Monthly Archives: Prosinec 2013

Jsme již jen krůček od Varování, Daru Božího Milosrdenství…Modleme se za všechny duše. Panna Maria nám říká:

1001. Poselství Panny Marie, Matky Spásy, ze dne 22. prosince 2013 v 15:19.

ZÁZRAKEM OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ, ON, MŮJ SYN, PŘINESE SVĚTU RADOST, LÁSKU A NADĚJI

„Mé dítě,

prosím, nechť je známo, že se můj drahý Syn připravuje na svůj velký zásah milosrdenství. Svět jím bude obnoven a mnozí budou jásat ve svém nově nalezeném osvobození od pochybností o Boží existenci.

Jak osamocení jsou ti, kdo neznají mého Syna. Když můj Syn stál na hoře, krátce před svým nanebevstoupením, jeho učedníci byli zmatení a ustrašení kvůli odloučení, jemuž budou muset bez Něho čelit. Mnoho z nich podlehlo panice a úpěnlivě prosili mého Syna, aby je neopouštěl. Utěšil je tím, že jim trpělivě vysvětlil, že toto odloučení bude jenom dočasné a že jim sešle pomoc. Pomoc, o které se zmínil, byl dar Ducha Svatého. Potom jim řekl: „Nebojte se, neboť s pomocí toho, koho vám sešlu, nebudete sami. Budu vždy s vámi v podobě Ducha Svatého.“

Neboť přesto, že řekl každému o dni, kdy přijde znovu, ve skutečnosti nerozuměli, co tím míní. Někteří mysleli, že to bude trvat týdny, než se dá poznat. Ale mějte na paměti, že den v Božím čase může být kdykoliv. Nyní se tento den přibližuje a všechna předpověděná proroctví, pokud jde o znamení času konce, se uskutečňují. Nemějte strach ve svých srdcích, drahé děti, neboť čas k radosti je již téměř u vás. Už nebudou slzy nebo zármutek, protože velký den mého Syna přijde náhle a On shromáždí všechny své do své svaté náruče.

Modlete se o velké Boží požehnání a o velké milosrdenství, které má můj Syn připraveny v nadbytku pro každého z Božích dětí. Ty zahrnují dobré, zlé a lhostejné. Zázrakem osvícení svědomí, On, můj Syn, přinese světu radost, lásku a naději.

Buďte vděční za toto velké milosrdenství. Láska mého Syna k vám nikdy nevyhasne, nezeslábne, nebo vám nebude odepřena, protože patříte Jemu. Jste jeho. Jste děti Boží. Nepatříte Satanovi.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby lidstvo dalo přednost milosrdné ruce mého Syna před klamem a hrozným, pevným sevřením, které Zlý používá na slabé.

 

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy

DNEŠNÍ NEDĚLNĚ PONDĚLNĚ ÚTERNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 29.-31.12.2013

DNEŠNÍ NEDĚLNĚ PONDĚLNĚ ÚTERNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 29.-31.12.2013

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/12/29/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-nedeli-pondeli-a-utery-29-12-31-12-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-a-cele-cr-a-sr-a-r/

 

Petra Bostlová

Život duše nekončí. Kde věčnost strávíš ty? Nebe a Peklo nejsou z říše pohádek. Rozhodněme se pro Pána Ježíše! Slovo Pána Ježíše Krista k nám

998. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 18. prosince 2013 v 16:40.

POUZE BOŽÍ SVĚTLO MŮŽE PŘINÉST VĚČNOU BLAŽENOST

„Má vroucně milovaná dcero,

začátek je bez konce. Jakmile je život stvořen mým Otcem a jakmile se člověk poprvé nadechne, bude existovat v těle a pak v duši na věky.

Největším tajemstvím věčného života je, že existuje, ať už si jej člověk zvolí, nebo ne. Člověk dostal dar svobodné vůle a až do dne svého posledního výdechu na zemi má na výběr. Může žít svůj život jak nejlépe je schopen a podle Božích zákonů a zasloužit si svou spásu, nebo může promarnit Pravdu o Boží existenci a žít podle svých vlastních tužeb. Když uspokojuje svou vlastní smyslnost, chamtivost a touhy, porušující Boží Slovo, bere na sebe strašná rizika, která budou mít následky na věčnost.

Šťastlivci, co získají nejskvělejší spásu, budou věčně žít v extázi v Božím království. Budou se těšit všem podobám slávy v jednotě s vůlí Boží a budou prožívat dokonalé bytí, jež nikdy neskončí. Ti, kdo se rozhodnou obrátit se k Bohu zády, i když bude Mnou učiněno veškeré úsilí k záchraně jejich politováníhodných duší, budou mít také věčnou existenci. Žel, budou trpět strašlivou agonií v osamění a beznadějné opuštěnosti. I oni budou vzkříšeni spolu s živými a mrtvými, ale jejich existence bude bolestná, protože nikdy nespatří Boží světlo. Pouze Boží světlo může přinést věčnou blaženost.

Když se na zemi naposledy nadechnete, jednoduše to znamená, že budete vzati do další fáze cesty do věčnosti. Je pouze jediná cesta, kterou si zvolit a je to ta, která vede ke Mně. Každá jiná cesta vás dovede do hrozné existence, a přesto mnoho pošetilých duší věří, že znají Pravdu, když odmítají existenci věčnosti.

Nesmíte nikdy odmítnout Pravdu, protože pouze Pravda vám může přinést věčnou spásu.

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Pýcha, základní hřích, znemožňuje sloužit Bohu. Pokořme se před Pánem Bohem, naším Stvořitelem. Slovo Pána Ježíše Krista k nám

996. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 15. prosince 2013 v 16:45.

PÝCHA JE NEBEZPEČNÁ VLASTNOST, PROTOŽE PŘESVĚDČUJE ČLOVĚKA, ŽE JE VĚTŠÍ, NEŽ BŮH

„Má vroucně milovaná dcero,

lidstvo nezná Boží zákony a božskou vůli mého Otce. Člověk je Boží stvoření a jako takový nedostal dar vědění ve vztahu k mnoha tajemstvím, která znají pouze andělé a svatí v nebi. Proto jeden člověk nemůže říct, že ví, proč můj Otec dovolí, aby se určité události ve světě staly, a jiný tvrdit, že je zasvěcen do původu vesmíru. Člověk je prostě Božím služebníkem, ale Bůh, protože chtěl stvořit člověka ke svému dokonalému obrazu, ho obdařil mnohými dary a talenty. Nedal nikdy člověku znalosti ze stromu života a to mělo svůj důvod. Člověk zničil své postavení v Božích očích, když se Adam a Eva od Něho oddělili kvůli hříchu pýchy.

Hřích pýchy dnes pokračuje a je příčinou mnoha oddělení od Boha. Pýcha je nebezpečná vlastnost, protože přesvědčuje člověka, že je větší, než Bůh. Pýcha pokouší člověka, aby porušoval Boží zákony božství. To zahrnuje přesvědčení, že člověk má právo rozhodnout, komu je dán dar života a kdo má právo jej odebrat.

Pýcha také přesvědčuje člověka, že ví, jak byl stvořen vesmír, ač ve skutečnosti takový zázrak nezná. Pouze Bůh má moc stvořit cokoliv. Pouze Bůh se může rozhodnout, nakolik dovolí zkoumat jeho stvoření, nebo jím manipulovat. Přesto člověk věří, že zná všechny odpovědi. Věří-li člověk že ovládá svůj vlastní osud a osud ostatních, upadá do vážného omylu, protože napodobuje-li hřích Lucifera, bude zavržen. Odmítne-li člověk odpovídat svému Stvořiteli, ten ho v poslední den nepotěší.

Nesmíte se nikdy nechat pýchou přesvědčit, že víte vše o tomto světě i mimo něj, protože to není možné. Místo toho musíte naslouchat, přijímat pokyny ustanovené ve svatých evangeliích, abyste mohli žít v pokoji a souladu s vůlí mého Otce. Neboť když se před ním pokoříte, ukáže vám velkou slávu a pak, v poslední den, porozumíte velkému tajemství jeho slavného království.

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

 

DŮLEŽITOST KŘTU V DUCHU SVATÉM, ZPOVĚDI A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V BOJI S HŘÍCHEM, V BOJI PROTI SATANU. Slovo Pána Ježíše Krista k nám

997. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 16. prosince 2013 v 19:25.

SKRZE SVÁTOST KŘTU JE SÍLA ŠELMY OSLABENA

„Má vroucně milovaná dcero,

když jste blízko mého srdce a vaše duše se Mi plně odevzdají, stane se několik věcí.

Nejprve zmizí veškerý strach z vlivu lidí na váš život. Na jeho místě bude pokoj a spokojenost, které přicházejí ode Mne, pokud skutečně přebývám ve vašem srdci a vaší duši. Žádné urážky, trápení nebo kritika vám nedokážou proniknout do duše, protože tuto bolest předáte Mně. Proto musíte zůstat vždy klidní a tiší, tváří v tvář takovým útokům.

Další milost, která vám bude dána, bude síla odolat pokušení k hříchu. Toto ďáblovo pokušení, jemuž jsou každodenně vystaveny všechny duše, je velmi silné a velmi málo lidí má sílu vůle vyhnout se pádu do hříchu. Pokud jste ale odevzdali svou vůli Mně, bude to má vůle, která bude přebývat ve vaší duši a překoná pokušení, jemuž budete vystaveni.

Vůbec nikdy nepodceňujte naprostou moc, kterou má Satan nad lidskou rasou. Tato moc je jako mohutná bouře a tak jako silný, divoký poryv větru vás může srazit k zemi, lákadlo, nastražené vám Zlým, vás podobnou silou v několika vteřinách zvedne a vžene do hříchu, jemuž se snažíte vyhnout.

Člověk je zrozen s hříchem. Skrze svátost křtu, je síla šelmy oslabena. Potom, jak budete procházet mnohými životními zkouškami a pokušeními, každý člověk bude lákán ke hříchu všeho druhu. Pouze ti, kteří tvrdě pracují, aby se hříchu vyhnuli, zvítězí v nelítostné bitvě, kterou zahájí zlo, aby pohltilo vaše duše. Častá rozmluva se Mnou je důležitá. Vše co potřebujete udělat, je, mluvit se Mnou svými vlastními slovy. Proste Mě stále o odpuštění hříchů, kterých litujete. Přijímejte často svátosti. Potom, konečně, Mi důvěřujte, protože když tak učiníte, mám moc přitáhnout vás zpátky z pokraje hříchu. Když Mi odevzdáte svou vůli, Má vůle se stane vůdčí silou, chránící vás před Satanem.

Tím, že se mi naprosto odevzdáte, zdokonalíte svou duši.

 

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

 

DNEŠNÍ PÁTEČNĚ SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 27.-28.12.2013

DNEŠNÍ PÁTEČNĚ SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 27.-28.12.2013:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/12/27/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-dnes-patek-az-sobotu-27-12-28-12-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-prahy-a-cele-cr-a-sr-a-rozmetani/

 

Petra Bostlová

VÁNOČNÍ SLOVO NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

994. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 12. prosince 2013 v 23:15.

PO CELÉ DĚTSTVÍ JSEM VĚDĚL, KÝM JSEM

„Má vroucně milovaná dcero,

protože se blíží čas mých narozenin, přeji si, aby všichni křesťané všude rozjímali o důvodu mého narození.

Mé narození bylo plánováno mým Otcem z jeho velkého milosrdenství a výjimečné lásky ke svým dětem. Jeho největší obětí bylo, že poslal svého jediného Syna, Jím zplozeného, do nevděčného světa, plného hříšníků, kteří Ho nechtěli poznat za jeho podmínek. Byl učiněn každý zásah skrze proroky ve snaze obrátit jejich zatvrzelá srdce k hledání jeho slávy. Ale obrátili se proti Němu a zabili proroky, kteří je živili potravou pro jejich duše.

Tím, že vyslal do světa nevinné dítě, svého jediného Syna, sám sebe postavil na místo prostého služebníka s lidským tělem před ty, kdo měli sloužit svému Pánu. Pán se proto stal služebníkem, v čemž byl největší způsob pokory. Přesto tak miloval své děti, že byl připraven pro ně učinit vše, aby je získal zpět z klamu a pokušení Satana.

Po celé dětství jsem věděl, kým jsem a co se ode Mne očekává. Byl jsem také velmi vylekán a přemožen tím vědomím, kým jsem a co se ode Mne očekává, Protože jsem byl člověkem, trpěl jsem strachem. Byl jsem snadno zranitelný. Miloval jsem všechny, se kterými jsem přišel do styku a všem jsem věřil, protože jsem je miloval. Nevěděl jsem, že Mě zabijí, protože jsem si myslel, že přišlo mé království. Určité věci byly přede Mnou skryty mým Otcem, který se Mnou nekomunikoval tak, jak byste si mysleli. Místo toho, když si to můj Otec přál, jsem dostal vlité poznání Mně uloženého úkolu, přinést spásu všem.

Každý druh Božího zásahu byl proveden, aby získal na svou stranu duše těch, kteří si mysleli, že znají zákony mého Otce, ale kteří je překroutili, aby vyhovovaly jejich vlastním tužbám a egu.

Strávil jsem mnoho let života s mou milovanou Matkou a otcem, sv. Josefem, tak jako každá rodina. Tolik jsem je miloval a byl jsem šťastný. Byli jsme si blízcí a má Matka obdržela zvláštní milosti, dané jí mocí Ducha Svatého. To znamenalo, že přesně věděla, co s sebou nese má mise. Věděla o těžkostech, kterým budu muset čelit. Odmítnutí. Posměch. Ale ani ona nevěděla, že budu zavražděn.

Bylo to po prvních dvou letech mé mise, kdy jsem trávil dvacet hodin denně kázáním Pravdy, když jsem si uvědomil, že opozice zesílila. Všichni, kdo slyšeli mé Slovo, byli k němu pozorní, i když nedokázali přesně pochopit, co se jim snažím říct. Mnozí, kdo přijali, že to, co jsem jim říkal, byla Pravda, shledali těžkým Mě následovat, kvůli posměchu, kterému čelili. V každém případě Mě moji nepřátelé neignorovali. Byl jsem předmětem mnoha debat, mnoha hádek a mnoha třenic.

Šířili o Mně hrozné lži, včetně mé morálky, příčetnosti a mých úmyslech – a přesto nemohli ignorovat, co jsem dělal, co jsem říkal a co jsem jim řekl o království svého Otce.

Byl jsem zrazen těmi, kdo Mě milovali, ale chyběla jim odvaha Mě následovat.

Milostí mého Otce, jsem přestál všechnu tuto bolest, dokud mi nebylo jasné konečné poznání. Tehdy jsem věděl, že Mě nepřijmou. Ke konci jsem už znal pravdu, ale také jsem věděl, že se nemohu vzdát. A tak díky největšímu skutku pokory, se Bůh, skrze svého jediného Syna, stal obětí a dovolil tak člověku způsobit Mu strašné utrpení, bičování a násilnou smrt. Tento můj čin, vypadající zbaběle v Satanových očích, znamenal, že pochyboval, zda jsem byl ve skutečnosti Syn člověka. A tak byl oklamán. Proto Satan nemohl zmařit tento velký čin pokory, protože nebylo koho pokoušet. Když jsem šel vstříc smrti, dobrovolná, tichá oběť, plná lásky k lidstvu, on, Satan, nemohl s tímto skutkem soupeřit, protože nemá ani špetku pokory. A tak jsem šel dobrovolně a s planoucí touhou zachránit duše a zachovat světu dědictví věčného života. Nicméně mé království zůstalo z větší části v moci Satana. Duše však poznaly Pravdu.

Abych se ujistil, že lidstvo Pravdu chápe, přicházím dnes získat zpět své království. Tím jsem vzbudil Satanův hněv. Jeho plány k zakrytí Pravdy jsou propracované a důmyslné. Lstivě pronikl do mé církve v tomto svém posledním pokusu upřít mi duše, pro něž jsem přišel. Duše, které mají přirozené právo na Mnou zaslíbené nádherné království. Tentokrát Satan nevyhraje. Ale mnoho duší bude oklamáno a tyto budou ošizeny o největší dar daný lidstvu mým milovaným Otcem. Žít život v Boží slávě s dokonalým tělem a duší na věčnost patří vám. Vám všem. Nepromarněte to tím, že se necháte oslepit k pravému Božímu Slovu.

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

 

Pán vás všechny mocně žehnej, ochraňuj a veď, až do Jeho Druhého příchodu…

 

Vaše Petra