Monthly Archives: Říjen 2013

Kde je Ježíš, tam strach mizí….Poselství Pána Ježíše Krista k nám

 

942. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 17. října 2013 v 20:38.

KAŽDÝ NOVÝ ZÁKON, KTERÝ BUDE BRZY ZAVEDEN NEPŘÁTELI UVNITŘ MÉ CÍRKVE, SE BUDE VYSMÍVAT PRAVDĚ USTANOVENÉ MÝM OTCEM

„Má drahá, milovaná dcero,

kdyby jenom více lidí skutečně věřilo ve Mne, svého Ježíše, pak by nalezli pokoj ve svých srdcích. Kde není důvěra, je strach. Strach zabraňuje Boží lásce proniknout vaši duši a pak se stáváte zajatcem. Nic jiného než mé světlo nemůže pozvednout toto břemeno.

Říkám-li vám Pravdu, dělám to jenom proto, že vás miluji a prahnu po dni, kdy budeme konečně sjednoceni. Nebojte se Pravdy. Má láska vás naplní odvahou a silou, abyste stáli pevně a zůstali Mi věrní ve všech věcech. Ochráním všechny, kteří Mě o to požádají, ale jen ty duše nebudou mít strach, které se Mi zcela oddají.

Zlo šelmy bude zastřeno rouškou šarmu a modernosti a odhalí se všem za fasádou humanitarismu, dobročinnosti a „péče o chudé“. Nevěřte ani na minutu, že Satanovi stoupenci se kdy ukážou ve svých pravých barvách. Každá lež, která bude předložena, aby nahradila Pravdu, se bude zdát logická a pro obecné dobro všech. Každý nový zákon, který bude brzy zaveden nepřáteli uvnitř mé církve, se bude vysmívat Pravdě, ustanovené mým Otcem v Desateru přikázání, daných Mojžíšovi. Každé gesto, jakkoliv jemné, bude navrženo, aby uráželo Mě, Ježíše Krista, Syna člověka. Podvodník, skrze své sluhy, nemůže odolat, aby se Mi nevysmíval, protože Mě nenávidí. Bude urážet každý bohoslužebný předmět v mé církvi svými činy, slovy a přídavkem satanských symbolů. Jenom ti, co znají Pravdu, uvidí tyto ohavnosti a přesně pochopí, co taková gesta skutečně znamenají.

Moc Satana může mást, rozptylovat a soužit mé stoupence. On, Satan, vám nikdy nedá pokoj, zejména když přinášíte svědectví o Pravdě. Ale vězte toto – může být přemožen, když Mi budete zcela důvěřovat. Když se Mi zcela odevzdáte, nebude mu dána moc ovlivnit vaši důvěru ve Mne. On, Satan, končí. Jeho panství, jakkoliv bylo bolestivé pro lidstvo, je u konce. Jeho poslední urážka vůči Mně bude provedena antikristem, jenž Mě bude napodobovat a oklame svět, aby uvěřil, že on je Já, Ježíš Kristus a že přišel, aby zachránil svět.

Když znáte Pravdu, budete schopni odolat jeho pokušení. Zůstanete-li pevní ve víře, obsažené v nejsvětější Bibli, budete zachráněni.

Poslední útok bude rychlý a potom ukážu světu Pravdu a jenom ti, kdo jsou plní nenávisti proti Mně, ji odmítnou. Nebojte se, neboť Já jsem jediný Spasitel lidstva. Jenom má láska vám bude oporou. Obávejte se jenom o ty ubohé duše, které budou na Mne plivat, až k nim budu napřahovat ruku, abych je vzal do Nového ráje.

 

Váš Ježíš“

 

 

http://www.varovani.org

 

 

 

Reklamy

DNEŠNÍ, ÚTERNÍ A STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 29.-30.10.2013

 

DNEŠNÍ, ÚTERNÍ A STŘEDEČNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 29.-30.10.2013, takto:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/29/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-utery-a-stredu-29-30-10-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-vyhnani-vypuzeni-a-odstraneni-antikrista-z-nasich-uzemi-a-rozmetani-vsech-jeho-vysled/

 

Petra Bostlová

DNEŠNÍ, PÁTEČNÍ A SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 18.-19.10.2013

 

DNEŠNÍ, PÁTEČNÍ A SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 18.-19.10.2013, OD 20 HODIN:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/18/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-patek-a-sobotu-18-19-10-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-odstraneni-antikrista-a-rozmetani-vsech-jeho-vysledku-a-cinnosti-za-rozmetani-vseho-s/

 

Petra Bostlová

Dejme Pánu Ježíši naši svobodnou vůli. Dobře s ní naloží.

 

931. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 2. října 2013 v 22:15.

EXISTUJE VELKÉ NEPOCHOPENÍ TOHO, CO V MÝCH OČÍCH DĚLÁ ŽENU ČI MUŽE SVATÝMI

„Má drahá, milovaná dcero,

existuje velké nepochopení toho, co v mých očích dělá ženu či muže svatými.

Když jde o modlitbu, mnoho lidí ve světě nachází tuto praktiku křesťanské víry těžko přijatelnou. Tak mnoho dobrých a dobře smýšlejících lidí shledává zatěžko si v klidu sednout v pokojném rozjímání mých velkých lekcí daných světu, aby porozuměli, co se od nich očekává. Nemám velké požadavky. Nenutím duše, aby přede mnou trávily hodiny a hodiny a přesto mám takovou radost, když to pokorné duše dělají – ale to se stává zřídka.

Takovým způsobem si přeji vytvořit intimní vztah se všemi Božími dětmi. Potřebuji jen slyšet, jak Mě váš hlásek zavolá, když se chcete podělit s vašimi soukromými myšlenkami, se svým trápením, se svými radostmi, se svými obavami, se svými neúspěchy a s vaší touhou po Mně, abych se mohl učinit přítomným a vy Mě mohli vnímat.

Nikdy dříve v historii světa by Bůh nepřipustil, aby byl pociťován v duších těch, kdo Ho dnes hledají prostřednictvím Mne, jeho jediného Syna. Mocí Boha, Otce, Nejvyššího – přicházím i před ty nejnižší, nejvíc nehodné, nejvíc zmatené, nejvíc utrápeného ducha, abych vás obdaroval prožitkem mé přítomnosti. Jak to udělám? Jak budete vědět, že s vámi komunikuji? Nejdříve vás zaplavím slzami obrácení. Pocítíte veliký žal, protože znovu prožijete mé ukřižování. Začnete vidět život, dokonce i v každodenních situacích, skrze moje oči. Budete přitahování k ostatním, kteří již byli naplněni darem Ducha Svatého.

Nevybírám si ty, o kterých si myslíte, že jsou víc hodni, víc svatí, víc požehnaní, víc disciplinovaní než vy. Vybírám si ty, kteří ke mně přicházejí v naprosté pokoře, kteří se dobrovolně vzdali vlastní vůle, aby se mohla stát mojí vůlí.

Pokud Mě opravdu milujete, poznáte skutečný pokoj. Pokud Mě opravdu milujete, řeknete Mi toto:

„Ježíši, tvá vůle je vše, na čem záleží. Má svobodná vůle je tvoje. Nalož s ní, jak budeš chtít.“

Když mi toto duše řeknou, jsou mými věrnými služebníky a důvodem, pro který mohu zachránit zbytek těch, kdo jsou příliš tvrdohlaví, než aby pochopili, co znamená být v jednotě se Mnou.

Mohu učinit mnoho věcí a vykonat hodně zázraků, bude-li svobodná vůle, darovaná mým Otcem každé osobě, nabídnuta zpět Mně, jeho Synovi. Je to ta největší síla, která zničí moc šelmy, až přijde k moci. Přijďte ke Mně a darujte svou svobodnou vůli mému Otci, aby přinesla svobodu lidské rase. Prosím, modlete se tuto speciální modlitbu modlitební kampaně:

Modlitba modlitební kampaně (123): Dar svobodné vůle Bohu

Můj nejdražší Ježíši, slyš tuto modlitbu ode mne, nejvíc nehodné duše a pomoz mi, abych Tě více miloval. Ze své svobodné vůle Ti nabízím tento dar zpět, drahý Ježíši, abych se mohl stát tvým pokorným služebníkem a zůstal poslušný Boží vůle.

Má vůle je tvou vůlí. Tvůj příkaz znamená, že jsem poslušný každého tvého přání.

Má svobodná vůle je tvá, abys s ní naložil podle toho, co je třeba k záchraně všech lidí po celém světě, kteří jsou od Tebe odděleni.

Poskytuji tento dar, který mi byl dán při narození, k nejsvětější službě Tobě. Amen.

Čím víc Mě začnete poznávat, tím víc pochopíte dvě věci. Má učení se nikdy nezměnila. Miluji všechny duše.

 

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

 

 

DNEŠNÍ ÚTERNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 15.10.2013

 

DNEŠNÍ ÚTERNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 15.10.2013, OD 20 HODIN:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/15/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-dnes-utery-15-10-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-rozmetani-vseho-satanismu-a-okultismu-a-dabelskych-vysledku-jeho-protagonistu-v-nasich-zemich-a-polsku-za/

 

Petra Bostlová

HOSPODIN, OTEC NÁŠ, SLYŠÍ NÁŘEK A BOLEST VŠECH ZOUFALÝCH…

928. Poselství Boha Otce ze dne 26. září 2013 v 17:55.

BUDU-LI MUSET ZNIČIT MĚSTA K ZASTAVENÍ ŠÍŘENÍ ZLA, UDĚLÁM TO

„Má nejdražší dcero,

ruka mé spravedlnosti dopadne na svět a ztrestám všechny, kdo ubližují mým dětem na těle i na duchu. Musíte se bát mého hněvu, stejně jako přijmout mé milosrdenství.

Zasáhnu ve vašich zemích k zastavení narůstání válek a budu-li muset zničit města k zastavení šíření zla, udělám to. Protože se zkaženost člověka šíří jako virus, rozetnu tyto duše vedví a srazím je. Je mi na zvracení z ďábelských hříchů potratů, válek, vražd a podvodů těch, co pomáhají šířit hřích. Za to teď zaplatí.

Ti, v politických postaveních, ovládající dostupnost potratů, budou prvními ztrestanými. Teď očekávejte, že uvidíte, jak budou trpět za zvěrstva, která tolerovali před mýma očima. Tyto skupiny, které tajně plánují zánik světové populace prováděním potratů, zemřou v agónii mojí rukou. Spravedlnost na nich tak bude konečně vykonána a nedovolím jim už působit takové zlo mým dětem. Jejich arogantní tvrzení, že jednají v lidském zájmu, budou umlčena, protože se ode Mne oddělili a mají teď málo času k vykoupení svých duší.

Vy, zodpovědní za výuku mých dětí Pravdě evangelia, musíte dbát tohoto slibu. Pozvednu vás, budete-li hovořit Pravdu, ale uvrhnu vás do propasti, pokud a až znesvětíte svatou eucharistii. A i když vás lháři budou přesvědčovat o nutnosti změnit Pravdu a budou vás pronásledovat, nebude to nic proti temnotě, kterou rozprostřu po celé zemi. Pak bude pláč a skřípění zubů, ale nikdo vás neuslyší. Neuvidíte ani neuslyšíte nic, ale pocítíte bolest těch duší, které jste zničili kvůli odpadlictví, které jste pomáhali podněcovat, dokud nezahalilo duše těch posvěcených služebníků, kterým jste dávali pokyny.

Bojte se mého hněvu, neboť sestoupí na vás náhle a pak bude pro vás příliš pozdě. Nikdy neuvidíte moji tvář. Dávám vůdcům všech, kteří ovládají mé církve na zemi, toto poslední varování.

Vaše selhání při obraně Božího Slova, nebo obhajobě svaté eucharistie, způsobí smrt a zoufalství. Neposkytnu vám čas zničit duše, které byly označeny mými nepřáteli.

Váš Otec
Bůh Nejvyšší“

DNEŠNÍ SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 12.10.2013

 

DNEŠNÍ SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 12.10.2013, OD 20 HODIN:

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/10/12/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-sobotu-12-10-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-odstraneni-antikrista-a-rozmetani-jeho-dabelske-cinnosti-a-vysledku-na-nasich-uzemi-za-rozmetani-templu-a-obed/

 

Petra Bostlová