Monthly Archives: Květen 2014

VYHLAŠUJI PRAVIDELNOU KAŽDODENNÍ MODLITBU BOLESTNÉHO RŮŽENCE ZA PSYCHIATRICKOU “LÉČEBNU” BOHNICE

 

VYHLAŠUJI PRAVIDELNOU KAŽDODENNÍ MODLITBU BOLESTNÉHO RŮŽENCE ZA PSYCHIATRICKOU “LÉČEBNU” BOHNICE, její pacienty, interní i externí a jejich trýznitele, od 18 hodin, každý den.

 

O psychiatrické “léčebně” Bohnice jsem psala již vícekrát. O hrůzách, které se tam každodenně dějí!

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/05/02/psychiatricky-koncentrak-bohnice-tovarna-na-smrt/

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/05/01/psychiatricka-praxe-sadismu-ekonomky-co-se-vydava-za-lekarku-v-bohnicich-motole-a-jinde-satanistky-jany-karaskove/

https://petrabostlova.wordpress.com/2014/04/29/satanisti-na-prikaz-satanisticke-zednarske-obedience-zavrazdili-ivetu-bartosovou-a-odvlekli-jejiho-manzela-josefa-rychtare-aby-nemohl-vypovidat-kam-do-bohnic-karaskova-okamzite-ho-pustte/

 

/A další mé blogy na wordpressu: http://petrabostlova.wordpress.com /

 

Areál tohoto bohnického novodobého nacistického lágru patří také k pravidelným místům, odkud také vedeme naše denní modlitební kampaně Ježíš lidstvu (kromě tohoto modlitebního úmyslu obsaženého v našich každodenních večerních modlitebních kampaních), kde se tak za lidi modlíme.

 

Chtělo by však vést naše denní modlitební kampaně odtamtud ještě více a častěji, jenže míst, kde musíme modlitebně působit přímo na místě, je opravdu hodně.

 

Podpořme tak, prosím, naše modlitební úsilí pravidelnou každodenní modlitbou bolestného růžence, od 18 hodin, za psychiatrickou “léčebnu” Bohnice, její pacienty, interní i externí a jejich trýznitele, od 18 hodin, každý den. Z místa, ze kterého se tou dobou právě nacházíme. Může to být při práci na zahradě, při vaření večeře, při cestě domů z práce či nákupu atd. atp., zkrátka odkudkoli, kde zrovna v té chvíli jsme.

Někdo z nás může zrovna v tom čase doma klečet v modlitbách před našimi soukromými domácími oltáři či se nacházet v kostele na večerní mši svaté od 18 hodin. Výborně. V takovém případě, prosím, zahrňte tento modlitební úmysl do soukromých úmyslů při mši.

 

A přidejme, prosím, do našich modlitebních úmyslů všechny ostatní psychiatrické “léčebny” v naší zemi, kde se děje podobné.

 

Pán Bůh vám všem odplať za vaše modlitby.

 

Petra Bostlová

 

p.s. p.s. Nevyjde-li vám v ten den čas k modlitbě zrovna v 18 hodin či v ten den zapomenete, pak se pomodlete bolestný růženec za tento úmysl v jakoukoli jinou dobu, prosím. Upřednostňujme však oněch 18 hodin. Děkuji vám všem moc.

 

 

Reklamy

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 26.5.-1.6.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 26.5.-1.6.2014:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/05/26/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-26-5-1-6-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-plzne-mlade-boleslavy-libver/

 

Petra Bostlová

Modlitba růžence Panny Marie, Královny Turzovky. Doporučuji.

 

Doporučuji tuto oslavnou a ochrannou modlitbu růžence Panny Marie, Královny Turzovky, všem. Modlí se na růženci.  (Zveřejňuji v češtině a originále, slovenštině.)

 

V češtině: Růženec Královny Turzovky

Na začátek modlitby: Věřím v Boha…, Otče náš, 3x Zdrávas Maria (invokace: věříme, doufáme, milujeme), Sláva Otci…

5x desátek růžence: 1x Modlitba Turzovky, 10x invokace mariánská, 1x invokace chvály

Ukončení: Modlitba Turzovky

 

 

Modlitba Turzovky: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, skláním se před Tebou,  abych si obnovil(a) svůj křestní slib Víry, Naděje a Lásky. Nejsvětější Trojice, Eucharistický Ježíši, vroucně prosím, přeměň celý svět na Boží stánek živé víry a lásky. Nejsvětější Trojice, nechť je pochváleno Tvé Jméno! Srdce Ježíšovo, zachraň nás! Hyneme! Amen.”

Invokace mariánská.: „Královno Turzovky, rozprostři nad námi svůj ochranný plášť!”

Invokace chvály: „Chvála Ti a sláva, Nejsvětější Trojice, jediný a vznešený Bože!”

 

Ve slovenštině: RUŽENEC KRÁLOVNEJ TURZOVKY

Verím v Boha, 1x Otčenáš, 3x Zdrávas (…Ježiš, v ktorého veríme, …dúfame, …kterého nadovšetko milujeme), Sláva Otci i Synu i Duchu Svätému jako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

5x desiatok ruženca: 1x modlitba Turzovky, 10x Královná Turzovky, 1x Chvála Ti

Ukončenie: Modlitba Turzovky

 

Modlitba Turzovky:   „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, skláňam sa před Tebou, aby som si obnovil svoj krstný slub Viery, Nádeje a Lásky. Najsvätejšia Trojica, Eucharistický Ježišu, vrúcne prosím, premeň celý svet na Bohostánok živej viery a lásky. Najsvätejšia Trojica, nech je pochválené Tvoje Meno! Srdce Ježišovo, zachraň nás! Hynieme! Amen.”

 

Královná Turzovky, rozprestri nad nami svoj ochranný plášť!

 

 

Chvála Ti a sláva, Najsvätejšia Trojica, jediný a vznešený Boh!

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mrtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

 

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

 

 

Pán Ježíš Vás všechny žehnej

 

Petra Bostlová

Bez Ježíše není pokoje. Slovo Pána Ježíše Krista k nám:

1130. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 16. května 2014 v 16:05.

JSEM PŘÍTOMEN V TOM, KDO MILUJE VŠECHNY,
BEZ OHLEDU NA JEJICH RASU, VÍRU, SEXUALITU
NEBO BARVU KŮŽE

„Má vroucně milovaná dcero,

prosím všechny, kdo Mě milují, aby zasvětili mému srdci duše všech, kteří odmítají mé milosrdenství. Prosím vás, abyste Mi přinesli nevěřící, kteří nepřijmou moji existenci a ty, kteří, i kdybych stál před nimi osobně, by Mě i přesto odmítli. Tyto zatvrzelé duše si libují v jiných podobách duchovního hledání, protože Mě odmítají přijmout. Jestliže by se smířili s Pravdou, nalezly by velký vnitřní pokoj, který by jim nikdy nemohla poskytnout žádná jiná forma duchovního brouzdání. Ti, kdo nevěří ve Mne nebo toho, kdo Mě poslal, nikdy své duše nenaplní pokojem.

Jenom Já, Ježíš Kristus, vám mohu přinést opravdový pokoj do vašich srdcí, protože jsem byl poslán tím, kdo vás stvořil, abych vás k Němu přivedl. Skrze Mne najdete mého Otce. A až se Otec sjednotí se svými dětmi, které stvořil, zavládne pokoj. Bez Božího pokoje nemůže být nikdy harmonie na zemi. Tam, kde není pokoj, budete vědět, že je to způsobeno nedostatkem pokorné služby Bohu.

Ti, kdo jsou znalí mého nejsvětějšího Slova, nesmí nikdy zapomenout, ať už je jejich vědění o Mně jakékoliv, že nesmí být nikdy použito proti Mně. Tím chci říct, že Mi musíte vždy důvěřovat pro to, kdo jsem. Přijměte Mě s pokorným srdcem. Nedovolte nikdy aroganci, aby zastínila vaši věrnost ke Mně. Ten, kdo má jemné a něžné srdce, Mě miluje. Jsem přítomen v tom, kdo miluje všechny – bez ohledu na jejich rasu, víru, sexualitu nebo barvu kůže. Jsem ve všech, kdo žijí své životy, jak jsem je učil. Jsem také přítomen v těch, kdo Mě neznají, ale napodobují mé vlastnosti.

Když jsem chodil po zemi, nechlubil jsem se nikdy svým věděním – jen jsem předával Pravdu. Nikdy jsem neočerňoval, pronásledoval nebo napomínal ty, kdo Mě nechtěli následovat. Nikdy jsem o nikom nemluvil špatně. Přijal jsem všechny Boží děti i každou nedbalost, kterou Mi projevili. Nikdy jsem neřekl, že bych obětoval svůj život pro několik málo vybraných. Ne, dal jsem sám sebe za každého a zvláště za zatvrzelé hříšníky. Nikdy jsem nedával přednost jednomu člověku před druhým. Nikdy jsem nezahrnoval chválou jednoho a pomlouval druhého, protože to by nebylo možné.

Snažil jsem se šířit Pravdu v naději, že mé Slovo bude slyšeno. Přinášel jsem pokoj do mnoha utrápených duší, které měly pokoru Mi naslouchat. Byl jsem pevný, ale spravedlivý ke všem, kdo Mě mučili kvůli své nenávisti a svým zlým jazykům. Vyháněl jsem démony z duší, které se proti Mně stavěly, a dával velké dary těm, které velmi trpěly. Nevšímal jsem si posměšků tehdejších svatých mužů, kteří milovali jen sami sebe. Bůh nebyl nikdy na prvním místě v jejich životech, tak zaměstnaní byli staráním se o své vlastní potřeby. Ale duše, které jsem vyhledával nejvíce, byly ty, které nevěřily v Boha. Navazovaly se Mnou rozhovor a nechápaly, proč byly ke Mně přitahovány. Přišly ke Mně ze své vlastní svobodné vůle, ale mnohé byly ke Mně přivedeny dušemi, které věděly, kdo jsem a kdo Mě poslal. Proto jsem na ně vylil mimořádné milosti a byly okamžitě obráceny.

Dnes, protože s vámi mluvím před Velkým dnem, toužím, abyste Mi přinesli duše nevěřících. Musíte to učinit modlitbou a tím, že se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (150):

Za záchranu duší nevěřících

„Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zachránil duše těch, kdo bez vlastní viny Tě odmítají uznat.

Nabízím Ti své utrpení, abych Ti přinesl duše těch, kdo Tě odmítají a za milosrdenství, které vyliješ na celý svět.

Buď milosrdný k jejich duším. Vezmi je do svého nebeského útočiště a odpusť jim jejich hříchy. Amen.“

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Pravda o záchraně. Slovo Pána Ježíše k nám:

1129. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 14. května 2014 v 23:30.

MÁ LÁSKA, MÉ MILOSRDENSTVÍ A MŮJ SOUCIT BUDOU VAŠIMI ZACHRAŇUJÍCÍMI MILOSTMI

„Má vroucně milovaná dcero,

milosti, které nabízím světu, obrátí nevěřící v mé oddané následovníky. Budou okamžitě obráceni a padnou přede Mnou na zem v milující služebnosti.

Ti, kdo Mě celým svým životem zradili a odmítli, vystoupí a budou Mě prosit, abych je přijal za své. Avšak zachránit ty, kteří strojili úklady proti mému Slovu, bude nejtěžší. Neboť mají větší znalost významu mého Slova než nevzdělaní, a přesto se je pokoušejí úmyslně přepsat, aby vyhovovalo jejich arogantní samolibosti. Přes všechno své vědění Pravdu nevidí, protože ji odmítají vidět. Nebudou hlásat úplnou Pravdu a místo toho si ji budou vymýšlet, aby oklamali jiné.

Někteří lidé se obrátili proti Mně, protože věří, že jejich poslání Mi sloužit vyvstalo v jejich bytosti z toho, že jim bylo uděleno osvícení. Myslí si, že mají právo, zaručené jim mocí Ducha Svatého, přizpůsobit mé učení, aby neuráželo moderní společnost. Jejich pýcha bude jejich pád a jejich odpadnutí od milosti uvidí mnozí, kdo se budou cítit podvedeni, protože byli uvedeni v omyl. Jiní mezi nimi vědí přesně, co dělají, protože to nejsem Já, komu slouží, je to Zlý. Promyšleně chodí mezi vámi, aby zničili pravé Boží Slovo. Nebudou se kát, ani nepřijmou mou ruku, neboť věří lžím šelmy, která po staletí slibovala mým nepřátelům svůj budoucí ráj. A oni se rozhodli uvěřit tomu do detailu propracovanému podvodu kvůli své chtivosti a ctižádosti. Až si uvědomí pravdu, budou vrženi do propasti. To jsou jen někteří z nešťastníků a svedených, kteří budou popírat existenci ďábla, to čím je, a bezednou jámu, ve které bude přebývat na věky.

Varuji všechny Boží děti, že vydají-li se po zlých cestách odmítnutím Božího Slova a pácháním smrtelného hříchu, bude to mít za následek trest. Každý, kdo říká něco jiného, vás svádí. Přesto zachráním kajícího i v poslední vteřině, tak velmi toužím zachránit každého z vás.

Má láska, mé milosrdenství, můj soucit budou vašimi zachraňujícími milostmi. Nechci vás děsit, ale musím vám říct Pravdu. Tím, že přijdete ke Mně – ať už jste jakéhokoliv přesvědčení na samém konci – shromáždím vás jako své. Nikdy nezapomeňte na tento slib. Slibuji, že k vám dosáhnu i v hloubce vaší beznaděje.

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 19.-25.5.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 19.-25.5.2014:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/05/19/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-19-5-25-5-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-libverdy-liberce-chebu-prah/

 

Petra Bostlová

PŘESILNÉ MODLITBY NA OCHRANU, OD SVATÉHO LVA III., PAPEŽE.

 

PŘESILNÉ MODLITBY NA OCHRANU, OD SVATÉHO LVA III., PAPEŽE.

Z naší praxe doporučujeme modlit se tyto následující modlitby všechny najednou, v jeden den za sebou, každý den.

Pro každého, kdo chce a potřebuje posílit svou ochranu.

 

Enchiridion Sv. Lva III., 7 modliteb

 

“NEDĚLE   Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď Vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v poušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Osvoboď mne, Ó Pane, snažně prosím Tebe, já Tvé dílo, N.., ode všech zel minulých, přítomných a budoucích, ať už tělesných nebo duševních, poskytni mi ve své dobrotě mír a zdraví; buď příznivě nakloněn mně, Svému stvoření, zprostředkováním blahoslavené Panny Marie a Tvých svatých apoštolů, Petra, Pavla, Ondřeje i všech ostatních svatých. Dopřej mír Svému tvoru a zdraví během celého mého života, abych posílen podporou Tvého milosrdenství, nikdy nebyl ani otrokem hříchu, ani v obavě nějakého nepokoje, skrze Ježíše Krista, Tvého Syna, našeho Spasitele, jenž jsa Bohem samým, žije a vládne v jednotě Ducha Svatého na věky věků, Amen. Nechť mír Páně je vždy se mnou, Amen. Nechť tento mír, Ó Pane, jejž si zanechal Svým žákům, vždy mocně setrvává v mém srdci a stojí vždy mezi mnou a mými viditelnými i neviditelnými nepřáteli. Amen. Nechť mír Páně, Jeho tvář, Jeho tělo, Jeho krev, pomáhají, utěšují a chrání mne, Tvého tvora, N., mou duši i mé tělo. Amen. Beránku Boží, jenž jsi se ráčil zrodit z Panny Marie, jenž jsi na kříži smyl hříchy světa, měj slitování s mou duší a s mým tělem. Ó Kriste, Beránku Boží, obětovaný pro spásu světa, měj slitování s mou duší a s mým tělem. Beránku Boží, skrze něhož jsou spaseni všichni věrní, dej mi Svůj mír, aby byl se mnou navždy, v životě tomto i onom. Amen.

PONDĚLÍ

Ó velký Bože, jenž jsi osvobodil všechny věci, vysvoboď též mne ode všeho zlého. Ó velký Bože, jenž jsi udělil útěchu všem bytostem, uděl ji i mně. Ó velký Bože, jenž jsi podporoval a pomáhal všem věcem, pomáhej také mně a podporuj mne ve všech mých nutnostech a utrpeních, mých podnikáních a nebezpečích; osvoboď mne ode všech zábran a nástrah mých nepřátel, viditelných i neviditelných, ve Jménu Otce, jenž celý svět stvořil †, ve Jménu Syna, jenž ho vykoupil †, ve Jménu Ducha Svatého, jenž uskutečnil věčný zákon v celé jeho dokonalosti †. Vrhám se oddaně do Tvého náručí a odevzdávám se upřímně pod Tvou svatou ochranu. Amen. Nechť požehnání Boha Otce Všemohoucího, Syna a Ducha Svatého je vždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání Boha Otce, jenž Svým pouhým Slovem učinil všechny věci, je navždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání Pána našeho Ježíše Krista, Syna velikého živoucího Boha, je navždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání a Sedm Darů Ducha Svatého je navždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání Panny Marie a jejího Syna je navždy se mnou. Amen.

ÚTERÝ

Nechť požehnání a posvěcení chleba a vína, které vykonal Náš Pán Ježíš Kristus, když je dával Svým učedníkům a říkal: Vezměte a jezte z toho všichni, toto je mé tělo, které bude za vás vydáno, na mou památku a na odpuštění všech hříchů, je navždy se mnou †. Nechť požehnání Svatých andělů, Archandělů, Sil, Mocností, Trůnů, Vládců, Cherubínů, Serafínů je navždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání patriarchů, proroků, apoštolů, mučedníků, vyznavačů, panen a všech svatých Páně, je navždy se mnou †. Amen. Nechť požehnání všech nebes Božích, je navždy se mnou †. Amen. Nechť vznešenost Boha všemohoucího mne podpírá a chrání; nechť mne Jeho věčná dobrota vede; nechť mne Jeho bezmezná milosrdná láska rozněcuje; nechť mi Jeho svrchovaná božskost ukazuje cestu; nechť mne Otcova moc zachovává; nechť mne Synova moudrost oživuje; nechť síla Ducha Svatého stojí vždy mezi mnou a mými nepřáteli, viditelnými i neviditelnými. Otcova moci, posilni mne; Synova moudrosti, osvěť mne; Útěcho Ducha Svatého, utěš mne. Otec je mírem, Syn je životem, Duch Svatý je lékem útěchy a spásy. Amen. Nechť mne zahřívá Jeho zbožnost; nechť mne Jeho láska zachovává. Ó Ježíši Kriste, synu živoucího Boha, měj slitování se mnou, ubohým hříšníkem. Amen.

STŘEDA

Ó, Emmanueli, ochraň mne proti zlomyslnému nepříteli a proti všem nepřátelům viditelným i neviditelným a vysvoboď mne ode všeho zlého. Ježíš Kristus, král, přišel v míru, Bůh učinil člověka, který pro nás trpělivě trpěl. Nechť Ježíš Kristus, ten dobrotivý král, stojí vždy pro mou ochranu mezi mnou a mými nepřáteli. Amen. Ježíš Kristus vítězí, Ježíš Kristus kraluje, Ježíš Kristus vládne. Nechť mne vždy Ježíš Kristus zbavuje od všeho zlého. Amen. Nechť mi laskavě Ježíš Kristus ráčí poskytnout přízeň k vítězství nad všemi mými protivníky. Amen. Hle, kříž našeho Pána Ježíše Krista. Pročež, prchejte Ó moji nepřátelé, při pohledu na Něho, lev rodu Judova a pokolení Davidova zvítězil. Aleluja, Aleluja, Aleluja. Spasiteli světa, spas mne a pomoz mi. Ty, jenž jsi mne vykoupil Svým křížem, Svou krví, pomoz mi, zapřísahám Tě, můj Bože. Ho Hagios ho Theos, ho Theos Hagios, Ischyros, Hagios, Athanatos, Eleison Himas, Bože Svatý, Bože silný, Bože milosrdný a nesmrtelný, slituj se nade mnou, Tvým tvorem, N.. podporuj mne Ó Pane; neopusť mne, nezatracuj mé modlitby, Ó Ty Bože mé spásy. Vždy mi napomáhej, Ó Bože mé spásy. Amen

ČTVRTEK

Osvěť mé oči pravým světlem, aby nikdy nebyly zavřeny věčným spánkem, ze strachu, aby můj nepřítel nemohl říci: „Já jsem nad ním zvítězil“. Pokud je Pán se mnou, nebojím se zlé vůle mých nepřátel. Ó nejsladší Ježíši, zachovej mne, pomáhej mi, spas mne; nechť při vyslovení jména Ježíš, každé koleno poklekne jak v nebi, na zemi, tak i v pekle a nechť každý jazyk hlásá otevřeně, že Ježíš Kristus spolusdílí slávu Svého Otce. Amen. Vím bez pochybnosti, že v kterýkoli den budu volat k Pánu, v tu samou hodinu budu zároveň spasen. Ó nejsladší Pane Ježíši Kriste, Synu velkého živoucího Boha, jenž jsi vykonal nejmocnější zázraky pouhou mocí Svého předrahého jména a jenž jsi tak hojně obohatil chudé, tak, že Jeho silou prchali démonové, slepí viděli, hluší slyšeli, chromí chodili zpříma, němí mluvili, malomocní byli očištěni, nemocní vyléčeni, mrtví vzkříšeni; neboť všude, kde bylo nejsladší jméno Ježíš vysloveno, ucho bylo unešeno a ústa naplněna tím nejchutnějším; již při tomto pouhém vyslovení, opakuji, démonové prchali, každé koleno pokleklo, různá pokušení, dokonce i ta nejhorší byla vykořeněna, všechny choroby byly vyléčeny, všechny konflikty a boje mezi světem, tělem a ďáblem byly ukončeny a duševno bylo naplněno nebeskou slastí; neboť kdokoli se dovolával nebo se bude dovolávat toho svatého Jména Božího, byl a bude spasen, tímto svatým Jménem vysloveným andělem, ještě před Jeho početím v lůně Svaté Panny. Amen

PÁTEK

Ó posvátné Jméno, Jméno, jež posiluje lidské srdce, Jméno života, spásy, radosti; drahocenné Jméno, zářící, slavné, příjemné Jméno, které posiluje hříšníka, Jméno spásné, udržující, vedoucí a vše řídící. Nechť Tě potěší, nejdražší Ježíši, mocí tohoto (Jména) Ježíše, zahnat ode mne démona; osvěť mne, Ó Pane neboť jsem slepý, odstraň mou hluchotu, odstraň moje ochromení; vrať mi řeč, jsem němý; zbav mne malomocenství; vrať mi zdraví, jsem nemocen; dej, ať vstanu z mrtvých, protože jsem mrtvý; dej mi ještě jednou život a obohať všechny části mého těla uvnitř i vně, tak, abych byl vybaven a posílen Tvým svatým Jménem a mohl vždy přebývat v Tobě, chválit Tě a ctít neboť vším jsem dlužen Tobě a pouze Ty jsi hodný být oslavován, Pán a věčný Syn Boží, skrze něhož jsou všechny věci oslavovány a řízeny. Chvála, čest a sláva, budiž vzdávána na věky věků Tobě. Amen. Nechť náš Pán Ježíš Kristus je vždy uvnitř mne, nechť mne zaopatřuje, nechť je kolem mne a zachovává mne; nechť je On přede mnou a vede mne; nechť je On za mnou a stráží mne, nechť je On nade mnou a žehná mi, nechť je On uvnitř mne a dává mi život; nechť je On blízko mne a řídí mne; Nechť je On pode mnou a podepírá mne; Nechť je On vždy se mnou a zbavuje mne všech strastí a věčné smrti, Ten, jenž žije a kraluje na věky věků. Amen.

SOBOTA

Ježíši, Synu Marie, spáso světa, nechť na mne Pán pohlíží příznivě a smířlivě; nechť mi On udělí ducha svatého a ochotného, aby jen vzdával úctu a čest Tomu, jenž je Osvoboditelem světa. Nikdo na Něho nemohl vložit ruku, neboť Jeho hodina ještě dosud nepřišla – Toho, jenž je, byl a jenž zůstane Bohem a člověkem, počátkem a koncem. Nechť mne tato modlitba, kterou k němu vznáším, věčně chrání od mých nepřátel. Amen. Ježíši Nazaretský, králi židovský, ctnostný hodnostáři, Synu Panny Marie, smiluj se nade mnou ubohým hříšníkem a veď mne podle Své milující laskavosti, na cestě věčné spásy. Amen. Neboť Ježíš, který věděl, jaké věci se musejí stát, předstoupil a řekl jim: „Koho hledáte?“ Odpověděli: „Ježíše Nazaretského.“ I Ježíš řekl jim: „Já jsem Ten.“ A Jidáš, který Ho měl vydat, byl s nimi. Ihned, jakmile jim řekl: „Já jsem Ten“, padli nazad na zem. Pak se jich optal znovu: „Koho hledáte?“ a oni opět řekli: „Ježíše Nazaretského.“ Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám, že já jsem Ten; pročež, jestli jsem Ten, koho hledáte, nechte tyto jít svou cestou (mluvě o svých učednících). Kopí, hřebíky, kříž †, trny, smrt, kterou jsem podstoupil, prokazují, že jsem smazal a sejmul hříchy bídných.“ Uchraň mne, Ó Pane Ježíši Kriste, ode všech ran bídy a od všech nástrah mých nepřátel. Nechť je pět ran našeho Pána pro mne trvalým lékem. Ježíš je Cesta †, Ježíš je Život †, Ježíš je Pravda †, Ježíš trpěl †, Ježíš byl ukřižován †, Ježíši, Synu živoucího Boha, smiluj se nade mnou †. Neboť Ježíš vstoupil mezi ně a nikdo nemohl vložit vražednou ruku na Ježíše, neboť Jeho hodina dosud nepřišla. Amen.”

 

 

NEZAPOMEŇME:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

 

Pán Ježíš Vás všechny mocně žehnej, ochraňuj  a veď

 

Petra Bostlová