Monthly Archives: Prosinec 2014

Pozvánka na naši 8. společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích, již tuto sobotu, 3. ledna

Pozvánka na naši 8. společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích, již tuto sobotu, 3. ledna

2014-08-08 18.50.43
Moji milí čtenáři a poutníci, tak jako každou první sobotu v měsíci, zveme vás všechny srdečně na naši již osmou společnou pouť k Panně Marii Sedmibolestné v Praze Lysolajích, již tuto sobotu, 3. ledna.
Pouť se koná od 14 hodin. 

Jak se do Lysolají dostanete? Velmi jednoduše, vysvětleno zde: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

Sejdeme se tedy společně tuto sobotu, 3. ledna 2015, na konečné autobusové zastávce “Lysolaje” autobusu č. 160 pražské MHD, ve 14 hodin. (Autobus č. 160 jede z Dejvické ve 13.32 hodin.) Odtud půjdeme společně procesím, za zpěvu mariánských písní, k Panně Marii Sedmibolestné Lysolajské. (Což je odtamtud cca 300 metrů.)

 

Na poutním místě Panny Marie se budeme společně modlit a zpívat. Jistě svatý růženec a další krásné modlitby k Panně Marii. Samozřejmě nebudou chybět ani koledy!

 

Osobní rozjímání s Pannou Marií Sedmibolestnou je samozřejmostí

 

Bude také dostatek času na osobní rozhovory.

 

A vše další, co nám Panna Maria přichystá 🙂

 

 

Na shledání s vámi se těší

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel. 774 088 244

e-mail: kancelar@sdeo.cz, zednarikekristu@seznam.cz

 

p.s. Prázdné láhve určitě s sebou! 🙂 To na tamější svatou vodu Panny Marie (abyste si mohli načerpat i s sebou domů).

 

Pán vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď
2014-06-23 17.32.59

 

2014-08-08 18.51.40

 

2014-06-23 17.32.18

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/22/konejme-poute-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/06/24/prvni-spolecna-pout-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-sobotu/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/07/03/pout-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-se-vydarila-chvala-panu-za-to/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/07/28/pozvanka-na-nasi-druhou-spolecnou-pout-k-panne-marii-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-sobotu-2-srpna/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/08/19/pozvanka-na-nasi-treti-spolecnou-pout-k-panne-marii-v-praze-lysolajich-jiz-tento-patek-22-srpna/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/02/pozvanka-na-nasi-4-spolecnou-pout-k-panne-marii-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-sobotu-6-zari/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/11/pozvanka-na-nasi-5-spolecnou-pout-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-nedeli-14-zari-v-predvecer-svatku-panny-marie-sedmibolestne/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/29/pozvanka-na-nasi-6-spolecnou-pout-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-sobotu-5-rijna/

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/12/01/pozvanka-na-nasi-7-spolecnou-pout-k-panne-marii-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-jiz-tuto-sobotu-6-12-2014/

 

Reklamy

Vánoční Poselství našeho Pána Ježíše Krista:

  1. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 22. prosince 2014 v 20:45.

    ACH, JAKOU BY MI UDĚLALO RADOST, KDYBY SE KE MNĚ OBRÁTILI VE VÁNOČNÍ DEN

„Má vroucně milovaná dcero,

toto je poselství pro svět, pro vánoční den. Když už všichni oslavujete moje narození, dovolte Mi vstoupit vám do srdce v tento výjimečný den – neboť tento den je mým dnem.

Pozvěte Mě do svého domova jako vítaného hosta a představte Mě těm z vaší rodiny, přátelům a sousedům, kteří už možná na Mne zapomněli. Vánoce jsou sice k mojí oslavě, ale Já jsem přitom ignorován uprostřed všeobecného veselí. Nechte si zmínkou o Mně potěšit srdce, přinést radost a naději do budoucnosti – té budoucnosti, kterou jsem vám zajistil ode dne svého zrození.

Těm, kteří Mě už nemají v úctě, připomeňte lásku, kterou k nim mám a jak toužím být opět součástí jejich života. Ach, jakou radost by Mi udělalo, kdyby se ke Mně obrátili ve vánoční den. Zahalil bych je do bezpečí svého božského útočiště a nenechal bych je už od sebe odloučit.

Moji milovaní následovníci, vy jste má rodina a Já jsem vaše rodina. Svým milosrdenstvím vás vezmu do náruče svého milovaného Otce, jenž vás vášnivě miluje laskavým rodičovským srdcem. Ach, jak jen On vás miluje a kolik radosti pociťuje, uznáváte-li Mne a voláte ke Mně o pomoc.

Jste pro Mne vším a má láska k vám je všezahrnující, vám nepochopitelná. Proto budu s horoucím soucitem a neúprosným odhodláním bojovat za každého z vás, abych vás zachránil před zlobou mých nepřátel. Střežím vaše duše s velkou žárlivostí a vybojuji dobrý boj, abych vás přivedl bezpečně do svého království. Bez ohledu na odpor proti Mně, kolik ponížení budou muset snášet křesťané pro mé jméno, přestože vám můj protivník nachystá mnoho svádění – Já zvítězím v této bitvě o duše. To je skutečnost, neboť nic nemůže stát mezi Bohem a jeho dětmi, protože On to nedovolí. Člověk, který to zkusí, bude sražen. Nenávist bude zničena a lži budou odhaleny pro svou povrchnost, z níž byly vytvořeny. Pravda obstojí ve zkoušce času.

Brzy přijdu sjednotit děti Boha – jeho drahou rodinu. Pozdvihněte svá srdce, nenechejte si mými nepřáteli oslabit svého ducha a naděje nechť je vaše jediná myšlenka. Mějte naprostou důvěru v mé velké milosrdenství a buďte připraveni uvítat Mě, svého Spasitele a Vykupitele zpět do svého života. Radujte se, neboť mé sliby s sebou přinesou důvod k největší radosti. Tyto Vánoce budou radostné, neboť můj čas je blízko.

 

Váš milovaný Ježíš“

 

 

  1. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 23. prosince 2014 v 16:55.

    DEN, KDY PŘIJDU VE SVÉM BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ, BUDE DNEM OSVÍCENÍ

„Má vroucně milovaná dcero,

v tomto výjimečném čase volám ke všem svým milovaným následovníkům, aby přišli ke Mně a dovolili Mi je pokrýt mou vzácnou Krví. Vzdal jsem se svého života na zemi na důkaz svého velkého milosrdenství a pohnu horami, oceány a otřesu zemí až přijdu, ještě jednou, abych vás vzal všechny ke Mně.

Miluji vás a přináším vám velké požehnání a útěchu, když vás připravuji na můj čas. Dovolte vašim srdcím Mě přivítat. Dovolte mé lásce k vám proniknout srdce všech Božích dětí, včetně těch, které vás pronásledují v mém svatém jménu. Tyto Vánoce vám přinesu pokoj a ujišťuji vás, že můj čas je velmi blízko. Přijdu brzy, abych vám ukázal své milosrdenství. Vám, kteří Mnou v této misi pohrdáte, probodnu vaše ztvrdlá srdce darem Ducha Svatého. Brzy všechny pochybnosti, které jste snad cítili, i vaše břímě, vám budou odňaty. Do té doby budete snášet bolest oddělení ode Mne, kterou vám způsobil král lží, který se raduje, že jste Mě odmítli.

Neodporujte Mi, moji milovaní, neboť vás miluji s neustávající touhou. Přicházím k vám s trpkou sladkostí a prosím ty, kdo říkají, že Mě milují, aby se ke Mně obrátili. Pláču slzami zármutku, protože Mě nedokážete přijmout skrze tento Boží zásah, když je vám tak ochotně dáván. Měli byste se snažit hlásat Pravdu, ale místo toho jste Mě krutě odmítli, a to způsobem, který není vhodný pro mé božství.

Den, kdy přijdu ve svém Božím milosrdenství, bude dnem osvícení. Okamžitě poznáte, že jsem vás vzal do času úplné opuštěnosti, kdy nic, co jste učinili, nemůže být přede Mnou skryto. Pro každý čin slabosti z vaší strany pocítíte bolest mého utrpení, která se stane i vaší bolestí. Výčitky svědomí budou jen tak silné, jako víra, kterou ve Mne máte. Tak mnozí z vás si uvědomí, co potřebují učinit, aby si zajistili mé přijetí. Avšak někteří osvícení svědomí odmítnou kvůli vzdálenosti, kterou jste mezi nás položili.

Vám, pyšným a arogantním, kteří během Varování skryjí přede Mnou svou tvář, musím říct následující: Nebojte se, neboť jste moji. Protože jste dítě Boha, stvořené k jeho obrazu, prokážu vám velké milosrdenství. Nemějte strach z Toho, kdo vás miluje – bojte se jen toho, kdo vámi pohrdá, neboť on, Zlý, je váš největší nepřítel. Odmítněte Mne a budete zotročeni mým největším protivníkem, ale když ho odmítnete, má moc vás obklopí, ochrání vás a bezpečně přivede do mého království. Dávám vám tuto informaci, abyste věděli, že když řeknu, že se to stane, tak se to stane. A až ten den přijde, musíte mít na paměti má slova. Nemějte ze Mne strach, neboť čeho se máte bát? Pro vás jsem se vzdal svého života, proč tedy byste chtěli zanechat svůj život ďáblu, který usiluje o zničení vaší smrtelné duše?

Je jen jediná cesta, kterou se můžete dát, a ta vede ke Mně, k vašemu milujícímu Spasiteli a Vykupiteli. Já jsem vaše záchranná síť. Nevyhýbejte se své spáse. Myslete vždy na můj soucit, moji lásku a mé velké milosrdenství. Mé Boží milosrdenství je zde proto, abyste si je vzali.

 

Váš milovaný Ježíš“

 

 

  1. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 25. prosince 2014 v 15:10

HUMANISMUS JE URÁŽKOU BOHA

 

„Má vroucně milovaná dcero,

neznepokojujte se duchem zla, který kazí svět. Nechejte všechno na Mně. Neboť pokud Mě budete milovat, chovat v úctě a milovat druhé podle mé svaté vůle, ochráním vás před bolestí všeho, co je proti Mně.

Nejhorší bolest, kterou budete muset snášet, bude ta, že uvidíte takzvané činy dobročinnosti a humanitárních zájmů v globálním měřítku, které budou maskovat skutečné záměry mého nepřítele. Ve svém srdci budete vědět, že podvodník je u díla. Až laický svět a ti, kdo tvrdí, že Mě zastupují, budou mluvit o politice, humanitárních činech, ale selžou v zdůrazňování důležitosti ochrany lidského života za každou cenu, pak vězte, to není to, co si přeji. Jestli ti, kteří říkají, že Mě reprezentují, nemluví se stejným zanícením o zlu potratů, jako to dělají u ostatních činů proti lidskosti, pak si buďte vědomi, že něco není v pořádku.

Můj Otec potrestá všechny, kdo vraždí jeho děti, včetně dětí, které jsou ještě živeny v lůně a čekají, až budou zrozeny. Pachatelé takových zločinů podstoupí strašný trest, pokud nebudou litovat svých hříchů proti Němu. Ti, kdo jsou ode Mne a reprezentují mou církev na zemi, nedokázali hlásat Pravdu. Vražda, včetně potratu, je jedním z největších hříchů proti Bohu. Vyžaduje to mimořádný čin kajícnosti, aby takový hřích mohl být odpuštěn. Proč tedy má církev nebojuje s nasazením proti tomuto hříchu – jednomu z nejohavnějších činů vzdoru vůči mému Otci? Proč odvádějí vaši pozornost od uznání nejvážnějšího z hříchů, zatímco kážou o důležitosti humanitárních činů?

Humanismus je urážkou Boha, protože se soustřeďuje na lidské ptřeby a ne na nutnost kát se z hříchu před Stvořitelem všeho, co je. Pokud budete ignorovat smrtelné hříchy, jasně definované v zákonech, stanovených Bohem, které vedou k věčnému zatracení, pak žádná míra soucítění s občanskými právy lidského rodu tyto hříchy neodčiní.

Věříte-li ve Mne a sloužíte-li Mi, pak musíte mluvit jen Pravdu. Pravdou je, že hřích je váš největší nepřítel – ne ti, kdo vás pronásledují. Smrtelný hřích, nebudete-li cítit lítost, vás přivede do pekla. Jste-li ve smrtelném hříchu a trávíte-li čas podporou velkých činů dobročinnosti a humanitárních skutků a nekajete se, pak bude vaše duše ztracena.

Nezapomínejte Pravdu. Nebuďte uvedeni v omyl proslovy, jednáním nebo skutky dobročinnosti, když nejdůležitějším úkolem je přemáhat smrtelný hřích. Moji posvěcení služebníci, kteří vám odmítají připomínat následky smrtelného hříchu, nechápou své poslání v mé službě. Nemůžete zamést hřích pod koberec, z dohledu, jakoby neexistoval. Žádný soucit k lidem, kteří jsou pronásledováni kvůli Mně, nenahradí skutečnost, že hříšníci se nesmíří se Mnou, Ježíšem Kristem, aby dosáhli odpuštění hříchu.

 

Váš Ježíš“

 

 

 

http://www.varovani.org

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 29.12.2014 – 4.1.2015

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 29.12.2014 – 4.1.2015:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/12/29/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-29-12-2014-4-1-2015-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-uplne-rozmetani-vsech-planu-satanistu-pro-taize-setkani-v-praze-za-pln/

 

Petra Bostlová

Boží láska se rozlívá z rodiny. Vánoční Slovo Panny Marie k nám:

1296. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 20. prosince 2014 v 16:25. 

DAR LÁSKY JE NA VÁNOCE ZVĚTŠEN 

„Mé drahé děti,

láska mého Syna není nikdy tak rozšířena, jako je tomu na Vánoce.

V tomto čase, během oslavy svého narození, zaplavuje duše svou láskou. Tehdy musíte prožívat lásku, kterou dostáváte, přirozeně, jako děti Boží. Musíte si vážit daru lásky pocházejícího od Boha a rozdělit se o tento dar s každým, koho znáte.

Dar lásky je na Vánoce zvětšen v duších všech Božích dětí a právě v tomto čase musíte uznat, že láska začíná v rodině. Můj Syn byl narozen v rodině, a to z dobrého důvodu. Bůh se sám projevil – ne jako jedinec poslaný na misi bez nikoho ve své blízkosti, ale ve svaté rodině.

Milujte svou rodinu a zapomeňte na minulé prohřešky. Milujte je všechny, včetně těch, kteří vás nenávidí. Sdílením lásky můžete přemoci nenávist, a i když to může být chvílemi těžké, budete tím silnější a v pokoji. Nenávist je negativní emoce a vysiluje duši silným pocitem nespokojenosti. Rozežírá srdce duše, dokud nezemře. Nenechejte nenávist vás oddělit od daru lásky, který je nejmocnější milostí, protože pochází od Boha.

O těchto Vánocích milujte jeden druhého, jako Bůh miluje každého z vás. Modlete se za ty, kteří vám provedli nějaký zlý čin, a proste mého Syna, aby vás zbavil břemena nenávisti.

Boží lásku v celé své slávě uvidíte v rodině, které se daří v lásce. Takové rodiny, mající dost štěstí, aby pocítili vzájemnou lásku, musí předávat tuto lásku ostatním, kteří nemají lásku ve svém životě. Člověk, jenž je vychován v milující rodině, a který miluje s něžným srdcem, se dotýká duší ostatních. Takto se šíří Boží láska – z kruhu rodiny.

Ze srdce milující rodiny se můj Syn, Ježíš Kristus, pustil do své mise na zemi vykoupit člověka z hříchu. Proto tyto Vánoce vás prosím, abyste milovali jeden druhého a prosili mého Syna, aby požehnal všechny rodiny milostmi se ještě více navzájem milovat.

Láska, která je přítomná v rodině, může překonat všechny překážky, položené před ni Satanem. Je to rodina – základ Boží lásky – kterou Satan pohrdá. Je to rodina, na niž se Zlý zaměřil, a udělá cokoliv, aby jednotu rodiny zničil.

Láska a svornost v rodině je velký dar z nebe a musíte se stále snažit, abyste zůstali jednotní.

 

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“

 

 

http://www.varovani.org

 

Na Štědrý den, u Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích

2014-06-23 17.32.18 

Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

 

zítra, na Štědrý den, se v podvečer, přesně: v 17 hodin, kdo můžete, sejdeme u Panny Marie Sedmibolestné v Praze Lysolajích, abychom Panně Marii poděkovali, za všechna dobrodinní, která nám prokazuje, za Její pomoc a převeliké přímluvy u našeho Pána.

 

Společně se pomodlíme a zazpíváme koledy.

 

V 18 hodin zakončíme modlitbou Anděl Páně a modlitbou Dvou Srdcí Lásky a v tichosti se rozejdeme, do našich domovů, oslavit Příchod našeho Spasitele na naši zem.

 

(pozn. naše společné modlitby u Panny Marie v Lysolajích na Štědrý den samozřejmě nenahrazují půlnoční mši svatou.)

 

Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista

 

PŘEJEME VŠEM VÁM POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A PLNOST KŘESŤANSKÉ VÍRY DO NOVÉHO ROKU, BOŽÍ VEDENÍ, JEHO OCHRANU A POŽEHNÁNÍ

 

Petra Bostlová a přátelé

 

2014-06-23 17.32.59

2014-08-08 18.50.43

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 22.-28.12.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 22.-28.12.2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/12/22/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-22-28-12-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-uplne-rozmetani-vsech-planu-satanistu-pro-taize-setkani-v-praze-za-plnou-bozi/

 

Petra Bostlová

Vyhlašuji naše prosincové modlitby Novény spásy, na 22.-28.12.2014

 

Milí přátelé, modlitebníci,

 

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v prosinci na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu pravidelně každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb a pije voda.

 

Naše prosincové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 22.12. 2014 a končíme v neděli, 28.12. 2014. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

 

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

 

Vaše Matka
Matka Spásy“

 

http://www.varovani.org