Monthly Archives: Březen 2014

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 31.3.-6.4. 2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 31.3.-6.4. 2014:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/03/31/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-31-3-6-4-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-litochovic-ptyce-turzo/

 

Petra Bostlová

Reklamy

SLOVO HOSPODINOVO, STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH:

1077. Poselství Boha Otce ze dne 13. března 2014 v 20:45.

BŮH OTEC: NEBOŤ TOTO JE POSLEDNÍ OBDOBÍ – ZÁVĚREČNÁ KAPITOLA NAPLNĚNÍ MÉ SVATÉ VŮLE

„Má nejdražší dcero,

právě teď se moje ochrana rozšiřuje na všechny mé děti po celém světě, které mě milují. Šířím ji v hojnosti kvůli hrozbám, kterým čelí lidstvo během tohoto období dějin.

Musíte se, děti moje, modlit za jednoho každého z těch, kdo jsou pro Mne ztracení. Soužím se kvůli nim. Prahnu po jejich lásce. Pláču pro ně. Čekám na den, kdy pochopí mou smlouvu, kterou jsem vytvořil na počátku. Protože toto je poslední období – závěrečná kapitola naplnění mé svaté vůle. Bylo to mou smlouvou, kterou jsem dal člověku čas potřebný k tomu, aby přišel k rozumu a poznal, čím je a čím není. Člověk byl stvořen mou milující rukou, k mému vlastnímu obrazu. Zaplavil jsem jeho duši svou láskou, dal jsem mu úplnou svobodu, skrze můj dar svobodné vůle a svobodné volby. Nikdy jsem nechtěl, aby Mi člověk opětoval lásku ze strachu ze Mne. Pouze jsem chtěl, aby mě miloval tak, jak jej miluji Já. Stvořil jsem své anděly před člověkem, aby mi sloužili, ale kvůli mé lásce k nim také oni obdrželi dar svobodné vůle.

Bylo to kvůli Luciferově zradě, že člověk trpěl. On, Lucifer, byl Mnou milován a oblíben. Byly mu odkázány výjimečné dary a schopnosti a mnoho andělů mu sloužilo. Když jsem stvořil člověka, Lucifer se žárlivě rozzuřil. Nemohl unést, že bych do tak velké míry miloval své děti, a tak se rozhodl Mě od mých dětí oddělit. Svedl Adama a Evu a to znamenalo, že svou svobodnou vůlí odmítli moji moc a mysleli si – stejně jako Lucifer – že by mohli dosáhnout mé moci a dělat si nárok na část mého božství.

Lucifer, spolu se svými věrnými anděly – všemi, kteří spáchali ukrutnosti vůči mým dětem tehdy i nyní – byli na věky uvrženi do propasti. Ale kvůli svobodné vůli – kterou jsem dal lidem ochotně a s láskou – jsem nikdy nežádal, aby Mi byla vrácena. A tak jsem vytvořil smlouvu, abych získal zpět jejich duše, skrze mé plány je vykoupit. Obdrželi ode Mne ohromné výhody. Vyslal jsem proroky, aby je varovali o nebezpečích podlehnutí ďábelským pokušením. Dal jsem jim Desatero přikázání, aby je vedlo a pomáhalo jim žít podle mé vůle. Poslal jsem svého jediného Syna, vzatého z mého vlastního těla, abych je osvobodil od pekla. To nepřijali, ale jeho smrt na kříži byla bodem obratu v mém plánu poslední smlouvy.

Kniha Pravdy je poslední částí mého zásahu, před Posledním dnem, kdy vezmu všechny své děti společně zpět do ráje, který jsem vytvořil především pro ně. Ti, kdo naslouchají Pravdě a zůstávají věrní mému svatému Slovu, naleznou u Mne velkou přízeň. Ti, kteří to nečiní, budou u Mne i nadále nacházet přízeň, kvůli životům, které vedou, lásce kterou ukazují ostatním a čistotě jejich duše. Přivítám je, jakmile budou souhlasit, že přijmou ruku milosrdenství, kterou jim podá můj Syn.

Poslední fáze naplnění mé smlouvy bude bolestná. Kvůli vlivu Satana a jeho démonů, budou mnozí oklamáni a budou uctívat jeho a všechny jeho sluhy, kteří chodí mezi vámi. Budu tolerovat utrpení duší a těžkosti, které ponese mnoho nevinných lidí, ale jen na krátký čas. Potom smetu mé nepřátele z povrchu země. Slibuji vám, drahé děti, že zmírním vaši bolest, smutek a strach tím, že vám zanechám mnoho milostí a požehnání. Budete chráněni, obklopeni hierarchií mých andělů.

Jako prosbu o rozptýlení strachu a smutku a o poskytnutí ochrany od pronásledování, modlete se, prosím, tuto modlitbu modlitební kampaně (140):

Za ochranu andělskou hierarchií

„Nejdražší Otče, Bože všeho stvoření, Bože Nejvyšší, poskytni mi milost a ochranu tvou hierarchií andělů.

Umožni mi soustředit se na tvou lásku ke každému z tvých dětí, bez ohledu na to, jak tě urážejí.

Pomoz mi šířit zprávy o poslední smlouvě k přípravě světa na Druhý příchod Ježíše Krista, beze strachu v srdci.

Poskytni mi své zvláštní milosti a požehnání, abych se povznesl nad pronásledování, způsobené mi Satanem, jeho démony a jeho agenty na zemi.

Nedej, abych se bál tvých nepřátel.

Dej mi sílu milovat mé nepřátele a ty, kdo mě pronásledují v Božím jménu. Amen.“

Děti, musíte v tomto čase zůstat silné. Nenaslouchejte nikdy nenávisti a jedu, které pokryjí zemi, kvůli nadcházejícímu zamoření. Budete-li to ignorovat, můžete mi sloužit tím nejprospěšnějším způsobem, bez jakékoliv zloby v srdci.

Připravte se, protože ve světě se chystá propuknout mnoho hněvu, který bude zaměřen na Mne, Boha Nejvyššího, a mého milovaného Syna, Ježíše Krista. Modlete se za ty, kdo budou vtaženi do prázdnoty lží, které jim nepřinesou nic než žal.

Zůstaňte ve Mně, se Mnou a pro Mne.

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 24.-30.3.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 24.-30.3.2014:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/03/24/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-24-3-30-3-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-litochovic-ptyce-turz/

 

Petra Bostlová

Naše pouť k Panně Marii na Turzovku/Živčákovou z termínu 22.-23.3.2014 přesunuta

Naše pouť k Panně Marii na Turzovku/Živčákovou z termínu 22.-23.3.2014 přesunuta

 

Moji milí přátelé, poutníci a modlitebníci,

vy, kteří jste se v minulých týdnech přihlásili k účasti na naší pouti k Panně Marii na Turzovku/Živčákovou v termínu 22.-23. března 2014 víte už ze začátku minulého týdne, že byla přesunuta (na zatím neurčený jiný termín).

Ukázalo se, že v současné době nemůžeme vyjet z Prahy, vzhledem k tomu, co se tu děje (viz mé blogy). Čas naší nepřítomnosti by totiž okamžitě využila druhá strana a rozpoutala by tu hotovou řež. To nelze dopustit.

 

Poutě k Panně Marii na Turzovku/Živčákovou budeme však i přesto pořádat, ale jiným způsobem, který nyní organizačně zpracováváme. Na vaší straně však k žádným změnám nedojde.

Prosíme vás tímto o strpení. Hned jak budeme vědět termín poutě, včas jej zveřejníme a osobně dáme vědět vám všem, kteří jste se na pouť již přihlásili. (pozn. jak víte, nikdo z vás žádnou účastenskou částku neplatil, nechtěli jsme to)

 

Budete-li mít však možnost vyjet na pouť k Panně Marii na Turzovku/Živčákovou kdykoli dříve, ať soukromě, s přáteli nebo s jiným společenstvím, prosím, pouť určitě neodkládejte: poutě k Panně Marii na Turzovku/Živčákovou přinášejí opravdu převeliká požehnání, nenechte je na vás čekat.

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Petra Bostlová

 

VYHLAŠUJI BŘEZNOVÉ MODLITBY NOVÉNY SPÁSY, 17.-23.3.2014

Milí přátelé, modlitebníci,

 

tak jako předešlé měsíce, reaguji i nyní v březnu na výzvu Panny Marie, naší Nebeské Matičky, k modlitbám Novény spásy, které se vedle našich pravidelných modlitebních kampaní Ježíš lidstvu pravidelně každý měsíc po 7 dní společně modlíme. Jak nato nám podrobně vysvětluje sama Panna Maria v Poselství Varování níže: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, a celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb a pije voda.

 

Naše březnové modlitby Novény spásy začínáme tedy dnes, v pondělí, 17.3. 2014 a končíme v neděli, 23.3. 2014. Děkuji, Pán vás všechny žehnej

Petra Bostlová

 

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

„Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

Vaše Matka
Matka Spásy“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

A ode dneška samozřejmě také: http://petrabostlova.wordpress.com/2014/03/17/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-17-3-23-3-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-litochovic-ptyce-teme/

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 17.-23.3.2014

 

DNEŠNÍ PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 17.-23.3.2014:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/03/17/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-17-3-23-3-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-litochovic-ptyce-teme/

 

Petra Bostlová

Panna Maria o Varování, Daru Božího Milosrdenství (které se blíží…):

1073. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 9. března 2014 v 17:25.

PO VAROVÁNÍ PŘIJDE VELKÁ TOUHA VZDÁT BOHU SLÁVU

„Mé děti,

budete vždy pod mou ochranou, budete-li volat ke mně, Matce Spásy, během této mise. Jsem Boží služebnice a mou úlohou je sloužit mému Synu, Ježíši Kristu, a pomáhat Mu v jeho hledání duší, které pokryje celou zemi. Ani jediný národ Jím nebude vyloučen. Plány mého Syna na přípravu světa zahrnují každou rasu, národ, náboženství a každý muž, žena i dítě si budou vědomi, že jim přichází na pomoc. Dělá to z hluboké lásky, kterou Bůh chová ve svém srdci ke svým dětem.

Mnoho lidí, kteří nevyznávají žádné náboženství, nebude moci ignorovat zásah mého Syna, Ježíše Krista, ve světě. Zprvu budou zcela přemoženi a neschopní pochopit neobvyklý duchovní zážitek, který pocítí každým vláknem svého srdce a duše. Jakou radostí bude Varování pro mnoho lidí, když s sebou přinese důkaz existence mého Syna. Tento dar naplní mnohé dosud nepoznaným pokojem, stejně jako velkou touhu být ve společnosti Ježíše.

Jak z myslí těch, kdo jsou slepí k Pravdě Božího slova, budou mizet všechny pochybnosti o existenci mého Syna, budou mnozí potřebovat duchovní vedení, jakmile bude Pravda Varování odhalena. Po Varování přijde velká touha vzdát Bohu slávu. Bude to období velkých zkoušek, protože nepřátelé Boha udělají vše možné, aby přesvědčili svět, že Varování – osvícení svědomí – se nestalo.

Když se Bůh pokoří tak, že volá ke svým dětem, a prosí-li je úpěnlivě, aby Mu naslouchaly, je to z jeho strany jeden z největších činů jeho velkorysosti. Děti, přijměte Varování s povděkem, protože pro mnohé to bude záchranné lano, které potřebují, aby mohli žít ve světě bez konce. Neodmítejte nikdy velké činy nebo zázraky z nebe, neboť jsou pro dobro všech, aby spása byla udělena většině a ne jen několika.

Děkujte stále mému Synu za jeho velké milosrdenství. Slyšeli jste, jak je štědrý a brzy budete svědky rozsahu jeho milosrdenství, které pokryje svět.

 

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“

 

http://www.varovani.org