Monthly Archives: Listopad 2014

BIBLE A DESATERO SE NIKDY NEZMĚNÍ, NAVZDORY LIDSKÉ SVÉVOLI. Slovo našeho Pána Ježíše Krista:

1265. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 9. listopadu 2014 v 15:20.

DÍKY TÉTO MISI ZACHRÁNÍM 5 MILIARD DUŠÍ 

„Má vroucně milovaná dcero,

vše, co jsem kdy chtěl učinit, bylo zachránit duše Božích dětí. Vše, po čem toužil můj Věčný Otec, bylo, aby Ho jeho děti milovaly tak, jako On miluje je.

I když jeho prvorození odmítli jeho lásku, můj milovaný Otec připravil svých Deset přikázání, aby lidem umožnil žít podle jeho pravidel. Touhou člověka musí být stále sloužit svému Pánu a to projevy lásky svým bratřím a sestrám. Zachováváním Božích zákonů Mu zůstane věrný a bude Mu bližším. Ale odmítáním Desatera přikázání zvětšuje odstup mezi sebou a Bohem.

Má poslední mise – dát člověku ovoce jeho spásy, přinesla mnoho darů. Teď si přeji, aby se ode dneška každý den modlil každý z vás modlitbu (33) modlitební kampaně a měl u sebe kopii Pečeti živého Boha. Mnozí, kteří o této misi nemusí vědět, mohou také být pod ochranou Pečetě, budete-li se za ně tuto modlitbu modlit.

Všechny Boží děti, které mají Pečeť živého Boha, budou imunní vůči nesnázím, které přijdou, jak se bude Velké soužení rozvíjet. Prosím vás, abyste to udělali dnes, neboť vám slibuji velkou ochranu před pronásledovateli křesťanské víry a před zvraty, kterých budete svědky ve všech koutech země. Prosím vás, nenechejte si trápit srdce žádným strachem. Přestože ze svého milosrdenství toužím zachránit celý svět, prohlašuji nyní, že díky této misi zachráním pět miliard duší. Oznamuji, že je to jedna z největších milostí, kterou jsem odkázal Božím dětem během celé historie světa.

Vězte také, že zkrátím utrpení, které lidstvu způsobí šelma, takové je moje milosrdenství. Ale nejprve uvidíte Boží trest, protože byl předpověděn, a je nevyhnutelnou součástí konečné očisty člověka.

Důvěřujte Mi. Dodejte si odvahy a nikdy se nebojte zla a bezbožnosti, které brzy uvidíte. Věříte-li ve Mne, nechejte radostí naplnit své duše. Zachráním všechny, pro něž snažně poprosíte o mé milosrdenství modlitbou mých modliteb modlitební kampaně. Jediný hřích, který nemůže být odpuštěn, je věčný hřích rouhání se Duchu Svatému.

Dnešek je dnem, kdy slavnostně slibuji přinést lidstvu lásku, pokoj a radost mého království záchranou pěti miliard duší.

Miluji a hýčkám vás všechny. Není nic, co bych pro vás neudělal, je-li to Boží vůle. Vše, co musíte dělat, je Mě prosit.

 

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 17.-23.11.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 17.-23.11.2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/11/17/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-17-23-11-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-pokoj-a-mir-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vztyceni-marianske/

 

Petra Bostlová

Vyhlašuji naše listopadové modlitby Novény spásy, na 17.-23.11.2014

Milí přátelé, modlitebníci,

 

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v listopadu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu pravidelně každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, odpoledne a večer, celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb a pije voda.

 

Naše listopadové modlitby Novény spásy začínáme v pondělí, 17.11. 2014 a končíme v neděli, 23.11. 2014. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

 

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

 

http://www.varovani.org

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 10.-16.11. 2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 10.-16.11. 2014:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/11/10/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-10-16-11-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-pokoj-a-mir-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vztyceni-marianske/

 

Petra Bostlová

Pozvánka na: ZPÍVÁNÍ PANNĚ MARII: Za znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, na svátek sv. Anežky České, 13.11.2014!

556280_3285561693355_598453067_n 

Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

 

Milostí Boží zvu vás všechny na ZPÍVÁNÍ PANNĚ MARII: Za znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, na svátek svaté Anežky České, již příští čtvrtek, 13.listopadu 2014!

 

Sejdeme se v 15 hodin, na Staroměstském náměstí, kdy odstartujeme společnou modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství, tamtéž.

 

A pak už budeme na Staroměstském náměstí zpívat, či broukat, či přizvukovat (každý z nás podle svých hlasových dispozic 🙂písničky spolu s Petrem Maria Lutkou, který bude samozřejmě přítomen se svou kytarou. (pozn. Nebo jen poslouchat Petrovo zpívání, nebojte se přijít :-)! )

 

A zpěvy prokládat modlitbou…

(Smírná modlitba k Panně Marii je samozřejmostí.) http://www.marianskysloup.cz

 

 

Jak kardinální pro náš národ znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí je, psala jsem již před nedávnem: https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/22/bojujme-modlitebne-za-znovuvztyceni-marianskeho-sloupu-na-staromestskem-namesti-v-praze-vyrazne-tim-pomuzeme-nasemu-narodu/

 

 

Pán Ježíš vás všechny žehnej, ochraňuj a veď, Panna Maria ochraňuj

 

Svatá Anežko, oroduj za nás

 

 

Na setkání s vámi se těší

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel.

 

ms-snimky-bradna-026

ms-snimky-bradna-022

ms-snimky-bradna-030

ms-snimky-bradna-023

ms-snimky-bradna-036

 

 

KDYŽ BŮH OTEC MLUVÍ…

1253. Poselství Boha Otce ze dne 28. října 2014 v 20:20.

BEZE MNE BYSTE NEMOHLI EXISTOVAT 

„Má nejdražší dcero,

mé děti musejí vědět, že je jen jeden Bůh. Pouze jeden. Jakýkoliv jiný existuje jen v mysli lidí. Jakýkoliv jiný bůh je ohavnost v mých očích a člověk, který podlehne uctívání falešných bohů, slouží jen ďáblu, kterého těší odpadnutí člověka od milosti.

Já jsem Počátek a Konec. Nic Mě nemůže přemoci. Dokonce i démoni a padlí andělé, které svrhuji do propasti, se nikdy nepostaví přede Mne a nebudou Mě vyzývat, neboť nemají takovou moc.

Tak mnoho náboženství bylo založeno chybujícím člověkem, a to způsobilo mnoho zmatku. Od začátku jsem mluvil jedním hlasem a až do konce může být jen jediný hlas. Svět je můj, protože jsem jej stvořil. Stvořil jsem všechno živoucí. Také jsem stvořil svou nebeskou hierarchii, z níž jsem odvrhl padlé anděly, kteří se Mi vzepřeli a zradili Mě. Mnoho z těchto padlých andělů komunikuje s mými dětmi, které vytvořily podobu spirituality nového věku. Varuji ty, kdo zbožňují falešné bohy provozováním takových praktik. Taková spiritualita vystavuje vaše duše zlým duchům, jejichž jedinou touhou je vaši duši zničit.

Tito falešní andělé jsou démoni, převlečení za živoucí duchy světla, a zlákají vás uvěřit v nepravdy. Budou vás krmit každou lží o mé nebeské hierarchii, abyste předkládali všechny své potřeby Satanu a zlým duchům. Dělají všechno, aby brutálně jako divoká zvěř rozsápali vaše duše a pak vás zanechali prázdné a zbavené veškeré lásky. Když se oddáte takovému modlářství, dají vám zpočátku falešný pocit pokoje. Démoni jsou schopni dát takové síly, ale jen nakrátko. Neboť jakmile získají přístup k vaší duši, budou vás trýznit a podněcovat k démonickým činům.

Já jsem vše, co bylo na Počátku, a jsem i Konec. Vše Mnou začíná a končí. Dáváte-li přednost falešným bohům přede Mnou, a děláte-li to ze své sobecké touhy hledat potěšení, moc a vládu nad svým osudem, jste vinni přestoupením Prvního přikázání.

Beze Mne byste nemohli existovat. Beze Mne nemáte žádnou budoucnost. Bez mého Syna nemůžete přijít ke Mně. Odmítnutím mého jediného milovaného Syna, Ježíše Krista, pravého Mesiáše, odmítnete Mne.

Poprvé byla světu dána Pravda, když se široce rozšířilo pohanství. Svět dostal Pravdu narozením mého Syna a generace se obracely. Nyní je Pravda znovu dávána světu, protože velké odpadlictví rdousí duše těch, kdo věří v mého Syna a v čase, kdy je pohanství znovu rozšířené. Právě tak, jak to bylo na počátku, kdy jsem byl odmítán nevděčnými lidmi, tak tomu bude i na konci, kdy srdce lidí zkamení a své duše dobrovolně odevzdají ďáblu. Potom svět, jak jej znáte, už nebude, protože nové nebe a nová země se spojí v jedno. Nakonec znovu zavládne pokoj a Já sjednotím ty, kteří si vybrali jít se Mnou.

 

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší“

 

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

POZVÁNKA: NA PRAVIDELNÉ NOČNÍ SOBOTNÍ ADORACE DO KŘEŠIC (- u Litoměřic). S otcem Jaroslavem Střížem!

Moji milí čtenáři, modlitebníci, poutníci,

jak ráda píši tuto pozvánku…

A sice: Zvu vás všechny na pravidelné noční adorace do Křešic u Litoměřic, do tamější katolické farnosti otce Jaroslava Stříže. Konají se KAŽDOU SOBOTU!

Začátek je cca. v 19 hodin, každou sobotu a končí se cca. v 4.30 následující neděli.

Program: Začíná se mší svatou v kostele a následuje adorace v přilehlé kapličce. (Ve které se topí, takže nemusíte mít obavy z prochladnutí ani v zimním období.) V 19.30 (či max. ve 20 hodin) je mše svatá, která noční adoraci startuje, další je kolem 21 hodin a třetí o půlnoci. Končí se, cca. ve 4.30 v neděli, opět mší svatou! A CELÝ ČAS, KDY NENÍ VYSLUHOVÁNA MŠE SVATÁ, JE ADORACE!

 

Nemusíte mít obavy přijet celé rodiny, i s malými dětmi. Když nevydrží, mohou si odpočinout/přespat na přilehlé faře, která je k tomu uzpůsobena. Zrovna tak lidé s omezujícími zdravotními problémy. Nebo když nepřijedete autem a budete vázáni va vlakové či autobusové spojení, je kde se ohřát a počkat. Důležitá poznámka: vlakové spojení do Křešic u Litoměřic je velmi dobré, je to jedna vlaková zastávka za Litoměřicemi. Dostanete se dobře i v těchto ranních hodinách jak směrem na Prahu, tak i na Ústí nad Labem.

 

PŘIJEĎTE SI PRO DUCHOVNÍ OBNOVU! NEBUDETE LITOVAT! 🙂

 

 

Křešice u Litoměřic je samo o sobě požehnané poutní místo Panny Marie, už několik set let…

 

 

Petra Bostlová

 

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/28/mse-svata-s-veceradlem-u-panny-marie-sedmibolestne-v-praze-lysolajich-29-listopadu-s-otcem-jaroslavem-strizem/