Monthly Archives: Říjen 2014

ZASVĚŤTE SEBE A SVÉ (nejen) BLÍZKÉ DVĚMA SRDCÍM LÁSKY, ABY VŠICHNI SPASENI BYLI!

Moji milí čtenáři, před nedávnem zveřejnila jsem již tyto texty k bohoslužbě Dvou Srdcí Lásky: 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/17/vsem-modlitebnikum-mezi-pulnoci-a-3-hodinou-ranni-modlime-se-kazdou-noc-modlitbu-dvou-srdci-lasky/

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/21/pan-jezis-kristus-dekuje-vam-vsem-kteri-jste-se-pridali-k-modlitbe-dvou-srdci-lasky/

 

A svědectví: http://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/20/modlitba-dvou-srdci-lasky-meni-svet-a-kazdeho-z-nas/

 

 

A nyní s radostí pokračuji! POZOR! ČTĚTE DÁL!  DOZVÍTE SE, JAK SE ZASVĚTIT DVĚMA SRDCÍM LÁSKY, I JAK ZASVĚTIT (nejen) VAŠE BLÍZKÉ! ABY VŠICHNI MOHLI BÝT SPASENI!

 

 

Nejdříve však krásné Slovo našeho Pána Ježíše:

 

obrDvěSrdceLásky

 

ZASLÍBENÍ

Příslib Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

a Neposkvrněného Srdce Mariina, dvou Srdcí navždy spojených láskou:

 

„Po Eucharistii a po mši svaté je tato modlitba a tato pobožnost Dvou Srdcí lásky největším darem, který jsem dal své církvi a celému světu. Tato modlitba k Srdcím Lásky tryská ze mše svaté stejně, jako vytryskl proud krve a vody z mého probodeného boku. Mše svatá a tato modlitba jsou sjednoceny. Nelze oddělovat tuto modlitbu a tuto pobožnost od eucharistické oběti mše svaté. Můj Synu, ať vládne má láska. Ať vládnou naše Srdce Lásky.

Ó Srdce lásky! Ó jak miluji, když mne takto nazýváš! Jsem skutečně Srdcem Lásky a také moje Matka jím je. Jsme Srdce Lásky. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Každý, kdo mě alespoň jednou v životě s dokonalou odevzdaností takto zavolá (Ó Srdce Lásky…), obdrží ve svém srdci ochrannou pečeť našich spojených Srdcí.

Ti, kteří se tuto pobožnost pravidelně, ustavičně a vytrvale modlí a žijí ji, budou proměněni v plamen božské Lásky a nikdo z nich nebude zatracen.

Každého, kdo se na smrtelné posteli očistí úkonem lásky (Ježíši, Maria, miluji Vás…) a pak s úplnou odevzdaností vysloví modlitbu sjednocení (Ó Srdce Lásky…) a políbí obraz Dvou Srdcí Lásky, toho vezmu k sobě. Tato osoba pak nebude trpět v očistci.

Ustanovím zvláštní den pro slavnost Dvou Srdcí Lásky. (Později řekl: V neděli po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie.) V tento den budou obě Srdce zahrnována a probodávána mešními oběťmi a modlitbami a jejich krev poteče do očistce. Všechny, kteří nosí pečeť Srdcí Lásky, přitáhnu k sobě jako magnet.

Ó Srdce Lásky! Kdy budu moci přestat oplakávat svou Lásku, která je oplácena nevděkem a hříchem! Jak moc si přeji zaplavit svou láskou celý svět, ale zloba, nenávist a hřích mi v tom zabraňují. Nyní ale slibuji, že rozšířím svou Lásku do celého světa skrze ty, kteří uctívají Dvě Srdce Lásky, bez ohledu na to, jak málo jich bude.

Nauč všechny, aby se tuto modlitbu modlili zejména v 6, 12 a 18 hodin (po Anděl Páně…), v 16 hodin (na konci smrtelné hodiny) a také jako díkůvzdání po svatém přijímání a po mši svaté.

Ti, jejichž jména budou zapsána, nebudou zatraceni, neboť se mi zasvětili zvláštním způsobem. Je to pro mne výzva; v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj.

Kdo se snaží rozšiřovat tuto pobožnost, ten bude mít v nebi místo o to vyšší, čím více toho učinil. Bude ho doprovázet velký úspěch.

Tato pobožnost se rozšíří jako blesk, protože mnozí lidé na mnoha místech ji už začali žít. Ani nevědí, že ji žijí. Až jim to někdo řekne, přijmou to s radostí. Buďte připraveni! Toto je doba zkoušky a slavného vítězství.

Slibuji, že každý člověk, který byť jen jednou políbí obraz Dvou Srdcí lásky, bude mít na svém srdci ochrannou pečeť. Každý dům, ve kterém bude vystaven a uctíván obraz Dvou Srdcí Lásky, bude chráněn od náhlých úmrtí a já zabráním, aby se v této místnosti někdo dopustil těžkého hříchu.

Možná si myslíš, že tato přislíbení jsou příliš velkolepá, ale není tomu tak. Pomysli jen, jak dlouho čekám na to, až bude ve světě kralovat mé Srdce, protože zloba a hřích mi v tom brání. Je to má vůle vylít na celý svět Krev mého Srdce Lásky, bez ohledu na překážky.

Mé dítě, budeš mnoho trpět, ale jen na krátkou dobu. Satan ví, že moje Srdce musí zvítězit; je připraven k poslednímu boji, který bude trvat ještě nějaký čas. A mé Srdce zvítězí!

Mé dítě, již nepřeji si tě už vidět jak pochybuješ, neboť to zdržuje vítězství, které nechci už nechci více oddalovat.

Chci od tebe pouze jediné: Abys mi odevzdal své „já“ v prostotě víry, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory. Mé dítě, přijal jsem tvou úplnou odevzdanost a pojmu tě do sebe; se mnou splyneš a nebudeš ničím.  Vlož své „já“ do mých rukou a Já s tebou naložím, jak se mi zlíbí.

Já jsem tvá Láska, Ježíš Kristus, tvůj Spasitel, který k tobě mluví.

Přeji si, aby vládlo království mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce mé Matky, která jsou navěky spojena. Jsme jedno, protože jsme sjednoceni v lásce. Nepřeji si, aby kdokoliv tato dvě Srdce někdy rozdělil. Každého, kdo  se pokusí rozdělit naše Dvě Srdce vyloučím ze svého stáda.

Všichni laici, seminaristé, aspiranti, zasvěcené osoby, kněží a duchovenstvo se mají shromáždit kolem Dvou vítězných Srdcí lásky.

Satan ví, že jeho čas už vypršel. Až přijde doba, kdy uvidí kolem Srdcí lásky oslnivě jasné paprsky z připravených lidí (obětí Lásce), pak už to nebudu muset být Já, kdo mu přikáže, aby se dal na útěk a ukryl se ve svém domě.

Mé dítě, svěřuji ti své Srdce. Vezmi z něj Krev a vylej ji na celý svět. Ó! Mé Srdce zvítězí.

Skrze tuto úctu k mé nekonečné Lásce v Srdcích Lásky bych chtěl přivést k jednotě celou svoji Církev. Přeji si urychlit jednotu mezi nejrůznějšími rasami a kulturami světa.

Chci sjednotit rodiny, srdce mužů se srdci jejich žen, srdce žen se srdci jejich mužů, srdce dětí se srdci jejich rodičů, vzájemně srdce příbuzných a přátel.

Toto je apoštolát; misie přátelství, jednoty a lásky ke všem a mezi všemi. Chci bojovat proti zlu nenávisti, bezbožnosti a hříchu. Je to má vůle rozšířit vládu mé nekonečné Lásky a milosrdenství do každého domova, všude a do každého času, do celého světě a na celé stvoření. Ó, má Láska bude kralovat na zemi jako na nebi! Mé Srdce bude vládnout! Má Láska bude vládnout!“ Amen.

 

 

Přečtěte si dále, prosím: http://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/modlitby-a-zasveceni/26-vyklad-modlitby-2sl-dle-otce-montforta

 

 

Další informace o této modlitbě a o společenství

Tato modlitba (Dvou Srdcí Lásky, www.dvesrdcelasky.cz) je zjevením nekonečné Boží Lásky v Nejsvětějším Srdci Ježíšově a v Neposkvrněném Srdci Mariině. Je to modlitba pro novou dobu vlády Boží Lásky.

Pán Ježíš řekl: „Já sám jsem tou modlitbou. Uč všechny modlit se tuto modlitbu zvláště v 6 hodin, ve 12 hodin, v 16 hodin, při svatém přijímání, při mši svaté, jako poděkování po svatém přijímání, během svaté hodiny a při vigilii… Přeložte ji do nejrůznějších jazyků, rozšiřujte ji do různých kultur, rozlijte ji jako déšť a nechte ji zářit jako slunce na celém světě.“

 

Mezinárodní Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie je církevně uznané. Je to společenství kněží, řeholnic, řeholníků a laických apoštolů, které žije pro ustanovení vlády Boží Lásky k větší cti a slávě Boží, pro dobro a blaho církve, na pomoc chudým, nemocným a potřebným. Spolupracuje na vývoji a evangelizaci lidstva, aby byly spaseny všechny duše.

Více na: www.dvesrdcelasky.cz

 

 

A NYNÍ OSOBNÍ ZASVĚCENÍ!

 

Vyslovte, prosím, tuto modlitbu a závazek:

Zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky

„Zasvěcuji se Boží Lásce, Srdcím Lásky, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Mariinu. Slibuji, že se budu pravidelně modlit modlitbu Srdcí Lásky (nejméně jednou denně) a konat skutky lásky.“

 

Lze se také zapsat: http://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/modlitby-a-zasveceni/19-zasveceni-a-zapis-clenstvi-do-kat-spol-dsl

(a lze zapsat i své – nejen – blízké, za které se budeme jednou denně modlit modlitbu Dvou Srdcí Lásky, viz dále)

 

 

A NYNÍ ZASVĚŤTE SVÉ (nejen) BLÍZKÉ, PROSÍM!

 

ZÁSTUPNÉ ZASVĚCENÍ  DVĚMA SRDCÍM LÁSKY – JEŽÍŠOVU A MARIINU

prostřednictvím modlitby Dvou Srdcí Lásky

 

Vyslovte nahlas tuto modlitbu a závazek, prosím:

„Zasvěcuji tyto lidi…, rodiny… a skupiny lidí… Dvěma Srdcím Lásky Ježíšovu a Mariinu a slibuji, že se za ně budu alespoň jednou denně modlit modlitbu Dvou Srdcí Lásky.“

 

Pán Ježíš přislíbil, že všechny takto zasvěcené osoby, za které se budeme vytrvale modlit, budou spaseny!

 

Více informací v dopise sester z Essenu:

http://www.dvesrdcelasky.cz/index.php/dopisy/3-dopis-sester-z-essenu

 

 

A POSPÍŠÍTE-LI SI, JEŠTĚ STIHNETE TOP AKTUÁLNÍ EXERCICIE DVOU SRDCÍ LÁSKY, PŘÍMO S OTCEM MONTFORTEM V KOCLÍŘOVĚ, 31.10.-4.11.2014, info na úvodní straně stránek: http://www.dvesrdcelasky.cz

 

 

Více na: http://www.dvesrdcelasky.cz

 

Reklamy

Praktické rady, jak se zbavit znesvěcení…A jemu předcházet.

Dnes, za současných podmínek, není možné úplně se vyhnout našemu znesvěcování, které se, úmyslně a plánovitě, na nás hrne ze všech stran.
Znesvěcení je možné eliminovat, což je nanejvýš doporučeníhodné. Jak? Kupř. nezapínat televizi a nedívat se na ty cíleně nás znesvěcující televizní pořady. Což by bylo obsažností na samostatný blog. Zde jen uveďme, že už samotné televizní vysílání vysílá do našich domovů nejen podprahové negativní signály a negativní vlny, dokonce i přímo černá zaříkávání.
Stejně tak rozhlas.A o internetu ani nemluvě! (To znamená: nebýt na internetu zbytečně dlouho. Vyčíst z internetu jen ty informace, které skutečně potřebujeme. Protože zároveň je právě i internet už jediným zbylým médiem, kde se, přes všechny ty úmyslné zednářské blamáže a snahy o manipulace, přece jen více můžeme přiblížit pravdivému informování. Stále ještě…)

 

Eliminujte také všechny ty „chytré“ mobily a další top technologie a technologické výstřelky. (Mobil doporučujeme mít co nejjednodušší.)

 

Před časem jsem zveřejnila informaci, jak při připlacení v supermarketu je vám, skrze čárový kód, laserem do vašich potravin a všeho vámi zakoupeného zboží vypáleno ďáblovo číslo 666:

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/03/informace-z-jejihoz-vyzrazeni-zednosatanisti-sili-zrudnost-caroveho-kodu-na-zbozi-a-jak-se-chranit-pred-jeho-zhoubnymi-666ucinky/

 

Nebo hit letošního léta, „trendy“ gumičkování:

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/10/trendy-naramky-z-gumicek-specialni-okultni-bizuterie-a-dalsi-pokusy-a-pokusy-zleho-jak-nas-znesvetit/

 

Nebo se díváte na video na internetu, které je třeba součástí zpráv informačních serverů českých zednářských periodik, jako jsou: Babišovy idnes.cz, bulvární Blesk.cz a další – a ani netušíte, že vás jím černě zaříkávají. (Tak i to se děje.)

 

 

Úmyslem tohoto blogu však není vás děsit, ani zde podat vyčerpávající seznam, čím a jak nás vládnoucí zednářstvo úmyslně znesvěcuje.

 

Smyslem tohoto blogu je: poradit vám, aby na vás toto znesvěcení minimálně působilo.

 

To, co znovu a znovu zveřejňuji téměř v každém mém blogu a platí pro tato doporučení, je zde:

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

– To je základ.

 

Ano, právě modlitba je tou nejúčinnější prevencí proti kultickému znečištění a znesvěcení, stejně jako nejúčinnější zbraní, když ke znečištění právě dochází, a i poté, když k němu už došlo. (Zkrátka ve všech fázích.)

 

Stále platí (i pro tyto eventuality) základní modlitební trojice (viz odkaz výše): modlitba Boží pečeti (- hned, jak otevřete ráno oči), modlitba svatého růžence a Korunka k Božímu Milosrdenství po ránu co nejdříve, s velmi nápomocnou modlitbou ke Svatému Archanděli Michaelovi kdykoli a často během dne. (Všechny tyto modlitby, viz odkaz výše) Přičemž konkrétním vyjmenováním našich blízkých v těchto modlitbách a všech, které také chceme ochránit, poskytujeme zprostředkovanou Boží ochranu i jim.

 

Ze zkušenosti velmi doporučujeme modlit se každý den také Enchiridion svatého Lva III. :

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/05/17/presilne-modlitby-na-ochranu-od-svateho-lva-iii-papeze/

– zvláště při probíhajícím technologickém útoku, je-li (kupř. pulzním dělem apod.). Je možno se jej modlit také kdykoliv během dne, kdy je zrovna třeba.

 

Máme-li tzv. „blbou náladu“ (kupř. po zhlédnutí televizního pořadu, což je pravidlem, právě kvůli skrytým černomodlitebním útokům skrze televizní vysílání) a nemůžeme z nějakého důvodu sáhnout po modlitbě, zato po cédéčku ano, velmi doporučujeme pustit si písničky Petra Maria Lutky. Jsou totiž prací Ducha svatého:

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/08/25/muj-nejkrasnejsi-blog/

 

Jistě platí vzájemně se žehnat, přímo a osobně i nadálku, kdykoli a často:

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/19/zehnejme-si-navzajem-vsem-pratelum-i-nepratelum/

 

A určitě se zasvětit Panně Marii a zasvěcení (kterých je mnoho verzí, můžeme si vybrat i několik z nich zároveň) modlit se každý den a jistě nevynechat toto:

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/18/zasvetme-se-vsichni-panne-marii/

 

Kdo může přijímat svatá přijímání, jak známo, velmi doporučujeme, Milostí Boží, „udělat“ sobě, rodině, přátelům atd. Deviatnik Ježíše, Krále všech národů:

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/06/deviatnik-velika-bozi-ochrana-vymodlete-si-jijej-u-sv-prijimani-prosim/

 

Kdo má možnost, tak pijte také svatou vodu Panny Marie z mariánských poutních míst (kupř. Turzovka, Lysolaje, Křemešník a další).

 

Nezapomeňte svému knězi předat oficiální církevní formule na exorcizování vody, soli, oleje (a může být i benediktínské medailky):

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/09/04/predejte-svemu-katolickemu-knezi-formule-na-exorcizovani-soli-vody-oleje-a-benediktinske-medailky/

a exorcizovanou sůl používat běžně v kuchyni na solení (velmi totiž nejen kulticky čistí organismus od všeho zlého, což se v současné době rapidních černých útoků na nás všechny hodí převelice), žehnat se exorcizovaným olejem, který můžeme po kapkách vkápnout třeba i do salátu nebo si jím pomazat (symbolem kříže) aktuálně bolavá místa na těle a exorcizovanou vodou si určitě vystříkat domov, zvláště pak rohy domu – bytu.

 

A hlavně: nezapomínejme se modlit, vždyť máme takové stohy tak krásných modliteb…stačí si vybrat, a třeba i zde:

https://petrabostlova.wordpress.com/modlitby-a-rady-pro-vsechny-i-zednare/

 

A třeba dnes začneme touto? 🙂

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/17/vsem-modlitebnikum-mezi-pulnoci-a-3-hodinou-ranni-modlime-se-kazdou-noc-modlitbu-dvou-srdci-lasky/

 

 

Žehnám vás všechny křížem našeho Pána Ježíše Krista

 

Pán Ježíš vás a vaše rodiny žehnej, veď a ochraňuj

 

 

Petra Bostlová

 

 

MŠE SVATÁ S VEČEŘADLEM U PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ V PRAZE LYSOLAJÍCH, 29. LISTOPADU! S OTCEM JAROSLAVEM STŘÍŽEM!

2014-06-23 17.32.59       2014-08-08 18.50.43

 

Moji milí čtenáři, modlitebníci a poutníci,

 

je mi velkou ctí pozvat vás všechny na mši svatou s Večeřadlem k Panně Marie Sedmibolestné v Praze Lysolajích, 29. listopadu 2014, od 15 hodin, s otcem Jaroslavem Střížem!

 

(Konáno v rámci našich poutí k Panně Marii Sedmibolestné Lysolajské, tím pádem se společně nesejdeme u kapličky Panny Marie v Lysolajích na první sobotu v měsíci, jako obvykle, ale až 29. listopadu, v 15 hodin. To samozřejmě nevylučuje vaši soukromou modlitební návštěvu Panny Marie v Lysolajích kdykoli před tímto termínem, zvláště pak na první sobotu v měsíci.)

 

Hrát (nejen) své písničky a na kytaru při mši svaté a Večeřadle bude doprovázet Petr Maria Lutka.

 

 

pozn. Jak se do Lysolají dostanete? Na konečnou metra A, stanice Dejvická, odtud autobusem č. 160, který vám v sobotu jede ve 14.32 hodin. (Odtud jezdí ještě autobus č. 355, ten ale jede až v 15 hodin, a to byste přišli na mši svatou pozdě. Tak to jen v nejzažším případě, pro opozdilce.) Vystoupíte na konečné autobusu č. 160, zastávka Lysolaje a odtud půjdete v protisměru jízdy autobusu vpravo po chodníčku dolů do parku asi 150 metrů.

 

 

Zveme vás tímto všechny srdečně

 

(a jako obvykle platí: Prázdné láhve na svatou vodu Panny Marie s sebou! 🙂 )

 

Pán vás všechny mocně žehnej

 

Petra Bostlová, Magda a přátelé

tel.

2014-08-08 18.51.40    2014-06-23 17.32.18

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 27.10.-2.11.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 27.10.-2.11.2014:

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/10/27/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-27-10-2-11-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-pokoj-a-mir-ve-svete-a-za-odvraceni-blizici-se-valky-za-vztyceni-marians/

 

Petra Bostlová

PŘIVÁDĚJME DUŠE K JEŽÍŠI MODLITBAMI…Slovo našeho Pána Ježíše Krista k nám:

243. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 14. října 2014 v 18:15.

KLÍČE OD MÉHO KRÁLOVSTVÍ, OD SVĚTA, KTERÝ PŘICHÁZÍ, UŽ BYLY PŘIPRAVENY

„Má vroucně milovaná dcero,

vše, co jsem odhalil světu skrze tato poselství, se naplní. Mnozí z těch, kdo znají tato poselství, budou naneštěstí pokračovat v potlačování mého Slova. Jiní, kteří tato poselství neznají, se budou stavět proti mému Slovu, které dostali ve svatých evangeliích.

Volám ke všem, kdo jdou se Mnou na této zemi, a prosím je, aby Mi důvěřovali. Žijte mým Slovem a nezemřete. Žijte svůj život v souladu s Pravdou a Já vyliji velké milosti na vás a na ty, jejichž jména Mi předáte. Až se svět ponoří do temnoty – až války propuknou všude a nemoc a hladomor sevřou lidstvo – přijde můj zásah. Ochráním všechny, kdo se zasvětili mému Nejsvětějšímu Srdci. Povznesu ty, jimž by mohlo ztěžknout srdce a přinesu mír a pokoj duše těm, kteří Mě o tyto dary prosí.

Pouze Já, Ježíš Kristus, dokážu nadlehčit vaše břímě. Pouze Já dokážu porazit vaše nepřátele a ty, co zneužívají moci a vlivu k vašemu zničení pro svůj vlastní zisk. Jen vy, moji milovaní následovníci, Mi můžete přinést duše těch, kteří Mě odmítají, zavrhují Mě a popírají. Mnozí z nich ke Mně nikdy nepřijdou, i když je vítám ve svém milosrdenství.

Musíte vytrvat v modlitbách, které jste dostali. Zůstaňte blízko Mne, neboť když tak učiníte, bude vám dána všechna ochrana před zlem. Musíte být silní, odvážní a zůstat klidní, neboť Já vždy zůstanu po vašem boku. Půjdu s vámi a podržím vás. Utěším vás. Otřu vám každou slzu a brzy vás a vaše milované sevřu ve své milující náruči.

Klíče od mého království, od světa, který přichází, už byly připraveny a vyčleněny všem, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých. Ale mé milosrdenství je tak velké, že v mém Novém ráji přivítám i ty, jejichž jména v ní nejsou, pokud Mi tyto duše přivedete svými modlitbami.

 

Váš milovaný Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

BOJUJME MODLITEBNĚ ZA ZNOVUVZTYČENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE, VÝRAZNĚ TÍM POMŮŽEME NAŠEMU NÁRODU!

Když jsem se před pár týdny poprvé dozvěděla tuto informaci ze zákulisí, sama jsem byla překvapena – jak až „jednoduché“…Nyní se s vámi o ni podělím, nejen to: Přiložme „ruku“ k dílu, v našem případě: modlitby, prosím.

 

Jde o to: Jak víte, i v našich modlitebních kampaních Ježíš lidstvu, od té doby, co trvají (což už pomalu budou dva roky…), modlíme se za obrácení našeho národa k Pánu Bohu. Nejen my, samozřejmě. Tak i naši předci, farnosti, modlitební shromáždění a jednotlivci ve svých modlitbách prosíme Pána Boha o obrácení našeho národa k Němu.

 

A nyní zveřejňuji tuto informaci: Jestliže bude znovuvztyčen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, máme vyhráno! Satan i Antikrist budou nuceni z naší země pelášit pryč, až se jim bude prášit pod nohama! Je ta převratná informace!

 

Totiž: pod Staroměstským náměstím nachází se původně starobylý zednosatanistický templ, který je pro Satanův ďábelský plán důležitější, než si můžeme jen myslet…Jde o to, tento templ, který žel kutali naši předci už v předrudolfinské době a počítali s tím, že právě zde dojde k vyvolání Satana pro Armageddon (což Hospodin nedovolil, SLÁVA JEMU! Znamenalo by to srovnání Prahy se zemí…) vytyčuje pro Satana střed Evropy (srovnej tzv. Pražský poledník) a kdo vládne středu…

 

Dovedete si pak představit, když právě na tomto duchovním středu v roce 1648 byla vztyčena Panna Maria Vítězná!

„Sloup byl vysoký téměř 14 metrů a nesl dvoumetrovou pozlacenou sochu Panny Marie stojící na přemoženém drakovi. (!) V poledne stín sloupu ukazoval tzv. Pražský poledník, který sloužil k určení přesného slunečního času.[1] V nárožích soklu stály figury andělů přemáhajících ďábly znázorňující válku (lev), mor (bazilišek), hlad (drak) a herezi (had). Podstavec sloužil jako svatyňka pro ochranný obraz Panny Marie Rynecké, který při obléhání Prahy visel na domě čp. 20 na Staroměstském náměstí. Vzorem pražského sloupu (stejně jako například vídeňského z roku 1648) byl mariánský sloup postavený roku 1638 v Mnichově kurfiřtem Maxmiliánem I. jako díkůvzdání za zachování města během švédské okupace za třicetileté války.[2] Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%BD_sloup_%28Starom%C4%9Bstsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%29

HAD – DRAK – SATAN TAK NEMĚL V NAŠÍ ZEMI ŠANCI!!!

 

A proto Mariánský sloup „musel“ pryč…:-(

 

Stejně jako pražský primátor Bohuslav Svoboda z pražské radnice, který se zasazoval o znovuvztyčení Mariánského sloupu a stanovil, že v roce 2012 bude sloup stát na svém místě!

 

Je rok 2014 – a Mariánský sloup na svém místě nestojí.

(A Bohuslav Svoboda na pražské radnici také ne. Ten byl z radnice svržen v tom momentě, kdy měly být, pod jeho vedením, učiněny poslední kroky ke vztyčení Sloupu.)

 

 

PROTO SE MODLEME MODLEME MODLEME

 

TOTO JE TA PODMÍNKA DUCHOVNÍHO UZDRAVENÍ NAŠEHO NÁRODA! ZNOVUVZTYČENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ!

 

MODLEME SE SMÍRNOU MODLITBU KAŽDÝ DEN!

(Tímto Smírnou modlitbu dávám také jako pevnou součást naší každovečerně-noční modlitební kampaně Ježíš lidstvu)

Smírná modlitba k Panně Marii

  1. 12. 2008

Modlete se denně tuto modlitbu za obnovení Mariánského sloupu.

SMÍRNÁ MODLITBA

„Dovoláváme se Tvojí lásky, Matko, lásky ochotné svým dětem vždycky odpustit. Den se nachyluje, snad už času nakrátko, sami ze své bídy nemůžeme se vyprostit.

Tvá dobrota zve nás, Královno míru, když celá naše země bouří zmítána, zapomeň urážky, přijmi prosbu smíru, vždyť Ty, Matko, jediná jsi naše záchrana!

Obraz Tvůj, kdys bezohledně roztříštěný, kéž celý a krásný v srdci svém zas neseme, potom Syn Tvůj, láskou k Tobě usmířený, neodepře vlasti naší požehnání své!

Přijmi korunu a chop se žezla svého, právem lásky patřila vždy Tobě česká zem! Pro dobrotu Tvého Srdce mateřského, ať je národ náš už navždy Tvým národem!“

Na usmíření potupné urážky Matky Boží stržením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 3.11.1918

Zdroj: http://www.marianskysloup.cz/

 

 

Tak nechť naše země začne zase vzkvétat, navzdory bouřím a vlnobitím světa!

 

 

Petra Bostlová

 

 

NIKDO NEZVRÁTÍ BOŽÍ VŮLI. VÍTĚZSTVÍ JE HOSPODINOVO. SLOVO PÁNA BOHA, STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH:

1241. Poselství Boha Otce ze dne 12. října 2014 v 18:40.

ZEMĚ BUDE VYČIŠTĚNA, STEJNĚ JAKO MOJE DĚTI BUDOU OČIŠTĚNY OD VŠECH NEŘESTÍ

„Má nejdražší dcero,

s blížícím se časem Druhého příchodu mého milovaného Syna, Ježíše Krista, přijde i mnoho změn.

Nemějte strach, děti moje, neboť tyto věci se musí stát, aby se mé děti očistily a mohly se radovat, až pro svět nastane den bez konce. Mé sliby byly vždy naplněny a všechno dobře skončí.

Rád bych, abyste úpěnlivě prosili o milosrdenství pro každičkou ve světě žijící duši, a lidský rod byl schopný spojit se v jedno v mých očích. Brzy už nenávist, zlo a nespravedlnosti ve světě dojdou k náhlému konci a světlo mého království na vás bude zářit. Pokoj bude panovat a láska naplní zemi, až bude Nový ráj odhalen ve vší své nádheře. Má spravedlnost vykoření všechno zlo a ti, kdo se navzdory mému zásahu drží ďábla, budou odvrženi. Pak už nebudou prolévány žádné slzy a poslední část mé smlouvy bude završena.

Povstaňte, mé děti, a pozvedněte srdce v naději a důvěře. Zasáhnu mnoha způsoby k zabránění zlým skutkům, zákeřným zradám a kacířstvím, která vás ničí. Nastal můj čas a moji nepřátelé budou sraženi, až budu usilovat uvést vše do pořádku, aby všechno bylo připraveno. Země bude vyčištěna, stejně jako moje děti budou očištěny od všech neřestí a vyzvednu mírné, pokorné a ty s něžným srdcem, aby zaujali svá místa v novém nebi a na nové zemi.

Nikdy neztrácejte naději, neboť všechna moc je moje. Moji maličcí, přicházejte ke Mně a čerpejte útěchu z mé bezpodmínečné lásky k vám. Důvěřujte Mi a všechna sláva bude vaše.

 

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší“

 

 

http://www.varovani.org