Monthly Archives: Září 2013

SMIŘME SE S PÁNEM BOHEM, NAŠÍM STVOŘITELEM!

 

916. Poselství Boha Otce ze dne 16. září 2013 v 16:20.

PRO NAROZENÉ DO POHANSKÝCH RODIN, A TEDY BEZ VINY, POSKYTNU MILOSRDENSTVÍ

„Má nejdražší dcero,

lidská rasa si do značné míry nepřipouští moji existenci. Mnozí vědí jen málo o Mně, svém Otci, o svém Stvořiteli. Moji posvěcení služebníci, včetně všech těch, kteří věří ve Mě, Stvořitele všeho co je, selhali v přípravě lidstva na trest, kterému budou čelit, pokud neuznají omyl svých vlastních cest.

Touha věřit, že „všechno dobře dopadne“ způsobila, že mnoho z mých dětí nevěří v existenci pekla. To je místo, kam půjdou lidé, kteří odmítnou mé milosrdenství, můj zásah na záchranu duší. Smrtelný hřích, pokud není vymazán smířením, povede duše do pekelné jámy. Ti, kteří nemusí být vinni smrtelným hříchem, ale kteří ve Mě nevěří a místo toho věří ve skutečnost, která byla vytvořena a vykonstruována v jejich myslích falešnými modlami, se mají čeho obávat.

Odmítněte Mě, svého Stvořitele a obrátíte se proti Mně. Sami se oddělíte. Mnozí z vás, až vám bude zjevena pravda o mém Božství, Mi budete zuřivě oponovat a nic co udělám, vás nezachrání od ohňů pekla. Mohu použít každou Boží moc, ale nikdy vás nemohu nutit přijmout moje milosrdenství. Nic než modlitby vybraných duší vám nepomůže. To znamená, že nikdy neuvidíte moji tvář. Kdokoli vám bude tvrdit, že nezáleží na tom, přijímáte-li moji existenci, lže. Pouze ti, kteří přijmou Mě a milosrdenství mého jediného Syna, mohou vstoupit do mého království. Pokud jste laskavá a milující duše a stále Mě odmítáte, i když vám byla Pravda oznámena – vy také budete ode Mne odvrženi. Věčný život nebude váš.

Nyní vám všem udělím dar očištění, ale zvláště ateistům a pohanům. Toto očištění bude bolestivé, ale v mnoha případech otevře jejich oči Pravdě. Pro narozené do pohanských rodin, a tedy bez viny, poskytnu milosrdenství. Ale pro ty z vás, kterým byla dána evangelia, a víte o existenci Trojjediného Boha a nyní Mě odmítáte, pro vás je malá naděje, dokud se nevrátíte a neodčiníte svoje hříchy. Pak se musíte úpěnlivě prosit o spásu své duše.

Váš Otec
Bůh Nejvyšší“

 

http://www.varovani.org

 

 

Reklamy

PRODLOUŽENÁ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, PÁTEK – NEDĚLE (27. – 29.9. 2013)

 

PRODLOUŽENÁ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, PÁTEK – NEDĚLE (27. – 29.9. 2013)

 

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/09/27/vyhlasuji-prodlouzenou-modlitebni-kampan-na-patek-sobotu-a-nedeli-27-9-29-9-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-odstraneni-antikrista-a-rozmetani-jeho-dabelske-cinnosti-a-vysledku-na-nasi/

 

Petra Bostlová

JEŽÍŠOVA LÁSKA K ČLOVĚKU

912. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 13. září 2013 v 23:15.

VY, KTEŘÍ VELMI TRPÍTE A MOŽNÁ JSTE ZTRATILI VŠECHNU NADĚJI DO ŽIVOTA, VĚZTE, ŽE JSTE V MÉM SRDCI

„Má drahá, milovaná dcero,

mé srdce touží po světě a každém, kdo v něm žije, a slibuji, že udělám všechno, abych vás, Boží děti, sjednotil ve svém Srdci.

Miluji každého muže, ženu i dítě, bez ohledu na to, kdo jsou – zda jsou mocní, bohatí, vlivní, pokorní, chudí nebo jen prostí lidé, žijící běžné životy. Všichni jste mým otcem, který vás stvořil, byli vybráni, abyste se narodili. Každá duše má úděl, a každý z vás je nejdražším Božím dítětem.

Vy, kteří velmi trpíte a možná jste ztratili všechnu naději do života, vězte, že jste v mém Srdci a že hluboce cítím vaši bolest. Trpím ve vás. Nesmíte se nikdy vzdát naděje, protože mám pro vás místo ve svém ráji. Když se vzdáte naděje, odvracíte se od své budoucnosti, která je plná mého světla. Tato budoucnost je mým darem pro vás, a je celá moje. Odejmu vám vaše obavy. Stačí Mě zavolat a říct mi: „Ježíši odejmi mou hroznou bolest a utrpení a dovol mi, abych pocítil tvou lásku.“ A Já okamžitě pozvednu vaše těžké břímě.

Když cítíte prázdnotu a jste přesvědčeni, že vás nikdo nemá doopravdy rád, musíte vědět, že Já jsem vám po boku, protože vás budu vždy milovat, bez ohledu na to, jak dalece jste zbloudili. Když si myslíte, že nemáte pro co žít, pak vězte, že můj Nový ráj vám dá věčný život. Ale musíte nejdříve vytrvat s utrpením v tomto životě. Přesto vám ulehčím vaše trápení a jediné, co musíte udělat, je požádat Mě o to.

Mnoho z vás se cítí bezcenní, nemilovaní, neúspěšní, nenaplnění a k ničemu, Cítíte se tak, protože svět je posedlý takzvaným úspěchem a ambicí. Jenom málo, elita, vypadá, že dosáhla tak velkých výšek. Tlaky vytvářené světovými medii k oslavě bohatství a krásy slouží pouze ke zničení sebevědomí obyčejného člověka. Není třeba dělat dojem na ostatní. Není třeba, ani není žádoucí, dělat na Mě dojem těmito takzvanými úspěchy. Pracujte tvrdě, všemi prostředky. Využijte svá nadání daná Bohem, ale užívejte je ke službě druhým a pro dobro všech. Ale vězte toto: Jsou to ti slabí, duchem pokorní a ti s prostou láskou ke Mně, Ježíši Kristu, které pozvednu k největší slávě ve svém království. Ti, kteří teď trpí, nebudou nikdy trpět v mém Novém ráji.

Můj slib, že přijdu a shromáždím vás všechny, bude splněn při mém Druhém příchodu. Vyhlížejte ten den s touhou a radostí, protože není daleko a pak vám přinesu dary lásky, radosti, štěstí a věčného života. Vytrvejte a přijďte blíž ke Mně. Jsem s vámi. Nikdy vás neopustím, ale vy se ode Mě nesmíte odloučit, protože pokud to uděláte, budete pro Mě ztracení. Přijďte, položte si hlavu na mé rameno. Nechejte Mě utěšit vás. Nechejte Mě ukončit váš žal. Nechejte Mě setřít vám slzy. Nechejte Mě přinést vám pokoj.

Uděluji vám teď zvláštní požehnání. Přijměte je. Přijměte mou ruku a vše bude dobré. Miluji vás.

Váš Ježíš“

 

http://www.varovani.org

 

 

 

DNEŠNÍ ÚTERNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, OD 20 HODIN

DNEŠNÍ ÚTERNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, OD 20 HODIN:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/09/24/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-dnes-stredu-24-9-2013-na-umysl-a-ochranu-pannou-marii-za-odstraneni-satana-a-antikrista-z-prahy-cele-cr-a-slovenska-a-rozmetani-jejich-dabelske-cinnosti-a-vysledku/

Petra Bostlová

PÁN JEŽÍŠ NALÉHAVĚ VYZÝVÁ K ZAKLÁDÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN MODLITEBNÍCH KAMPANÍ JEŽÍŠ LIDSTVU

909. Poselství Pána Ježíše Krista ze dne 8. září 2013 v 21:10.

JE ČAS, KDY SKUPINY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MUSÍ BÝT ZALOŽENY A ROZŠÍŘENY PO CELÉM SVĚTĚ

„Má drahá, milovaná dcero,

je čas, kdy skupiny modlitební kampaně musí být založeny a rozšířeny po celém světě. Tyto modlitby jsou vám dány Boží mocí a jsou s nimi spojeny velké zázraky.

Tyto modlitby budou šířit obrácení, poskytnou tělesné uzdravení a oslabí dopad války, hladu a chudoby. Dnes vám odkazuji novou modlitbu, která vám pomůže zmírnit strašné utrpení, které bude způsobeno válkou.

Modlitba modlitební kampaně (120): Za zastavení rozšíření války

Ó, můj sladký Ježíši, odvrať války, které ničí lidstvo.

Ochraňuj nevinné před utrpením.

Ochraňuj duše, které se pokoušejí přinést opravdový mír.

Otevři srdce těch, kdo jsou postiženi bolestí války.

Ochraňuj mladé a zranitelné.

Zachraň všechny duše, jejichž život je zničen válkou.

Posilni všechny, drahý Ježíši, kdo se modlí za duše všech Božích dětí, a uděl nám milost snášet utrpení, která nás mohou postihnout během bojů.

Prosíme Tě úpěnlivě, zastav rozšíření války a přiveď duše do svatého útulku tvého Srdce. Amen.

Jděte, všichni, kdo Mě slyšíte a proste Mě o milosti, které budete potřebovat, abyste unesli mou bolest tohoto času.

Váš Ježíš“

http://www.varovani.org (- zde také příslušné modlitby požadovaných modlitebních kampaní)

DNEŠNÍ SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 21.9.2013, OD 20 HODIN

DNEŠNÍ SOBOTNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 21.9. OD 20 HODIN:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/09/21/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-sobotu-21-9-2013-na-umysl-a-za-ochranu-vsech-dusi-pannou-marii-matkou-spasy-proti-vyvolavani-satana-a-za-znemozneni-jeho-prichodu-do-prahy-a-cr-za-zastaveni-v/

Petra Bostlová

DNEŠNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 18.9.2013

DNEŠNÍ MODLITEBNÍ KAMPAŇ, 18.9.2013, OD 19 HODIN:

http://petrabostlova.wordpress.com/2013/09/18/vyhlasuji-modlitebni-kampan-na-stredu-18-9-2013-na-umysl-panny-marie-za-odstraneni-satana-a-antikrista-z-prahy-cele-cr-a-slovenska-a-rozmetani-jejich-dabelske-cinnosti-a-vysledku-na-nasich-uzemi/

Petra Bostlová