepodléhá změně. Nemůžete-li důvěřovat v Slovo Boha, pak Ho nemůžete opravdově milovat. Svou vlastní svobodnou vůlí si vybíráte, čemu věřit. Ale člověk, který překrucuje Slovo Boží, aby se šikovně hodilo k jeho vlastním názorům a vyhovovalo jeho potřebám, je člověk, jenž podlehne pokušení Zlého.

Všude, kde se dodržuje mé Slovo, Ďábel postává a čeká, aby pohltil duše, které si cení svých vlastních názorů víc, než Božího Slova. Každý člověk, jenž zůstává pevně věrný Pravdě, bude čelit strašným zkouškám podvodníka, který nikdy neustane ve svém úsilí ho svést z pravé cesty. A tak všude, kde Duch Svatý roztahuje svá křídla, duch zla Ho sleduje krok za krokem. Neúnavný, frustrovaný a rozhodný, bude mučit duše, které byly požehnány mocí Ducha Svatého.

Ducha zla nenajdete, že by se pokoušel ovlivnit duše, které již získal na svou stranu, protože už je nepotřebuje. Člověk, který Mě miluje a následuje Slovo Boží, je zranitelný, proto o takového usiluje za každou cenu. Avšak nesmíte se nikdy domnívat, že jste dost silní, abyste odolali takovým útokům na svou víru, protože každý z vás je hříšník. A jako hříšníci, pokud nebudete pravidelně očišťovat svou duši skrze smíření, tak Mě také zradíte, neboť jinak nebudete sami dostatečně silní snášet nátlak na vás, abyste Mě zapřeli.

Nikdy nezapomeňte, před čím jsem vás varoval. Jste uprostřed největší bitvy všeho času. Jen nejschopnější, nejsilnější a nejčistší duše ji přežijí.

 

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org