Monthly Archives: Leden 2015

Aktuální výzva Slovákům ( Referendum o rodině dne 7.2.2015 )

Vzhledem k naprostému souhlasu, zveřejňuji Výzvu Fóra angažovaných křesťanů. (Naši bratři Slováci, modlíme se za vás a pozitivní výsledek referenda o rodině, podle Božích zákonů!) Petra Bostlová

 

„Aktuální výzva Slovákům ( Referendum o rodině dne 7.2.2015 )

Drazí přátelé, bratři a sestry na Slovensku. Bůh vám dal jedinečnou šanci a možnost zastavit lavinu autogenocidních zákonů, které vedou ke zničení tradičních přirozených rodin a křesťanských hodnot. Máte mimořádnou osudovou příležitost být účastni na referendu, jehož obsahem je rodina. Jde o to, že můžete tímto referendem odmítnout adopci dětí homosexuálům, žádat, aby pod pojmem rodina a manželství byl uzákoněn vztah muže s ženou, s dětmi. Také má být součástí tohto referenda i právo rodičů rozhodovat o sexuální výchově dětí v základních školách.Toto referendum proběhne 7.februára (února ) 2015. Byla by tragedie, pokud byste tu možnost propásli.Prosíme vás, abyste se zůčasnili na této osudové volbě a mobilizovali všechny lhostejné spoluobčany a spoluvěřící ve sborech a farnostech. Vyzýváme všechny slovenské biskupy, faráře, kněze, pastory a vedoucí křesťanských společenství, aby nepromarnili tuto Bohem darovanou příležitost legálně a úředně spolurozhodnout o osudu svého národa a budoucnosti svých dětí a vnuků. Vyzývám je osobně, aby vyburcovali svůj národ k záchranné mobilizaci.My Moraváci a Češi jsme lidsky ten boj prohráli svou lhostejností a jsme vinni před Bohem a před národem, před nastupující generací. Nejsmutnější je na tom, že naši biskupové a vedoucí církví nepřevzali zodpovědnost za tento boj o záchranu rodin a národa a dokonce někteří z nich vědomě vyzívali k tomu, abychom veřejně proti těmto jevům nevystupovali, ( v případě pochodů gayů ) nebo bagatelizovali naše varování před genderovou ideologií a nebezpečím praxe juvenilní justice, která krade děti slušným rodičům. Proto ponesou před Bohem a národem zvláštní vinu …

Bůh nás nenechal bez varování a výzev k činům víry a lásky.(*) … Je otázka krátkého času, kdy se prosadí první i druhý stupeň adopce dětí homosexuálům. Iniciátoři tohoto zákona již postupně získávají další poslanecké oponenty. Ústavní soud loni s konečnou platností vetoval otázku svědomí v případě výzvy sdružení rodičů v záležitosti hypersexuální výchovy ve školách. V Evropě se již diskutuje nutnost umožnit právo pedofilům a legalizovat incest. Během posledních dvou pochodů Prague Pride jsem osobně viděl demonstrace pedofilů, a sadomasochistů. Proto vím, o čem mluvím! Praxe kradení dětí rodinám se začala praktikovat dávno před tím, než se o tom začalo hovořit v souvislosti s juvenilní justicí.

Země EU a USA na půdě OSN loni se pokusily odstranit 16 článek V.D.L.P.(**) z roku 1948, kde je uzákoněna ochrana rodin státem. Jako argument uvedli, že pojem rodiny je dnes relativní.

Občanská svoboda však bude s konečnou platností ukončena chystaným zákonem o homofobii a incestofobii, kdy budou kriminalizováni všichni křesťané, kterým tato satanizace národa nebude lhostejná a ozvou se. Obrana Božího slova a řádu se stane zločinem, tak jako donedávna byla trestána pedofilie a incest. …

Znovu vás vyzývám, aby ste se jako národ mobilizovali a pro záchranu svých rodin se zůčastnili prorodinného referenda. Pozitivní výsledek může mít význam pro probuzení poslední občanské iniciativy nejen u nás, ale i v jiných zemích Evropy. Pošlete tuto výzvu dalším lidem na Slovensku a modlete se za průlom Pravdy.

Václav Lamr
Forum angažovaných křesťanů
(*) Výzva Čechům
(**) Všeobecná deklarace lidských práv OSN z roku 1948, vtělená do naší ústavy v roce 1958. Jde o článek 16/3″

 

 

Vše o referendu, zde: http://www.alianciazarodinu.sk/preco/

 

Reklamy

PÁN JEŽÍŠ O DARU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ VAROVÁNÍ (které se blíží…) HALELUJAH!

1318. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 20. ledna 2015 v 20:40.

VAROVÁNÍ POMŮŽE SVĚTU BOJOVAT S NEJVĚTŠÍM ODPADLICTVÍM VŠEHO ČASU

„Má vroucně milovaná dcero,

až se Varování uskuteční, bude to první etapa přípravy na můj Druhý příchod. Těm, kdo Mě nepřijmou, poskytnu mimořádně více času k přemýšlení o Pravdě – takový je rozsah mého velkého milosrdenství.

Prosím, očekávejte tento den s velkou radostí, neboť tehdy nevěřící konečně pochopí, kdo Já jsem. Zbaví se své netečnosti a budou naplněni údivem.

Varování pomůže světu bojovat s největším odpadlictvím všeho času. Tím, že se během těch 15 minut naprosté samoty obrátíte ke Mně a poprosíte Mě, abych vám odpustil, budete naplněni darem Ducha Svatého. Pak se musíte připravit k boji, abyste pomohli ostatním naplnit jejich nádhernou budoucnost.

Přestože Varování zažehne víru věřících a mnohé obrátí, bude velký počet lidí, včetně kněží a vysoce postavených členů duchovenstva, kteří budou popírat, že se stalo. Odvedou mnohé ode Mne a budou kvůli tomu tvrdě potrestáni. Osvícení svědomí s sebou přinese velký příval lásky k těm, jejichž jména jsou obsažena v Knize živých. Jsou to lidé – a mezi nimi bude mnoho nevěřících – kteří se obrátí a budou bojovat, aby zachránili své bratry a sestry.

Využiji svého času, abych k sobě přitáhl ty, co Mě vůbec neznají, ale kteří i tak ke Mně přijdou, až budou svědky této velké události. Okamžitě Mě poznají a budou reagovat způsobem, který znají nejlépe.

Všechny tyto události přijdou brzy, a až se proroctví daná lidem od počátku uskuteční, budou dávat přesný smysl. Mnohá proroctví z Knihy Zjevení byla napsána způsobem, aby je lidé pochopili použitím symbolů. Skutečnost je jiná, ale vězte toto: Můj zásah změní svět navždy. Potom ti, kdo jsou pro Mě a kteří Mě milují, Mi pomůžou přinést věčný život miliardám lidí.

 

Váš Ježíš“
 

 

http://www.varovani.org

 

 

MODLEME SE RŮŽENEC OTCE PIA A K DRAHOCENNÉ KRVI A RANÁM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, prosím

Růženec otce Pia obětovaný Nejsvětější Trojicí a Nejsvětější P. Marií, Matce Boží a Matce naší.

 1. ÚVOD

Obětujeme za celý svět:

S celým nebem, ve jménu celého lidstva a za celé lidstvo, s dušemi v očistci a za duše v očistci. A kolikrát se modlím, ať tolikrát jsem schopný(á) spoléhat se na Boží milosrdenství každou modlitbou, i když na to nemyslím.

Svatý Archanděli Michaeli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, buď nám ochranou, pokorně prosíme, ať ho zatratí Bůh! A ty kníže vojska nebeského, Božskou mocí zažeň do pekla Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí. AMEN.

Přijď, ó Duchu přesvatý, vylej na nás bohaté paprsky svého světla! Přijď, nebeský Otče, dárce darů přemnohých, osviť naše srdce!

A nebo: Milovaný Ježíši, Ty jsi plný Ducha svatého, Ty jediný jsi Synem Božím. Vylej na nás Ducha Svatého se svými sedmi dary a dvanácti plody, aby nás opustil zlý duch.

 1. ZAČÁTEK:

Věřím (credo) …, Sláva Otci …, Otče náš …

3x Zdrávas Maria … (s úvodními tajemstvími), Sláva Otci …

 1. Na každém zrnku desátku

 1x Otče náš …

 1x Zdrávas Maria … (s tajemstvím)

potom dále: … svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, pros za nás hříšné …

 1x Sláva Otci …

 1x Ó, Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme

 1. Po každém desátku:
 2. Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Nejsvětější a Nejčistší Trojice a Eucharistické Srdce Pána Ježíše, skrze Neposkvrněné Srdce P. Marie, s jejími bolestmi a slzami.
 3. Milovaný, dobrý Otče Pio, pros za nás a modli se s námi! Žehnej nás a celý svět!
 4. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
 5. NA KONEC:

Věčný Otče, obětujeme sebe i celý svět Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na věčnost a tuto modlitbu, tuto oběť za všechny lidi!

 

Bolestný růženec Otce Pia má nejvíce zásluh. Nyní jsme ho povinni častěji obětovat za celý svět.

 

Příslib

pro ty, kteří se tento růženec denně modlí – daný omilostněné duši 19.4.1970 při hrobu otce PIA.

Nejsvětější Panna z Karmelu:

„Moje děti, přicházím jako Ježíšova a Vaše Matka. Uvažujte nad příslibem lásky, který dám všem, kteří se modlí s opravdovou zbožností tento svatý růženec s 50-ti Otčenáši a 50-ti Zdrávasy, 50 Sláva Otci a 50 Ó Maria, bez poskvrny …

 1. Dám jim plnou pomoc mojí milosti a pomoc vzhledem na moje děti
 2. Dovedu je blíže k Nejsvětější Svátosti, kde je přítomný můj Boží Syn.
 3. Dám jim velkou lítost nad jejich hříchy.
 4. Dám jim lásku, že jim budou odpuštěny všechny hříchy nynějšího života.
 5. Dosáhnu brzké obrácení členů rodiny.
 6. Seznámím je s cvičením pro jejich všechny bratry.
 7. Ti, kteří se denně modlí tento růženec, mohou očekávat dobrou hodinu smrti. Budou ochráněni od zlého a při opuštění tohoto světa přejdou do života v nebi.
 8. Bude jim a celé rodině dána bohatá láska.
 9. Těm, kteří zemřou a půjdou do očistce, říkám, že již příští den je vysvobodím
 10. Všem, kteří se modlí tento růženec, slibuji, že i pro jejich blízké příbuzné dám rychlejší vysvobození z očistcového ohně
 11. Před smrtí je budu předem varovat, aby mohli odejít s přijetím svatých svátostí.
 12. Před smrtí budou mít jevení mého Syna i moje, vaší Matky
 13. Obdaruji pokojem města i národy, kde se ke cti Nejsvětější Trojice i mojí, vaší milující Matky, denně budou modlit tento růženec.
 14. Všem, kteří se modlí tento růženec, celý jejich život přikryji svým pláštěm, pod kterým budou bezpečni.
 15. Všem, kteří se modlí a chtějí se dát pod ochranu mého Srdce, dám lásku, že budou zbaveni nebo uchráněni trestu.
 16. Kdo se tento růženec modlí z lásky, dostane milost, že zemře v sobotu a pro jednoho člena rodiny je jistá záchrana. Žehnám vás.
 17. Příslib (daný jedné německé omilostněné duši):

……Skrze každé slovo při růženci Otce PIA bude jedna duše obrácená (nebo dostane výstrahu při smrti), a jedna duše bude vysvobozena.“

 

Pán Ježíš – 28.4.1970 – skrze tuto omilostněnou duši hovoří:

„Moje děti, můžete si představit radost, jakou pociťuje moje Srdce, když se modlíte tento růženec Otce PIA, neboť on znamená velkou oběť. Když se ho modlíte, děláte to za ty, kteří se nemodlí, za ty, kteří bloudí a urážejí moje Nejsvětější Srdce, z kterého pro všechny plyne slitování. O kolik víc se modlíte, o tolik víc hříšníků se vrátí. Proto přinášejte víc obětí k mojí Božské Tváři! Tím víc osob se se mnou sblíží v Eucharistii, kde se vám daruji pro vaše vykoupení.

Moje děti, tento růženec je pevným znakem stálého spojení s Nejsvětější Trojicí, se mnou a též s vaší Nejsvětější Matkou. Nelíbí se mi slova některých mých dětí, které hovoří, že se chtějí modlit růženec jako dosud (klasický) a přitom nechápou, že v růženci Otce PIA je ten, k Nejsvětější Panně, už vložený. Proto je on dokonalý.Kdo se ho modlí, ať ví, že jde přímo k Nejsvětější Trojici a k Panně Marii, vaší Matce, obklopené sbory andělů.

To znamená, že voláte ke všem nebeským Mocnostem – proto dostáváte větší milosti.“

 

Panna Maria – Růže duchovní – o růženci Otce Pia:

„Růženec Otce PIA je tak potřebný, jako ještě nikdy. Rozšiřujte ho a získávejte nové ctitele! Duševní potřeba je tak velká na zemi, že už jen modlitbou možno oddálit tresty. Já jsem stále s Vámi a modlím se. Ty, kteří se modlí růženec Otce PIA , vezmu pod svůj plᚍ. Prostřednictvím tohoto růžence získáte mnoho milostí. Vaše Matka se dívá na vás, a ti, kteří se ho modlí, budou blízko při Božím trůně při Spasitelovi i při mně. Nebojte se! Slibuji Vám svoji ochotu. A vy stupňujte svoje modlitby.“

 

Pán Ježíš – hovoří 15.11.1973 k vizionářce skupiny:

„Především přizvukuji všem modlitebním skupinám ve Španělsku a za hranicemi, modlete se růženec pokání … Chci modlitební skupiny s pravým kajícím smýšlením, i když zůstanou v každé skupině jen dvě osoby. Brzy se i katolické učení ve velké míře zfalšuje a to dokonce udělají biskupové a kardinálové. Ale ti, kteří se pokorně modlí růženec Otce PIA, budou mít ducha poznávání …

Slibujeme všem modlitebním skupinám, které se modlí kající růženec, zvláštní vedení ve dnech temnoty. Hle, kajícím růžencem se prokazuje Nejsvětější Trojici a též Matce Boží, odprošení. Padesátkrát se opakuje „Otče náš, který jsi na nebesích!“ Víte, co to znamená? To, že váš nebeský Otec, který je v nebi, rozvírá svou náruč, otvírá své uši a s láskou vám naslouchá, neboť ho 50-krát vzýváte. Jaký velký je to tedy tento růženec! Ale dnešní lidé nemají čas už na modlení. Na nic podobného nemají čas, ale mají čas na mnohé světské věci. Tu stojím uprostřed vás se slzami v očích a s krvácejícím Srdcem …!

Vzpomínejte si na tento 15. listopad, jako na den, ve kterém váš Spasitel sestoupil na toto Palmar de Troya, plakal a krvácel., aby se kající růženec stal povinným ve všech modlitebních skupinách.“

 

Zjevení – k růženci Otce Pia pod „Bílým křížem“!

Od začátku napadal Satan růženec Otce PIA zuřivými útoky (on ví, proč) a používal všechny prostředky: nadávání, osočování, závist, nedůvěru, atd …, ba i jiných vizionářů. 3.2.1970 řekl Pán jednomu vizionáři skupiny:„Proč tolik nepřátel proti modlení „růžence Otčenášů“, když je to moje vůle, aby se ho lidé modlili!“ 16.3.1970 se ukazuje při této modlitbě Věčný Otec. Dále pokračují zuřivé útoky proti tomuto růženci.

 

 

DRAHOCENNÁ KREV

Matka Boží jako Královna drahocenné Krve hovořila k omilostněné vizionářce Antonii Lambergerové v Klagenfurtě:

„Položte stuhu drahocenné Krve okolo vaší vlasti. Přes drahocennou Krev nemůže Rus proniknout.“

Nebeská Matka si přeje, abychom často, ba každou hodinu, obětovali drahocennou Krev touto modlitbou:

 

„Věčný Otče, skrze bolestiplné, Neposkvrněné Srdce Mariino a s jejími slzami obětujeme Ti drahocennou Krev a rány Ježíše Krista, aby Matka zmařila moc Satana a s archandělem Michaelem a se všemi anděly zahnala zlé duchy a zničila všechno jejich dílo a plány, zvláště nyní, v tuto hodinu, v naší vlasti. AMEN.“

 

Mysli na to při každé práci, že ji děláš s milým Spasitelem a pro Něho., tak ji vykonáš jako náhradu za všechny naše hříchy a získáš si zásluhy pro časnost i věčnost.

„Věčný Otče, obětuji Ti drahocennou Krev Ježíše Krista jako smír za moje hříchy, jako útěchu ubohých duší v očistci a za prosby sv. Církve.“

„Pravím vám: Duše, která mě prosí v Duchu, je silnější než celé vojsko ďáblů. Vždyť já jsem její silou a jdu jí naproti se svými zástupy vojska. Nemodlíte se za své nepřátele, proto jste jim vydáni napospas jejich zlé vůli. Vy sami nesete za to vinu. Vy nenávidíte, bojíte se, osočujete své nepřátele (které nepoznáte), snažíte se před nimi skrývat, ale já vám pravím:

Máte se za ně modlit, abych na ně vylil svou Otcovskou lásku, a já to udělám.

Proste mě podle mé vůle, potom budou vaši nepřátelé proti vám bezmocní. Vždyť jsem vás vykoupil, vždyť jsem vás tím vzal do svých rukou. Pravím vám, kdo se za svoje nepřátele a nactiutrhače, a za ty, kteří vám dělají zle, nemodlí podle mých slov, bude naříkat v hodinách zármutku, protože bude bezmocně vydaný těm mocnostem, které vyšly zničit velkou část lidstva.

Toto ať vám slouží jako další kotva záchrany při přicházející těžké situaci. AMEN.“

(S církevním schválením)

 

Zbavujme se hříchu prosbou u Pána Boha za odpuštění a svatou zpovědí. Žijme podle Božího Desatera. Slovo Pána Ježíše Krista k nám:

1314. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 16. ledna 2015 v 11:10.

OMLOUVAJÍ HŘÍCH, ABY NEMUSELI ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT 

„Má vroucně milovaná dcero,

má vůle nemůže být nikdy přemožena, neboť je věčná.

Člověk se Bohu vzpíral mnohými způsoby, když se ale lidská vůle prolne s vůlí Boží, všichni, kteří s Boží vůlí bojují, přijdou o všechno. Lidé něžného srdce a ti, co Mě přijmou po Varování, získají celý svět.

Přijde svět bez konce a bude prostý všeho hříchu. Sláva všem, kteří dosáhnou svého právoplatného dědictví, neboť to bylo od počátku částí plánu mého Otce – Božího plánu, do něhož není člověk plně zasvěcen.

Je důležité, aby každý z vás bojoval s pokušením hříchu, i když to nikdy nebude lehké. Jen ke Mně vždy volejte, budete-li mít pocit, že jste Mi ublížili. Já jsem vždy zde a odpustím vám každý hřích, s výjimkou věčného hříchu rouhání proti Duchu Svatému. Vše, co musíte udělat, je vztáhnout se ke Mně.

Tento můj svět je plný zkaženosti, klamu a ducha zla, ale také v něm existuje láska. Je to láska, kterou má člověk k svému bratru, která udržuje moji přítomnost mezi vámi, a modlitba, která drží zlo v bezpečné vzdálenosti.

Nechci po vás, abyste svůj život věnovali modlitbě celý den, každý den, protože to není to, o co vás žádám. Vše, o co vás prosím, je, abyste ke Mně volali o pomoc, a abyste vzdávali Bohu slávu. K naplnění mého slibu světu a k zajištění, že všichni budete mít věčný život, je třeba jen dodržovat Boží zákony, jak byly jasně dány v Desateru přikázání.

Následujte Mě, svého Ježíše, a připomínejte si vše, co jsem vás učil. Nemá smysl prohlašovat, že Mě milujete, když odmítáte Slovo Boží. Musíte se především milovat navzájem a činit druhým jen to, co byste chtěli, aby činili vám. Žijte mé Slovo skrze vaše myšlenky, skutky a jednání, a pak budete opravdu moji. Nenávist nemá v mém díle místo, i když vše, co jsem řekl, když jsem chodil po zemi, vzbuzovalo velkou kritiku, protože lidé nechtěli změnit svůj život. I dnes je mé Slovo odmítáno, protože se lidé nechtějí držet Pravdy. Místo toho omlouvají hřích, aby nemuseli změnit svůj život. Takže se skutečně nic nezměnilo.

Otroctví hříchu, kdy se člověk připoutává k vlivu Satana, je silnější, než dosud. Osvoboďte se z něj a vyhledejte Mě. Mějte na paměti, že hříchy vám mohou být odpuštěny jen pokud žijete – ne však až zemi opustíte.

Kdy člověk přijme Slovo Boha a pozná, že vše, co On řekl je pravda? Vše, co řekl, co udělal, je pravda i vše, co vám říkám teď, je pravdivé. Žel, mnozí z vás nebudou nikdy naslouchat a časem, až poznáte Pravdu, bude už příliš pozdě. Budoucnost si musíte už teď zajistit životem podle Božího Slova.

 

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 26.1.-1.2.2015

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 26.1.-1.2.2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2015/01/26/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-26-1-1-2-2015-na-umysly-a-ochranu-pannou-marii-za-pokoj-a-mir-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-v-bozi-vuli-za-rozme/

 

Petra Bostlová

Vyhlašuji naše lednové modlitby Novény spásy, na 26.1. – 1.2.2015

Milí přátelé, modlitebníci,

 

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v lednu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu pravidelně každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb a pije voda.

 

Naše lednové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 26.1. 2015 a končíme v neděli, 1.2. 2015. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

 

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

 

http://www.varovani.org

Litanie k Duchu Svatému. Doporučuji nám všem

Milí čtenáři a modlitebníci,

velmi doporučuji vám všem tuto Litanii k Duchu Svatému pravidelně se modlit, já tak nějaký den již činím a z vlastní úžasné zkušenosti doporučuji opravdu nám každému.  Pán Ježíš vás všechny žehnej.

Litanie k Duchu Svatému

Svěřeno pro soukromou pobožnost. Nejprve jsou zde přislíbení Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x za týden vroucně budou modlit tyto litanie:

 1. Vytrhnu tě z ruky protivníka viditelným způsobem
 2. Odstraním překážky, které ti brání v cestě k dokonalosti
 3. Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím chránil od nástrah hříchu
 4. Vytrváš na cestě k ctnostem
 5. Poznáš své nedostatky
 6. Dostaneš sílu vymanit se z hříšných návyků
 7. Upevním v tobě víru, lásku a naději
 8. Vytrhnu tě z hmotné bídy
 9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a vzájemné lásce
 10. Kdo chce pomoci bližním, musí se modlit tyto litanie alespoň půl roku
 11. Kdo tyto litanie dá druhému, má účast na jeho modlitbách

 

Litanie

„Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému! Jakož bylo na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.

 1. Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka (své služebnice)! – Buď veleben! (opakuje se)
 2. Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží! – Buď veleben!
 3. Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle Vůle Nejvyššího! – Buď veleben!
 4. Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat Tě a upřímně milovat! – Buď veleben!
 5. Duchu svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a v úplné důvěře v Boha! – Buď veleben!
 6. Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň Své Lásky! – Buď veleben!
 7. Duchu svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Svaté Písmo! – Buď veleben!
 8. Duchu svatý, který nemáš tvar ani jméno, nauč mě správně se modlit! – Buď veleben!
 9. Duchu svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti duše! – Buď veleben!
 10. Duchu svatý, hořící ohnisko Lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě! – Buď veleben!
 11. Duchu svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti! – Buď veleben!
 12. Duchu svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč mě chápat cenu utrpení! – Buď veleben!
 13. Duchu svatý, bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas! – Buď veleben!
 14. Duchu svatý, z pokladnice kterého neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy! – Buď veleben!
 15. Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám! – Buď veleben!
 16. Duchu svatý, přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem! – Buď veleben!
 17. Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas! – Buď veleben!
 18. Duchu svatý, Lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným! – Buď veleben!
 19. Duchu svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém! – Buď veleben!
 20. Duchu svatý, sladký učiteli, nauč mě správně vycházet s lidmi! – Buď veleben!
 21. Duchu svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nevzpomínat! – Buď veleben!
 22. Duchu svatý, obšťastňující Světlo duše, nauč mě vidět potřeby druhých a nezanedbávat dobré skutky! – Buď veleben!
 23. Duchu svatý, otče ubohých, dej mi poznat moje chyby! – Buď veleben!
 24. Duchu svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti! – Buď veleben!
 25. Duchu svatý, před nímž nic není utajené, nauč mě unikat pokušením ďáblovým! – Buď veleben!
 26. Duchu svatý,který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla a ďábla! – Buď veleben!
 27. Duchu svatý, který znáš i mojí budoucnost, svěřuji do Tvé ochrany mou rodinu, přátelé, dobrodince a všechny lidi! – Buď veleben!
 28. Duchu svatý, s Tvojí Božskou pomocí nauč mě žít pro čest a slávu Boží, ke spáse duší a k radosti Matky Boží, abych mohl zemřít jako užitečný služebník (služebnice)! Amen! Buď veleben!

 

 

 

A přidáváme možnou ranní modlitbu:

„Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby a všechno, co dnes naplní můj den a ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, z moci lásky, skrze ruce Panny Marie a ke Tvé cti a slávě, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli a milovali a za spásu duší vytrvale, upřímně se modlili. Amen.“

 

 

Pán Ježíš vás žehnej, ochraňuj a veď

 

Petra Bostlová