Dar Božího Milosrdenství se blíží, narovnejme náš vztah s Bohem

V poslední den minulého roku jsem na mém tehdejším blogu na idnes.cz napsala text o pravosti Poselství Varování. (Vychází pravidelně na: www.varovani.org) Že nás takových teologů je jak šafránu, tragédie…, uveřejňuji tu článek znovu.  S touto předmluvou:

Dar Božího Milosrdenství – Varování – se blíží,  narovnejme náš vztah s Bohem.

Může přijít už letos na podzim.

Pro nezasvěcené: Co je – Dar Božího Milosrdenství – Varování?

Je to převeliký Boží Dar nám, všem lidem…My všichni, od 6 let věku, se setkáme s Pánem Ježíšem Kristem, tváří v tvář, na 15 minut. Nebude to znamenat konec, našeho života (ve většině) a světa už vůbec ne. Na tuto dobu nám Pán Ježíš dá nahlédnout do naší duše, jak ji vidí On. (A také pocítit, kam bychom se dostali, kdybychom v tom momentě zemřeli. Někdo z nás se tak na tu dobu dostane do různých rovin očistce, někdo do Pekla, ano, takové bolesti na tu dobu pocítíme, přesně podle stavu naší duše. Naproti tomu duše v milosti, tzn. pravidelně každý týden očišťované svatou zpovědí a svatým přijímáním co nejčastěji, prožijí tyto chvíle s Pánem Ježíšem krásně.)

Pro většinu lidí to však bude šok – vidět své vlastní hříchy, ve vší jejich nahotě.  Cílem tohoto Božího Daru však není nás udolat, ba právě naopak. Smyslem je, abychom si své hříchy uvědomili, přijali tu holou skutečnost a běželi k Pánu Ježíši a prosili Jej za odpuštění. Když to uděláme, když budeme hluboce litovat svých vin, Pán Ježíš nám odpustí!

Ano, udělejme to, prosím! Neschovávejme se před realitou, nyní ani pak.

Urovnejme si náš vztah s Bohem již teď, abychom všichni mohli tento nádherný akt Boží Lásky k nám prožít v nádheře, bude-li naše duše ve stavu milosti.

To z hloubi duše přeji nám všem

Petra Bostlová

A nyní slíbený text z 31.12.2012:

“Pravost Poselství Varování

Běda mi, běda mi, tvrdit cokoli jiného než právě toto. Než že Poselství Varování dávaná prostřednictvím irské sestry Marie Božího Milosrdenství jsou pravá, autentická, a to nesporně a jasně.

Běda mi, běda mi, kdybych se jako teolog a křesťan, katolík, měla vyjádřit jinak. Víme z Písma Svatého, že my teologové budeme jednou Bohem souzeni mnohem přísněji. Jistěže, všichni jednou staneme před tváří Kristovou a budeme skládat účty. Z toho, co jsme udělali, ale také z toho, co jsme neudělali – a udělat měli. Čím více člověku bylo do vínku dáno, tím více se od něj bude jednou  požadovat. Zda svou hřivnu zakopal a plody nepřinesl žádné (nebo dokonce i špatné), nebo se zachoval jako správný hospodář a své hřivny rozmnožil, do dobrého díla, do dobrých plodů. Každý teolog navíc neodpovídá před Hospodinem jen sám za sebe, ale má převelikou odpovědnost za všechny, které svojí teologií ovlivnil: zda jí druhé přivedl blíže k Bohu, nebo naopak je od Boha odvrátil. (A takovému běda.)

Již od listopadu 2010 dostává irská žena Marie Božího Milosrdenství, katolička, matka snad čtyř dětí, pravidelná poselství od Nejsvětější Boží Trojice a Panny Marie. (Často každý den, někdy i vícekrát denně.) Tak, jako mnozí vizionáři před ní, naše historie je jimi plná. Není se čemu divit: Pán je věčně živý, konající, milosrdný. Nejsme nikdy sami, jak nám Pán zaslíbil: je s námi do skonání věků. Tato psaná poselství jsou následně překládána do mnoha světových jazyků a šířena do celého světa. (V češtině na: www.varovani.org )

Jejich pravost je naprosto nesporná, tu lze snadno zjistit hned mnoha směry: 1. Z Ducha Svatého, 2. Čistotou teologie. (Žádný! teolog není schopen takové čistoty teologie! pozn. Natož pak, tato žena Marie nemá za sebou byť i sebemenší studia teologie.) 3. Naprostou biblickou a církevně historickou kontinuitou, 4. Čistotou a jadrností modliteb (žádný věřící by nebyl schopen takto podat obsah modliteb, a to ani formou, jinými slovy: za co se vlastně konkrétně a trefně modlit – a jak), 5. Plody poselství – což jsou: obrácení dříve nevěřících lidí a navracení se do lůna Církve duší vlažných, což se děje přímo hromadně – a plody samotných modliteb – které si každý modlivší se může vyzkoušet sám a osobně. 6. Naprosté odhalení cílů a záměrů NWO (New World Order). Pro ty, kteří se tématem zabývají a informace sbírají a snaží se sestavit co možná pravdě nejbližší obraz, je tu celý záměr a cíl NWO rozpostřen v jeho celé hrůznosti.

Paradoxní na celé věci je, že odpůrci, snažící se vehementně proti Poselství Varování brojit, brojí argumenty, které však vůbec ze samotných poselství nevycházejí. Zkrátka brojí proti něčemu, co v těch poselstvích vůbec není obsaženo. (Případně naprosto pokroutí či vytrhají z kontextu.) To je zvláštní, že? Argumentovat argumenty, které ale vůbec nevycházejí z daného obsahu.

Zcela jednoduchou optikou logiky: Cesty jsou jen dvě: Jedna vede k Bohu – a ta druhá od Boha pryč, na opačnou stranu. ( = ke Zlu, k Satanovi. Třetí cesty není.) Jestliže existuje poselství, které apeluje žít Božím Desaterem, které nabádá k pravidelnému čtení Písma Svatého, které nás žádá o co nejčastější přijímání Těla Páně, svatou zpověď každý týden a co nejčastější adoraci Těla Páně, které ukládá každodenní modlitbu svatého růžence a růžence k Božímu Milosrdenství, které naléhavě apeluje modlit se za všechny ztracené duše, proti umělým potratům, za národ a podobné, tak, jak je tomu v Poselství Varování

(při jejichž praktikovaných modlitbách člověka kontaktují satanisti z nejrůzněších stran, prosíce a vyhrožujíce, aby se dotyčný modlitby modlit přestal, snažíce se mu nahovořit, že Poselství je podvrh),

co myslíte, od koho pak taková Poselství asi jsou?

Nemusím už odpovídat. Tu odpověď už znáte sami.

(Ale pro nevěřící Tomáše: Jistěže jsou od Boha.)

———————————————————————————

Doplněk: Obrátil se na mě jeden bratr katolík s dotazem, zda, když ve svých textech píši o růženci k Božímu Milosrdenství, mám na mysli Korunku k Božímu Milosrdenství. Ano, jistěže. Jde o totéž. Používám tento termín v souladu s Poselstvím Varování Nejsvětější Boží Trojice. Nejiný název používal Pán Ježíš, když mluvil ke svaté sestře Faustyně (viz její zápisky v deníčku). Čili: Korunka k Božímu Milosrdenství a růženec k Božímu Milosrdenství jedno jest. Chvála Kristu navěky.”

Reklamy

Tagged: , , ,

2 thoughts on “Dar Božího Milosrdenství se blíží, narovnejme náš vztah s Bohem

  1. […] Již jsem o Daru Milosrdenství Varování ve svých textech psala mnohokrát, dnes tomu nebude jinak: Každý člověk, od šesti let nahoru, se setká tváří v tvář s Pánem Ježíšem v osobním mystickém zážitku, na 15 minut a Pán Ježíš dá uvidět člověkovu vlastní duši, tak, jak ji vidí On. https://zednarikekristu.wordpress.com/2013/07/25/dar-boziho-milosrdenstvi-se-blizi-narovnejme-nas-vzt… […]

  2. […] Již jsem o Daru Milosrdenství Varování ve svých textech psala mnohokrát, dnes tomu nebude jinak: Každý člověk, od šesti let nahoru, se setká tváří v tvář s Pánem Ježíšem v osobním mystickém zážitku, na 15 minut a Pán Ježíš dá uvidět člověkovu vlastní duši, tak, jak ji vidí On. https://zednarikekristu.wordpress.com/2013/07/25/dar-boziho-milosrdenstvi-se-blizi-narovnejme-nas-vzt… […]

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: