Monthly Archives: Leden 2014

SLOVO NAŠEHO DRAHÉHO NEBESKÉHO OTCE, PLYNOUCÍ TO ŘEKA LÁSKY A POKOJE…

1032. Poselství Boha Otce ze dne 27. ledna 2014 v 17:18.

VELMI DLOUHO JSEM TRPĚLIVĚ ČEKAL, ABYCH SHROMÁŽDIL SVÉ DĚTI DO MÉ SVATÉ VŮLE

„Moje nejdražší dcero,

jak jen se bojíte, když to není třeba! Když dávám světu dar tohoto významu, činím tak z pocitu povinnosti, zrozeného z mé velké lásky ke všem mým dětem.

Varuji vás k vaší ochraně. Odhaluji vám část sebe v každém jednotlivém poselství, které vám dávám pro svět. Tobě, má dcero, zjevuji svou touhu po sblížení s mými dětmi. Dávám ti najevo svůj soucit, radost, nesouhlas, hněv, svou lásku i milosrdenství. Tak proč se Mě obáváte, když se k vám vztahuji? Nesmíte mít obavy z Otce, milujícího své potomky a zvláště hříšníky, kteří otevřeně kašlou na všechny zákony ode Mne, jimiž vábím lidstvo ke své něžnosti.

Děti, buďte připravené přijmout mé velké milosrdenství. S otevřeným srdcem přivítejte Mě, svého milovaného Otce. Připravte se k mému uvítání a volejte ke Mně pokaždé, když se strach vplíží do vašich myšlenek, když se snažíte sžít se zásadami těchto poselství. Tato poselství jsou jedinečná. Jsou předávána světu Nejsvětější Trojicí. Mám je za nejdůležitější misi na zemi od doby, kdy jsem poslal svého jediného Syna, aby vás vykoupil.

Toto mé Slovo by mělo být přijato s laskavým a vděčným srdcem. Važte si mých Slov. Smiřte se s vědomím, že všechno, co je, zůstává a vždy zůstane pod mou kontrolou. Já jsem vše, co je a co bude. Všechna rozhodnutí vztahující se k budoucnosti lidstva a osudu světa, spočívají na Mně. Děti, nikdy bych vás záměrně nestrašil. Co udělám je, že vás připravím na své nové království, abyste zvládli do něho vstoupit – až všechna bolest a zármutek už nebude.

Buďte v pokoji, mé nádherné, vytoužené děti. Jste pro Mne vším. Myslím tím vás všechny. Všechny hříšníky. Všechny, kteří Mě neuznáváte. Všechny, kdo zbožňujete Satana. Všechny mé věrné děti. Všechny, jejichž duše byly ukradeny. Patříte jenom Mně. Nenechám ani jedinou duši, aby zůstala nepovšimnuta v tomto mém posledním pokusu připravit svět na Druhý příchod mého milovaného Syna.

Ani jeden z vás nebude ponechán nedotčen rukou mého milosrdenství. Dovolte Mi otevřít vaše srdce, abych vás svou rukou požehnal.

Řekněte Mi: „Nejdražší Otče, vztáhni ruku a dotkni se mého těla a duše svou rukou milosrdenství. Amen.“ Odpovím okamžitě na vaše volání.

Jděte vpřed, moji maličcí a buďte v pokoji, neboť můj zásah bude vaší zachraňující milostí, bez ohledu na to, jak těžké bude období, které přichází. Budu s láskou v srdci čekat s otevřením dveří do mého Nového ráje, jakmile vás vyzvu, abyste přišli ke Mně, svému Otci.

Velmi dlouho jsem trpělivě čekal, abych shromáždil své děti znovu do mé svaté vůle. Ten den je blízko a mé srdce se raduje v očekávání chvíle, kdy člověk přijde zpátky na své právoplatné místo vedle Mne.

Váš milující Otec

Bůh Nejvyšší“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Reklamy

DNEŠNÍ, PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 27.1.-2.2.2014

DNEŠNÍ, PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 27.1.-2.2.2014:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/01/27/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-27-1-2-2-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-temelina-dukovan-mochov/

 

Petra Bostlová

VYHLAŠUJI MIMOŘÁDNÉ TÝDENNÍ MODLITBY NOVÉNY SPÁSY, ZA UKRAJINU: 27.1.-2.2.2014

Milí přátelé, modlitebníci,

 

situace na Ukrajině je vážná, pomozme tak našim bratrům a sestrám našimi modlitbami. Pomozme mimořádnou Novénou spásy: Za obrácení Ukrajiny k Bohu.

 

 

Jak nato, víme již z předchozích našich modliteb, pro připomenutí: Novéna spásy (její text, viz níže) se modlí v ranních hodinách, a celkem 3krát denně, se začátkem v pondělí a pokračuje se po následující 7 dní až do neděle. Tato modlitba se modlí 3krát denně (a první je ráno), s tím, že po jeden den během těchto 7 dní se zařadí půst (v postní dny, tedy každý jiný den kromě neděle), který vypadá takto: jí se jedno hlavní jídlo denně a v oba ostatní časy pro hlavní jídlo se jí pouze chléb a pije voda.

 

Naši mimořádnou Novénu spásy za Ukrajinu začínáme tedy dnes, v pondělí, 27.1.2014 a končíme v neděli, 2.2.2014. Děkuji všem, kteří podpoříte svými modlitbami Novény spásy naše modlitební úsilí. Pán vás všechny žehnej.

(pozn. Naše každoměsíční Novéna spásy bude příští týden, tento týden samozřejmě, jako obvykle, se koná taktéž naše pravidelná týdenní kampaň Ježíš lidstvu.)

 

Petra Bostlová

 

984. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.

PROSÍM, ABYSTE NYNÍ ZAČALI NOVÉNU SPÁSY

“Mé dítě,

jsem žena oděná sluncem a je to slunce, které reprezentuje Boží světlo ve světě. Bez slunce není světlo. Bez světla není život. Bez Boha je pouze smrt.

Má úloha jako Matka Spásy, kde budu pomáhat svému Synu v jeho poslední misi, v jeho konečném plánu naplnit smlouvu svého Otce přinést spásu každé duši, znamená, že udělám všechno, co budu moci, abych k Němu přivedla duše, po nichž tak touží. Přeji si, aby vešlo ve známost, že jsem byla jmenována nejen Královnou Nebes, ale Královnou nad dvanácti kmeny Izraele. Dvanáct národů bude panovat v Novém Jeruzalému. Dvanáct hvězd na mé koruně, které byly posazeny na mou hlavu mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, při mé korunovaci, naznačuje toto proroctví. Každá z těchto hvězd reprezentuje jeden z dvanácti národů, které se rozvinou v Den soudu.

Všechny duše, včetně těch, které vstanou z mrtvých, stejně jako ty, které jsou naživu v dnešním světě a zůstávají v Božím světle, vykonají přechod do nového nebe a nové země. Spojí se jako jeden, v jednotě s mým Synem, a budou vzkříšeny do dokonalých těl a duší, stejně, jako se stalo, když můj Syn vstal z mrtvých. Tento stav dokonalosti je největším Božím darem a dokazuje, jak je milosrdný. To je spása, kterou můj Syn sliboval, když trpěl v agónii na kříži. A kvůli své velké lásce k lidstvu si přeje zachránit každou jednotlivou duši a zvláště ty, kteří jsou Mu ztracené.

Nyní vám dám mimořádný dar, požehnaný mým Synem, aby všechny duše mohly dostat imunitu před pekelnými plameny a obdržely spásu. Můj Syn si přeje, aby byla zachráněna každá duše, bez ohledu na to, jak těžký je jejich hřích. Prosím, abyste nyní začali novénu spásy. Musíte ji začít okamžitě a pokračovat v ní, jak vám řeknu, do konce času. Musíte se modlit tuto modlitbu po plných sedm následujících dní během jednoho kalendářního měsíce se začátkem v pondělí, v ranní době. Musíte se ji modlit třikrát během každého z těch sedmi dnů a v jednom z těchto dnů se musíte postit. Půstem jste žádáni jíst pouze jedno hlavní jídlo během dne a pak jenom chléb a vodu v druhých dvou dobách jídla.

Tuto modlitbu se musíte modlit každý den z těchto sedmi dní.

Modlitba modlitební kampaně (130): Novéna Spásy

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.

Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech duší z otroctví Satana.

Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.

Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Mým slibem, pomáhat mému Synu, Ježíši Kristu, v jeho plánu pro lidstvo, je přitáhnout vás všechny, kteří uznáváte moji úlohu Prostřednice všech milostí a Spoluvykupitelky, k sobě, aby se celý svět spojil jako jeden v jednotě s Ježíšem Kristem, vašim Spasitelem a Vykupitelem.

Jděte v pokoji. Budu se za vás vždy modlit, drahé děti, a vždy odpovím na vaše volání o vykoupení lidstva v očích Boha.

 

Vaše Matka
Matka Spásy”

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Svobodná vůle, dar lásky Pána Boha k nám. Slovo Nebeského Otce, Stvořitele všeho a všech:

1028. Poselství Boha Otce ze dne 21. ledna 2014 v 15:44.

SVOBODNÁ VŮLE, DANÁ LIDSTVU, ZPŮSOBILA, ŽE SE MI MNOHO MÝCH DĚTÍ VZDÁLILO

„Má nejdražší dcero,

má vůle se stane, neboť čas svobodné volby lidí jednat podle svých vlastních přání, se chýlí ke konci.

Dal jsem lidem svobodnou vůli. Je to dar. Zanechal jsem tento dar, spolu s mnoha ostatními svým dětem. I když si vybraly řídit se svou vlastní vůlí spíše než tím, co jsem si pro ně přál, stále respektuji jejich svobodnou vůli.

Miluji své děti bezpodmínečně. Nikdy bych nedokázal nemilovat je, přestože Mě tolika způsoby urážejí. Svobodná vůle, daná lidem, způsobila, že se mi mnoho mých dětí vzdálilo za třpytnými sliby, jimiž jsou denně pokoušeni touhami po kráse, bohatství, slávě a moci a které je ode Mne odvádějí.

Já jsem jejich útočiště, ale nerozumějí tomu. Ve Mně najdou počátek i konec všeho, co jim může přinést potěšení, pokoj a lásku.

Jelikož svobodou vůli, kterou jsem lidem dal, Zlý zneužil, aby je svedl, vezmu všechny hříšníky zpět do svého království, až poznají, že vše co hledali v touze po pokoji, je nemohlo naplnit. Už blízko je čas, kdy mé království bude dokončeno. Duše pocítí – to vám slibuji – nutkání přiběhnout ke Mně, svému milovanému Otci, až ten čas přijde. Pak shodí pavučiny ze svých očí, ztvrdlé ulity ze srdcí a temnotu z duší, a vyhledají Mě.

Mé děti, vždy důvěřujte mé velké lásce ke každému z vás, neboť jak by tomu mohlo být jinak? Jste moji, jako mé tělo, část mého srdce. Odstrčit vás, vyhnat vás, by bylo, jako kdybych ztratil kus sebe samého. Až tedy budu naposledy volat, po všech opatřeních k získání vašich srdcí – spěchejte. Budu čekat. Uchopím vás a vnesu do svého svatého království, pryč od všeho zla.

V ten den zapomenete svou vůli a budete propojeni s mojí, protože už vám nebude k užitku, nebude vás vůbec zajímat, neboť až přijdete domů, ke Mně, budeme spojeni jako jeden.

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší“

DNEŠNÍ, PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 20.-26.1.2014

DNEŠNÍ, PONDĚLNÍ AŽ NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 20.-26.1.2014

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/01/20/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-20-1-26-1-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-a-cele-cr-a-sr-a-rozmetan/

 

Petra Bostlová

SLOVO VŠEM PRONÁSLEDOVANÝM (nejen) zednářům uvěřivším v Krista

SLOVO VŠEM PRONÁSLEDOVANÝM (nejen) zednářům uvěřivším v Krista

 

Moji drazí,

 

Vaše pronásledování satanisty/zednáři se děje, celou dobu, tu více, tu nejvíce. Protože to s mnohými z vás prožívám, v přímém přenosu, vím, co prožíváte a jak je to strašně těžké.

 

Přesto (a právě proto): PROSÍM, ZPÁTKY, OD KRISTA PRYČ, SE ALE UŽ NEVRACEJTE! I kdyby vaše pronásledování mělo stát váš život. Jak se u mnohých z vás již stalo. NIC, ani smrt, ani utrpení, se nemůže vyrovnat věčnému utrpení, v Pekle, které čeká na ty, kteří se Satana nezřeknou a budou ho dál následovat! Na ty, kdo odmítnou Krista a Jeho Milosrdenství, Jeho podanou Ruku Milosrdenství, podanou ruku nám, k naší záchraně, spáse.

Proto, prosím: VYDRŽTE!

 

Proč vám píši právě nyní: V poslední době se mezi vámi rozhojnil odboj, kupř. minulou sobotu – čin jednoho z vás, kdy z pražského templu Blanka pobral usvědčující materiál, jenže byl samozřejmě polapen, chycen, po několikahodinové policejní honičce až v Plzni. (Modlíme se za Vás!) Vím, myslel to dobře, prosím však, žádné takové věci nedělejte! Co bychom dělali s usvědčujícím materiálem? Snad by šel Antikrist a jeho otroci před soud? Jistěže ne. Takové skutky jen pak přivádí do neštěstí vás a celé vaše rodiny. Musíme se s tím smířit, že v následujících letech dostane Spravedlnost pořádně na frak. Soud však patří Hospodinu. My víme, že Satan bude jednou provždy poražen, ne ale naší rukou, ale Boží. Přenechme tak tyto věci Pánu Bohu – a my se modleme.

(Pán Ježíš nám to říká v Poselství Varování jasně: Máme se modlit a modlit se za ztracené duše, je však ignorovat. To znamená světskými zbraněmi proti nim nemáme bojovat. Ale duchovními. To jest: modlit se. Protože to je duchovní boj. A všem prokazovat lásku!)

 

S tím souvisí další věc: Pořádáte mezi sebou modlitební a akční skupiny. A jejich pořadatelé pak…

http://beroun.5plus2.cz/59916/vbuch-v-osove-usmrtil-mladeho-muze-tezce-zranil-take-zenu

 

a další členové leží rozlámaní a vážně poranění v nemocnici. (V Motole!)

 

Prosím, společné modlitby k Pánu Bohu: ANO ANO ANO! Jenže: Potřebujete také ochranu modlitební skupiny. A tu máte pak mnohdy příliš malou. Prosím, ve společných modlitbách se připojujte k nám, v našich internetových modlitebních kampaních

http://petrabostlova.wordpress.com/2014/01/13/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-pondeli-az-nedeli-13-1-19-1-2014-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-a-cele-cr-a-sr-a-rozmetan/

ze svých domovů apod. (a nikde o tom nemluvte, vždyť víte, že odposlechy jsou všude! A vyndejte přitom baterky z mobilů a obecně odstraňte ze svého okolí vše, odkud by vás mohli sledovat, vždyť víte…), samozřejmě v našich modlitebních kampaních můžete přinést i vaše vlastní prosby k Pánu Bohu. Co je důležité: svým účastenstvím v našich modlitebních kampaních získáváte také ochranu naší modltební skupiny a Pánem Bohem zaslíbené Milosti!

 

A NEZAPOMEŇTE K TOMU VŠECHNO TOTO STÁLE DODRŽOVAT! K ochranně Vás a Vašich rodin:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

a modlit se svatý růženec co nejčastěji (nejméně však 1krát denně. Panna Maria nám řekla, že při hlasité modlitbě svatého růžence Satan od nás utíká ve velkých bolestech pryč. Je to převeliká zbraň a ochrana proti němu.)

 

Od zednářství a všeho satanismu a čarodějnictví a všeho okultismu utíkejte i nadále, co vám nohy stačí a všechnu sílu a ochranu získávejte u Pána Boha, skrze Krista Ježíše, v přímluvách Panny Marie, ve vašich osobních modlitbách k Pánu Bohu a účastenstvím v našich modlitebních kampaních.Vždyť jsou pořádány již každý den!

 

Zbytečně neriskujte, nepřirovnávejte, že ten a ten bratr to také udělal, nevíte přece, zda patří k těm, u kterých jsme se, Milostí Pána, modlitebně postarali (a staráme) o jejich ochranu (protože o nich konkrétně víme!)

 

Pán Ježíš vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď

 

Vaše Petra Bostlová

 

p.s. Co nyní prožíváte vy, budou již velmi brzy prožívat všichni lidé, nejvíce my křesťané. Všechno to pronásledování…Jste předvojem přicházejícího času, který již hlasitě klepe na dveře.

Pokoj vám všem.

 

 

Pán Ježíš nás shromažďuje. Slovo Pána Ježíše Krista:

1016. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 7. ledna 2014 v 12:15.

BRZY BUDETE SVĚDKY TOHO NEJVĚTŠÍHO PODVODU, JAKÝ KDY SATAN PŘIVODIL SVĚTU

„Má vroucně milovaná dcero,

mé Slovo zůstane nedotčeno, protože moji milovaní věrní následovníci po celém světě, kteří vytvoří zbytek mé církve, se nikdy neodchýlí od Pravdy.

Objeví se tolik mých následovníků, že vytvoří moji armádu zbytku v každém národu ve světě, včetně komunistických režimů. Duch Svatý je posílán pokrýt každou částečku této mé malé, ale mocné armády. Brzy všichni moji stoupenci budou šířit slova proroctví, dané světu touto misí – úplně všude. Nyní vyjdou ven a budou všem šířit evangelia, mé Slovo a mé přísliby. Nikdy nedopustím, aby víra mých následovníků zeslábla, nebo se vytratila. Přesto duší, které zůstanou věrné Slovu, jak bylo dáno lidstvu v Bibli, bude málo.

V tomto čase bude mé světlo zářit jako slunce na místa, kde moji milovaní stoupenci odpovídají na mé volání. Je to volání z nebes, vybízející vás, abyste přijali můj kříž a následovali Mě, svého Ježíše, do všech končin země. Přeji si, abyste Mi šířením a hlásáním Pravdy Nejsvětější Trojice, pomohli shromáždit ztracené, zmatené, bloudící a ty, kdo Mě neznají.

Zavoláte do všech náboženství a předáte jim mé Slovo. Skrze modlitby, které vám dávám, budou požehnané. Radujte se, vy, kdo víte, že jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo vás volá v tomto čase velkých změn. Jste vskutku požehnaní. Vězte, že moje láska k vám je taková, že vás povedu, posílím vás a dám vám lví odvahu ve vašem poslání. Budete mluvit s láskou a výřečností a oheň Ducha Svatého bude vycházet z vašich úst. Tento dar přitáhne milióny zpět ke Mně. Nyní vás připravuji, neboť budete brzy svědky toho největšího podvodu, jaký kdy Satan přivodil světu.

Jste-li pro Mne, budete schopni bránit svět před pohlcením bezbožností Zlého v jeho posledních dnech. Obstojíte. Budete trpět. Budete čelit projevům nesouhlasu, odporu a obviňováním z kacířství, přestože vše, co budete lidem pouze připomínat, je již obsaženo ve svatých evangeliích.

Buďte v pokoji, neboť mé dary vám budou oporou během této bitvy. Nyní jste připraveni, neboť moji nepřátelé, kteří čekali, aby se sami troufale vyhlásili světu, se zanedlouho stanou známí. To bude čas, kdy se naplní můj poslední plán k záchraně duší.

Jsem ve vás, s vámi a přebývám ve vašich srdcích a duších.

Váš milovaný Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org